Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-11-07

MEDA: Meda Aktiebolag kallar till fordringshavarmöten

Meda Aktiebolag kallar till fordringshavarmöten i syfte att godkänna
införandet av en köpoption om förtida inlösen i villkoren för de två
obligationslån som emitterats under dess SEK 7 000 000 000 medium
term notes-program

Mylan N.V., Bolagets moderbolag, konsoliderar skuld i förvärvade bolag
till Mylan N.V. för att optimera sin övergripande skuldprofil. Meda
Aktiebolag ("Bolaget") har därför idag kallat till
fordringshavarmöten som kommer att hållas den 6 december 2017 kl.
09:00 (CET) respektive kl. 09:30 (CET) avseende:

(i) SE0005132180 - STIBOR 3M +2.85% 2013/2018 obligationerna
("2018-Obligationerna"); och

(ii) SE0005991635 - STIBOR 3M +1.65% 2014/2019 obligationerna
("2019-Obligationerna" och tillsammans med 2018-Obligationerna
"Obligationerna"),

som emitterats under Bolagets SEK 7 000 000 000 medium term
notes-program vilket ursprungligen upprättats den 25 maj 2012 (såsom
uppdaterats den 31 juli 2012, 12 maj 2014 och 16 juli 2015), i syfte
att godkänna ändringar av Obligationernas villkor och införa en
köpoption om förtida inlösen ("Köpoptionen"). Bolaget avser att
därefter utnyttja Köpoptionen för att lösa in Obligationerna till
fullo.

Såsom närmare beskrivs i kallelserna till fordringshavarmötena kommer
obligationsinnehavare, förutsatt att ändringarna av villkoren
godkänns och att Bolaget därefter utnyttjar Köpoptionen, erhålla ett
inlösenpris per Obligation i enlighet med vad som anges nedan, jämte
uppluppen men obetald ränta fram till och med relevant inlösendag.
Förutsatt att ändringarna av villkoren godkänns kan
obligationsinnehavare vara berättigade att erhålla en avgift för
tidigt medgivande i enlighet med vad som framgår nedan, om
obligationsinnehavarna senast kl. 17:30 (CET) den 29:e november 2017
röstar för ändringen av villkoren.

+---------------+------------------------------+------------------------------+
| |Avgift för tidigt medgivande |Inlösenpris per Obligation |
| |(som en procentsats av det |(som en procentsats av det |
| |nominella beloppet för vardera|nominella beloppet för vardera|
| |obligation) |obligation) |
+---------------+------------------------------+------------------------------+
|2018 |0,15 |100,710 |
|-Obligationerna| | |
| | | |
+---------------+------------------------------+------------------------------+
|2019 |0,50 |101,625 |
|-Obligationerna| | |
| | | |
+---------------+------------------------------+------------------------------+

För en komplett beskrivning av de förslagna ändringarna av villkoren,
röstningsförfarandet och övrig information om fordringshavarmötena,
vänligen se relevant kallelse som kan erhållas genom Skandinaviska
Enskilda Banken AB:s (publ) försorg i dess egenskap av Tabulerings-
och Betalningsagent.

Tabulerings- och Betalningsagenten (Eng. Tabulation and Paying Agent):

Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ)
Stjärntorget 4
SE-106 40 Stockholm
Sweden
Tel: +46 (0)8 763 80 96
Email: sebtenderagent@seb.se
Attention: SEB Tender Agent

Samtyckesagenten (Eng. Solicitation Agent) är:
Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ)
Kungsträdgårdsgatan 8
SE-106 40 Stockholm
Sweden
Tel: +46 (0)8 506 232 21

Solna, den 7 november 2017

Styrelsen

Meda Aktiebolag

Vid eventuella frågor, vänligen kontakta:

Melissa Trombetta, Chef för Global Investor Relations, Mylan NV.
tel: +1 (917) 262-2958
Melissa.Trombetta@mylan.com

Denna information är sådan som Meda Aktiebolag är skyldigt att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen
lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 7 november 2017 kl. 12:00 (CET).

Meda Aktiebolag är ett ledande internationellt specialty
pharmaföretag. Medas produkter säljs i över 150 länder världen över
och bolaget har egna marknadsorganisationer i fler än 60 länder. För
mer information besök www.meda.se.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/meda/r/meda-aktiebolag-kallar-till-fordringsha...
http://mb.cision.com/Main/357/2384702/747518.pdf

Författare Cision