Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-09-06

Maxkompetens Sverige AB: Kallelse till årsstämma i Maxkompetens Sverige AB.

Aktieägarna i Maxkompetens Sverige AB (publ) kallas härmed till
årsstämma onsdagen den 12 oktober 2016 kl. 11.00 i bolagets lokaler,
Hantverkargatan 25 i Stockholm. Inpassering öppnar kl. 10.00.

Anmälan och deltagande
Aktieägare som vill delta i stämman ska:
· dels vara införd i den av Euroclear Sweden förda aktieboken senast
torsdagen den 6 oktober 2016.

· dels anmäla sitt deltagande i bolagsstämman senast torsdagen den 6
oktober 2016, kl. 16.00.

Anmälan görs på ett av följande sätt:

· på Maxkompetens hemsida; www.maxkompetens.se
· per post: Maxkompetens Sverige AB (publ), "Årsstämma",
Herkulesgatan 12, 111 52 Stockholm

Vid anmälan ska uppges namn, person-/organisationsnummer, adress,
telefon, antal aktier samt eventuella biträden. Uppgifterna används
endast för registrering och upprättande av röstlängd. För aktieägare
som företräds av ombud ska fullmakt insändas i original tillsammans
med anmälan. Den som företräder juridisk person ska uppvisa kopia av
vidimerat registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandlingar
som utvisar behörig firmatecknare.

Bolaget tillhandahåller fullmaktsformulär till de aktieägare som så
önskar. De aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste
för att äga rätt att delta i stämman, begära att tillfälligt införas
i aktieboken hos Euroclear Sweden i eget namn. Sådan registrering, så
kallad rösträttsregistrering, måste vara verkställd torsdagen den 6
oktober 2016, vilket innebär att aktieägaren i god tid före detta
datum måste underrätta förvaltaren om detta.

Förslag till dagordning
1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Godkännande av dagordning.
5. Val av en eller två justeringsmän.
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt
koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.

8. Beslut om;
a. Fastställande av resultaträkning och balansräkning samt
koncernresultaträkning och koncernbalansräkning.

b. Dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt
fastställd balansräkning.

c. Ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och VD.
d. Fastställande av arvode till styrelse och revisor.
e. Val av styrelse och revisor.
f. Andra ärenden enl. ABL el BO.
Utdelning
Styrelsen föreslår att utdelning sker med 0,12 kr per aktie för
räkenskapsåret 2015-05-01 - 2016-04-30.

Som avstämningsdag föreslås fredagen den 14 oktober 2016. Om stämman
beslutar i enlighet med förslaget beräknas utdelning utanordnas
onsdagen den 19 oktober 2016.

Val av styrelse och revisor
De aktieägare som vid tidpunkten för utfärdandet vid denna kallelse
tillsammans innehar cirka 80 procent av aktiekapitalet och rösterna i
bolaget, har föreslagit omval av nuvarande styrelse och revisor för
tiden intill nästa årsstämma.

Ole Deurell Revisor, Parameter Revision AB
Thomas Wiberg Styrelseordförande
Mikael Norberg Styrelseledamot
Martin Ohlsson Styrelseledamot
Ronny Siggelin Verkställande direktör och styrelsesuppleant

Det föreslås vidare att styrelsearvode utgår till styrelseordföranden
Thomas Wiberg med 100 000 kr såsom lön.

Upplysningar på stämman
Styrelsen och VD ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen
anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna
upplysningar om dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av
ett ärende på dagordningen, dels bolagets förhållande till annat
koncernföretag.

För mer information, vänligen kontakta: Ronny Siggelin, koncernchef
Email: ronny.siggelin@maxkompetens.se. Telefon: +46 (0)73 436 81 01
Denna information är sådan information som Maxkompetens Sverige AB är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg.

Remium Nordic AB är Bolagets Certified Adviser
Telefon: +46 (0)8 454 32 00
-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/maxkompetens-sverige-ab/r/kallelse-till-arssta...
http://mb.cision.com/Main/13419/2071819/557710.pdf

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.