Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-12-21

MEDA: Information till innehavarna av obligationer utgivna av Meda

Meda AB har sedan tidigare emitterat 2013/2018 SEK 600.000.000
obligationer med rörlig ränta (ISIN: SE0005132180) och 2014/2019 SEK
750.000.000 obligationer med rörlig ränta (ISIN: SE0005991635), vilka
handlas på Nasdaq Stockholm ("Obligationerna").

Sedan Mylan N.V. ("Mylan") i augusti 2016 fullföljt sitt
uppköpserbjudande avseende Meda är Meda numera ett dotterbolag till
Mylan. Mylans aktier är noterade på NASDAQ Global Select Stock Market
i USA och Tel Aviv Stock Exchange i Israel.

Mylan har utställt en garanti, ett s.k. borgensåtagande, till förmån
för var och en av innehavarna av Obligationerna ("Garantin"). Enligt
Garantin har Mylan åtagit sig gentemot obligationsinnehavaran att
såsom för egen skuld svara för Medas rätta fullgörande av Medas
förpliktelser enligt villkoren för Obligationerna. De förpliktelser
som Mylan genom Garantin åtagit sig att svara för omfattar både Medas
skyldighet att betala ränta och skyldigheten att återbetala
kapitalbeloppet på Obligationernas respektive förfallodag.

Mot bakgrund av Garantin har Nasdaq Stockholm meddelat Meda undantag
från skyldigheten enligt Nasdaq Stockholms emittentregelverk att
offentliggöra finansiella rapporter. Istället har Mylan åtagit sig
att offentliggöra sina finansiella rapporter (rapporterna på Form
10-Q för första, andra och tredje kvartalen samt helårsrapporten på
Form 10-K), upprättade enligt amerikanska redovisningsprinciper (US
GAAP), även i Sverige.

För mer information om Mylan, se www.mylan.com.

Vid eventuella frågor, kontakta: Kris King (Investors) Tel: +1 724 514 1813 Kris.king@mylan.com

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/meda/r/information-till-innehavarna-av-obligat...
http://mb.cision.com/Main/357/2154487/606702.pdf

Författare WKR