Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-03-16

ME Dental AB: Erbjudandehandling avseende ME Dental AB:s offentliga erbjudande till aktieägarna i Orasolv AB offentliggjord

Pressmeddelande 16 mars 2018

Erbjudandet (definierat nedan), eller detta pressmeddelande, utgör
inte ett erbjudande, vare sig direkt eller indirekt, i Amerikas
Förenta Stater, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland
eller Sydafrika, eller i någon annan jurisdiktion där ett erbjudande
enligt lagar och förordningar i sådan relevant jurisdiktion skulle
vara förbjudet enligt tillämplig lag. Aktieägare som inte är bosatta
i Sverige och som önskar acceptera Erbjudandet måste genomföra
närmare undersökningar avseende tillämplig lagstiftning och möjliga
skattekonsekvenser. Aktieägare hänvisas till de
erbjudanderestriktioner som framgår av avsnittet "Viktig information"
i slutet av detta pressmeddelande och av den publicerade
erbjudandehandlingen.

ME Dental AB ("ME Dental") offentliggjorde den 15 mars 2018 ett
offentligt kontanterbjudande till aktieägarna i Orasolv AB (publ)
("Orasolv") att överlåta samtliga aktier i Orasolv till ME Dental för
30 öre kontant per aktie ("Erbjudandet"). Härmed offentliggörs
erbjudandehandlingen med anledning av Erbjudandet.

Erbjudandehandlingen och anmälningssedel

Erbjudandehandlingen avseende Erbjudandet finns tillgänglig på ME
Dentals hemsida (www.medental.se) och på Mangold Fondkommission AB:s
hemsida (www.mangold.se/aktuella-emissioner). På de båda hemsidorna
är även Erbjudandets anmälningssedel tillgänglig. Erbjudandehandling
och förtryckt anmälningssedel skickas till alla direktregistrerade
aktieägare i Orasolv per den 19 mars 2018 förutom till de med hemvist
i de exkluderade länderna enligt ovan.

Tidplan

Acceptperioden för Erbjudandet startar den 19 mars 2018 och slutar den
9 april 2018. Redovisning av likvid beräknas påbörjas omkring den 12
april 2018.

Om budgivaren ME Dental

ME Dental är ett av ME Enterprises Holdings AB ("ME Holdings") direkt
helägt nybildat bolag under namnändring från Visionsbolaget G 3852
AB, med organisationsnummer 559144-0416. ME Holdings ägs i sin tur av
Mazdak Eyrumlu, tidigare ägare och grundare till Southern Dental Ltd
("Southern Dental").

ME Dental AB

Styrelsen

Ytterligare information

ME Dental AB
Mazdak Eyrumlu, verkställande direktör
Ängeviken 632
Sverige
471 91 Klövedal
Tel: +46 769458939
E-mail: maz@meholdings.co.uk
Hemsida: www.medental.se

Denna information offentliggjordes den 16 mars 2018 klockan 07.00.

Viktig information

Erbjudandet lämnas inte, vare sig direkt eller indirekt, i Amerikas
Förenta Stater, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland
eller Sydafrika genom post, något kommunikationsmedel som används vid
nationell eller internationell handel eller vid någon nationell börs
eller handelsplats eller genom något annat kommunikationsmedel
(varmed förstås bland annat telefax, e-post, telex, telefon och
Internet) i Amerikas Förenta Stater, Australien, Hongkong, Japan,
Kanada, Nya Zeeland eller Sydafrika, och Erbjudandet kan inte
accepteras på något sådant sätt eller med något sådant
kommunikationsmedel i eller från Amerikas Förenta Stater, Australien,
Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland eller Sydafrika. Varken detta
pressmeddelande eller annan dokumentation hänförlig till Erbjudandet
kommer att få sändas, postas eller spridas på annat sätt i eller till
Amerikas Förenta Stater, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya
Zeeland eller Sydafrika.

Detta pressmeddelande skickas inte, och får inte skickas, till
aktieägare med registrerade adresser i Amerikas Förenta Stater,
Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland eller Sydafrika.
Banker, fondkommissionärer och andra institutioner som innehar
förvaltarregistrerade aktier för personer i Amerikas Förenta Stater,
Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland eller Sydafrika får
inte vidarebefordra detta pressmeddelande, eller andra till
Erbjudandet relaterade dokument, till sådana personer.

Information i detta pressmeddelande som rör framtida förhållanden
eller omständigheter, inklusive information om framtida resultat,
tillväxt och andra utvecklingsprognoser samt effekter av Erbjudandet,
utgör framtidsinriktad information. Sådan information kan exempelvis
kännetecknas av att den innehåller orden "bedöms", "avses",
"förväntas", "tros", eller liknande uttryck. Framtidsinriktad
information är föremål för risker och osäkerhetsmoment eftersom den
avser förhållanden och är beroende av omständigheter som inträffar i
framtiden. Framtida förhållanden kan avsevärt komma att avvika från
vad som uttryckts eller antytts i den framtidsinriktade informationen
på grund av många faktorer, vilka i stor utsträckning ligger utom ME
Dentals kontroll. All sådan framtidsinriktad information gäller
endast för den dag den förmedlas och ME Dental har ingen skyldighet
(och åtar sig ingen sådan skyldighet) att uppdatera eller revidera
någon sådan information på grund av ny information, framtida
händelser eller liknande, förutom i enlighet med gällande lagar och
bestämmelser.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/me-dental-ab/r/erbjudandehandling-avseende-me-...
http://mb.cision.com/Main/16998/2473547/806497.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.