Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2014-04-02

MEDA: KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I MEDA Aktiebolag (publ)

Aktieägarna i Meda Aktiebolag (publ), org. nr 556427-2812, kallas
härmed till årsstämma onsdagen den 7 maj 2014, kl. 17.00 i bolagets
lokaler med adress Pipers väg 2A i Solna. Registrering börjar kl.
16.00.

Rätt att delta

Aktieägare som önskar delta på årsstämman ska:

dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 30 april 2014, och

dels anmäla sig till bolaget senast onsdagen den 30 april 2014.

Aktieägare som har låtit förvaltarregistrera sina aktier måste
tillfälligt omregistrera aktierna i eget namn för att få utöva
rösträtt på stämman. Sådan registrering ska vara verkställd hos
Euroclear Sweden AB onsdagen den 30 april 2014. Detta innebär att
aktieägare i god tid före denna dag måste meddela sin önskan härom
till förvaltaren.

Anmälan om deltagande

Anmälan om deltagande på årsstämman görs per post till Meda AB,
Årsstämman, Box 7835, 103 98 Stockholm, per telefon 08-402 90 49,
eller via bolagets hemsida www.meda.se. I anmälan ska anges namn,
person- eller organisationsnummer, adress, antal aktier samt telefon
dagtid. Vidare bör antal biträden (högst två) anmälas. Sker
deltagande med stöd av fullmakt bör denna tillställas bolaget i
original före årsstämman. Fullmaktens giltighetstid får anges till
högst fem år från utfärdandet. Om fullmakt utfärdats av juridisk
person ska bestyrkt kopia av registreringsbeviset för den juridiska
personen bifogas. Fullmaktsformulär finns på www.meda.se och skickas
på begäran till aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Inträdeskort

Inträdeskort som berättigar till deltagande i årsstämman till den som
anmält sig kommer att sändas ut före årsstämman. Inträdeskorten
beräknas vara aktieägarna tillhanda senast fredag den 5 maj 2014. Om
inträdeskort inte kommit aktieägare tillhanda före årsstämman kan
nytt inträdeskort, mot uppvisande av legitimation, erhållas vid
informationsdisken i entrén till stämmolokalen.

Busstransport från Östra station och Stockholms Central till
stämmolokalen samt återtransport kommer att arrangeras. Bussarna
finns på plats från kl. 15.45 och avgår strax därefter. Föranmälan
krävs. Vänligen meddela vid anmälan om busstransport önskas.

Förslag till dagordning

1.
Stämmans öppnande

2.
Val av ordförande vid stämman

3.
Upprättande och godkännande av röstlängd

4.
Godkännande av dagordning

5.
Val av en eller två justeringsmän

6.
Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

7.
Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt
koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse

8.
Verkställande direktörens anförande

9.
Frågestund

10.
Beslut om:
- fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt
koncernresultaträkning och koncernbalansräkning;

- dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda
balansräkningen;

- ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören
11.
Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter som
ska utses av stämman

12.
Fastställande av arvoden åt styrelse och revisionsbolag

13.
Val av styrelse och revisorer

14.
Val av styrelsens ordförande

15.
Fastställande av principer för utseende av valberedning

16.
Fastställande av riktlinjer för ersättning till ledande
befattningshavare

17.
Bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission av aktier

18.
Bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om förvärv och överlåtelse
av egna aktier

19.
Styrelsens förslag avseende långsiktigt prestationsbaserat
incitamentsprogram

20.
Övriga frågor

21.
Stämmans avslutande

Förslag till beslut

P. 10 - Utdelning och avstämningsdag

Styrelsen föreslår att utdelningen fastställs till två kronor och
femtio öre (SEK 2,50) per aktie, (f.å. SEK 2,25), samt att
avstämningsdag ska vara den 12 maj 2014. Beslutar bolagsstämman i
enlighet med förslaget beräknas utdelningen sändas ut genom Euroclear
Sweden AB:s försorg den 15 maj 2014. Sista dag för handel med
bolagets aktier inkluderande rätt till utdelning är då den 7 maj
2014.

P. 2 och P. 11-14 - Förslag till stämmoordförande, styrelsens
sammansättning, arvoden m m

I enlighet med vad som beslutades vid årsstämman 2013 har inför
årsstämman 2014 en valberedning utsetts. Valberedningen har bestått
av följande ledamöter: Lars Backsell (B&E Participation AB), Evert
Carlsson (Swedbank Robur Fonder), Anders Oscarsson (AMF), Bert-Åke
Eriksson, styrelsens ordförande, Karl-Magnus Sjölin (Stena Sessan),
valberedningens ordförande.

Valberedningen kommer under punkt 2 i dagordningen att föreslå
följande:

att Bert-Åke Eriksson utses till ordförande vid stämman.

Valberedningen kommer under punkterna 11-14 i dagordningen att föreslå
följande:

att antalet styrelseledamöter ska uppgå till åtta (oförändrat), och att ingen styrelsesuppleant utses (oförändrat);

att det sammanlagda styrelsearvodet fastställs till 3 425 000 kronor (f.å. 2 850 000), varav ordföranden ska erhålla 800 000 kronor (f.å. 750 000), och envar av övriga ledamöter ska erhålla 375 000 kronor (f.å. 350 000);

att ersättning för uppdrag i revisionsutskottet ska utgå med 200 000 kronor (oförändrat) varav till ordföranden 100 000 kronor (oförändrat) och till ordinarie ledamot 50 000 (oförändrat);

att ersättning för uppdrag i ersättningsutskottet ska utgå med 200 000 kronor (f.å. 100 000) varav till ordföranden 100 000 kronor (f.å. 50 000) och till ordinarie ledamot 50 000 kronor (f.å. 25 000);

att arvode ska kunna utbetalas till av styrelseledamot anvisat bolag under förutsättningen att sådan betalning är kostnadsneutral för bolaget;

att arvode till revisorerna ska utgå enligt godkänd räkning för granskning av räkenskaper och förvaltning samt koncernrevision;

att omval sker av styrelseledamöterna

Peter Claesson

Peter von Ehrenheim

Marianne Hamilton

Tuve Johannesson

Karen Sörensen

Lars Westerberg

Bert-Åke Eriksson har meddelat att han inte är tillgänglig för omval.

att nyval sker av

Martin Svalstedt

Guido Oelkers

Martin Svalstedt är född 1963, är civilekonom och sedan tolv år VD för
Stena-sfärens investmentbolag Adactum AB. Han har lång erfarenhet av
skilda verksamheter och är för närvarande bland annat
styrelseordförande i Gunnebo AB och Ballingslöv AB.

Guido Oelkers är född 1965 och tysk medborgare, PhD i strategisk
management mm, för närvarande CEO vid BSN Group, Hamburg och tidigare
bl a CEO i Gambro AB med flera internationella uppdrag.

att Martin Svalstedt väljs till ordförande i styrelsen.

att PricewaterhouseCoopers AB väljs till revisionsbolag till och med slutet av nästa årsstämma.

Aktieägare som tillsammans representerar c:a 32 % av röstetalet för
samtliga aktier i bolaget har meddelat att de kommer att stödja
förslagen.

P. 15 - Fastställande av principer för utseende av valberedning

Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar anta nedanstående
riktlinjer vid utseende av valberedning.

Bolaget ska ha en valberedning bestående av en ledamot representerande
envar av de fyra största aktieägarna jämte styrelseordföranden.

De största aktieägarna kommer att kontaktas av bolagets
styrelseordförande på grundval av bolagets, av Euroclear Sweden AB
tillhandahållna, förteckning över registrerade aktieägare per den
sista bankdagen i augusti. Efter det att ägarna kontaktats ska de
inom 14 dagar lämna besked huruvida de önskar delta i
valberedningsarbetet eller ej. Om någon av de fyra största
aktieägarna avstår sin rätt att utse ledamot till valberedningen ska
nästa aktieägare i storleksordningen beredas tillfälle att utse
ledamot och ska då inom en vecka lämna besked om deltagande önskas
eller ej.

Namnen på de fyra ägarrepresentanterna och namnen på de aktieägare de
företräder ska offentliggöras så snart valberedningen utsetts, dock
senast sju månader före stämman. Om vid detta tillfälle inte fyra
ägare anmält önskan att delta i valberedningen får valberedningen då
bestå av färre medlemmar.

Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram till dess ny
valberedning utsetts.

Ordförande i valberedningen ska, om inte ledamöterna enas om annat,
vara den ledamot som representerar den största aktieägaren.
Valberedningens första sammanträde ska dock öppnas av ordföranden i
bolaget. Om ledamot lämnar valberedningen innan dess arbete är
slutfört har den ägare som utsett denne ledamot, rätt att utse ny
ledamot. Arvode ska inte utgå till valberedningens ledamöter.

Om väsentlig förändring sker i bolagets ägarstruktur och en
aktieägare, som efter denna väsentliga ägarförändring kommit att
utgöra en av de fyra största aktieägarna, framställer önskemål om att
ingå i valberedningen ska valberedningen erbjuda denne plats i
valberedningen genom att antingen besluta att denne aktieägare ska
ersätta den efter förändringen röstmässigt minsta aktieägaren i
valberedningen eller besluta att utöka valberedningen med ytterligare
en ledamot, dock till maximalt sex ledamöter.

Förändringar i valberedningens sammansättning ska tillkännages så
snart sådan skett.

Valberedningen ska bereda och till årsstämman lämna förslag till:

·
val av stämmoordförande,

·
val av styrelseordförande och övriga ledamöter till bolagets styrelse,

·
styrelsearvode uppdelat mellan ordföranden och övriga ledamöter samt
eventuell ersättning för utskottsarbete,

·
val och arvodering till revisor och revisorssuppleant (i förekommande
fall),

·
principer för utseende av valberedning,

Valberedningen ska ha rätt att belasta bolaget med kostnader för
exempelvis rekryteringskonsulter och andra konsulter som fordras för
att valberedningen ska kunna fullgöra sitt uppdrag.

Valberedningen ska i samband med sitt uppdrag i övrigt fullgöra de
uppgifter som enligt Svensk kod för bolagsstyrning ankommer på
valberedningen.

P. 16 - Fastställande av riktlinjer för ersättning till ledande
befattningshavare

Styrelsen föreslår årsstämman 2014 att fatta beslut om följande
riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.
Riktlinjerna återspeglar Medas behov av att kunna rekrytera och
motivera kvalificerade medarbetare genom en kompensation som är
konkurrenskraftig i olika länder. Koncernledningen består av VD och
de ledande befattningshavare som representerar de ledande funktioner
som rapporterar direkt till VD.

Riktlinjerna för ersätt...

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.