Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-08-16

Maxkompetens Sverige AB: Kallelse till extrastämma i Maxkompetens Sverige AB.

Aktieägarna i Maxkompetens Sverige AB (publ) kallas härmed till
extrastämma onsdagen den 30 augusti 2017 kl. 14.00 i bolagets
lokaler, Hantverkargatan 27 i Stockholm. Inpassering öppnar kl.
13.00.

Anmälan och deltagande
Aktieägare som vill delta i stämman ska:

· dels vara införd i den av Euroclear Sweden förda aktieboken senast
torsdagen den 24 augusti 2017.

· dels anmäla sitt deltagande i bolagsstämman senast torsdagen den
24 augusti 2017, kl. 16.00.

Anmälan görs på ett av följande sätt:
· per mail: sverige@maxkompetens.se
· per post: Maxkompetens Sverige AB (publ), "Extrastämma",
Hantverkargatan 25 B, 112 21 Stockholm

Vid anmälan ska uppges namn, person-/organisationsnummer, adress,
telefon, antal aktier samt eventuella biträden. Uppgifterna används
endast för registrering och upprättande av röstlängd. För aktieägare
som företräds av ombud ska fullmakt insändas i original tillsammans
med anmälan. Den som företräder juridisk person ska uppvisa kopia av
vidimerat registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandlingar
som utvisar behörig firmatecknare.

Bolaget tillhandahåller fullmaktsformulär till de aktieägare som så
önskar.

De aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste för att
äga rätt att delta i stämman, begära att tillfälligt införas i
aktieboken hos Euroclear Sweden i eget namn. Sådan registrering, så
kallad rösträttsregistrering, måste vara verkställd torsdagen den 24
augusti 2017, vilket innebär att aktieägaren i god tid före detta
datum måste underrätta förvaltaren om detta.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Godkännande av dagordning.
5. Val av en eller två justeringsmän.
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Förslag till beslut om apportemission med anledning av förvärv av
Magna AB

8. Stämmans avslutande
Styrelsens förslag till beslut om nyemission mot betalning i
apportegendom (punkt 7)

Styrelsen i Maxkompetens Sverige AB (publ), org. nr, 556647-6957
("Bolaget") föreslår att bolagsstämman beslutar om nyemission mot
betalning i apportegendom. Apportemissionen genomförs som ett led av
Bolagets förvärv av aktier i Magna AB, org. nr 556563-6247 ("Magna")
där del av köpeskillingen skall erläggas genom betalning med aktier
och genomförs enligt följande villkor:

1. Bolagets aktiekapital ökas med 70 685,90 kronor genom nyemission
av 1 413 718 aktier.

2. Teckningskursen har fastställts till 6,7906046 kronor per aktie
utifrån en beräknad volymviktad genomsnittskurs under perioden
2017-04-20 - 2017-07-31 i enlighet med villkoren i upprättat
aktieöverlåtelseavtal. Huvudägaren Gungställningens insiderhandel har
undantagits i beräkningen.

3. Rätt och skyldighet att teckna nya aktier ska, med avvikelse från
aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma säljaren av Magna AB:

a. Wikström Invest AB, org. nr 556890-6993
4. Teckning av aktier ska ske genom teckning på teckningslista senast
den 30 augusti 2017. Styrelsen ska äga rätt att förlänga
teckningstiden.

5. Betalning för tecknade aktier ska erläggas senast i samband med
teckning genom tillförsel av aktier i Magna AB ("Apportegendomen") i
enlighet med styrelsens redogörelse. Styrelsen ska äga rätt att
förlänga betalningstiden.

6. Apportegendomen beräknas upptas till ungefär 18 600 000 kronor i
Bolagets balansräkning inklusive den kontanta delen av betalningen
som motsvarar 9 000 000 kronor i enlighet med styrelsens redogörelse.

7. De nya aktierna medför rätt till vinstutdelning första gången på
den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att
nyemissionen har registrerats hos Bolagsverket och aktierna införts i
aktieboken hos Euroclear Sweden AB.

Verkställande direktören, eller den styrelsen utser, ska äga rätt att
vidta de smärre justeringar som kan bli erforderliga i samband med
registrering av beslutet hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.

Majoritetsregler
För beslut i enlighet med styrelsens förslag krävs att beslutet
biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna
rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman. Aktieägare med
mer än två tredjedelars majoritet har förbundit sig att rösta för att
genomföra apportemissionen enligt fastställda villkor.

Handlingar
Styrelsens fullständiga förslag till beslut avseende punkten 7 samt
redogörelser och yttranden enligt 13 kap. 6-8 §§ aktiebolagslagen
kommer att hållas tillgängligt hos bolaget och på bolagets webbplats
www.maxkompetens.se från och med onsdagen den 16 augusti 2017.

Upplysningar på stämman
Styrelsen och VD ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen
anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna
upplysningar om dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av
ett ärende på dagordningen, dels bolagets förhållande till annat
koncernföretag.

Om bolaget: Maxkompetens är ett kompetensförsörjningsföretag som
levererar kvalitativa tjänster inom bemanning, rekrytering,
outsourcing, omställning samt konsultlösningar inom ekonomi. Bolaget
startade sin verksamhet 2003 och har idag kontor på åtta orter i
Sverige. Varje år tillsätter Maxkompetens över 1 800 jobb och har
dagligen cirka 550 konsulter ute på uppdrag och har vårdgivaransvaret
för cirka 19 000 elever.

För mer information, vänligen kontakta: Ronny Siggelin, CEO
Tel: 0734-36 81 01 ronny.siggelin@maxkompetens.se

Denna information är sådan information som Maxkompetens Sverige AB är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning
och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom
ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16
augusti 2017 kl:13:00 CET

Remium Nordic AB är bolagets Certified Adviser. Telefon: +46 (0)8 454
32 00

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/maxkompetens-sverige-ab/r/kallelse-till-extras...
http://mb.cision.com/Main/13419/2326432/709800.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.