Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2015-08-28

MedCap AB: Årsstämma 28 augusti 2015

MedCaps årsstämma hölls den 28 augusti 2015 i bolagets lokaler i
Stockholm.

Stämman beslutade, i enlighet med det förslag som framlagts, att
omvälja Thomas Axelsson, Anders Hansen, Kristina Patek, Erika
Söderberg Johnson ochHenrik Blomquist samt om nyval av Michael Berg.
Michael Berg utsågs till ordförande.

Om Michael Berg:

Tidigare VD för Polygon AB, VD ArjoHuntleigh, Executive VP Getinge
Group, VD Alto Europe, samt chefspositioner i Superfos Packaging och
Tetra Pak Group. Övriga uppdrag: Triton Industry Advisory Board,
styrelseordförande i Stille AB, samt styrelseledamot i Human Care AB
och Michael Berg Management AB.

Stämman beslutade att ett arvode om 750 000 kronor skall utgå till
styrelsens ledamöter för tiden intill utgången av nästa årsstämma.
Styrelsens ordförande skall erhålla 300 000 kronor och styrelsens
ledamöter skall erhålla 80 000 kronor vardera. 50 000 kronor skall
fördelas av ordförande till ledamöter som deltar i utskottsarbete.

Det beslutades att välja Öhrlings Pricewaterhouse Coopers AB som
revisor med Johan Engstam som huvudansvarig revisor samt att arvode
till revisorn skall utgå enligt godkänd räkning.

Bolagets resultat- och balansräkning för moderbolaget respektive
koncernen fastställdes och styrelseledamöterna och verkställande
direktörerna beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2014/2015.

Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att längst intill bolagets
årsstämma 2016 besluta om nyemission av aktier i bolaget. Sådan
emission skall kunna innebära avvikelse från aktieägarnas
företrädesrätt att teckna nya aktier. Emissionen får medföra en
sammanlagd ökning av antalet aktier med högst 13 000 000 aktier,
vilket motsvarar ca 10 % av samtliga aktier i bolaget per dagen för
denna kallelse.

Stämman fattade beslut om att inrätta ett optionsprogram med
överlåtelse till befintliga och framtida ledande befattningshavare,
medlemmar av styrelsen och anställda i bolaget, innefattande högst 5
000 000 teckningsoptioner med rätt att förvärva aktier i MedCap AB.
Ökningen av bolagets aktiekapital kommer vid full nyteckning med stöd
av samtliga optionsrätter att bli högst 200 000 kronor.

Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att längst intill bolagets
årsstämma 2016 besluta om återköp av aktier i bolaget förutsatt att
bolagets aktie upptas för handel på Nasdaq Stockholm. Återköp får ske
vid ett eller flera tillfällen och maximalt uppgå till motsvarande 10
% av bolagets utestående aktier.

Stämman fattade beslut om ersättningsprinciper för ledande
befattningshavare samt om valberedning och instruktion till
valberedningen.

För mer information, kontakta:

Karl Tobieson, verkställande direktör,

Telefon +46 8 34 71 10, mobil +46 709 35 85 74,

e-post karl.tobieson@medcap.se

MedCap är en marknadsnoteradinvesteringsorganisation med fokus inom
Life Science. Affärsidén är att över tiden skapa högsta möjliga
avkastning genom att investera i, utveckla och avyttra företrädesvis
onoterade bolag. MedCap erbjuder en investeringsmöjlighet inom
onoteradelife science bolag för marknadens aktörer.

MedCap handlas under symbolen MCAP på First North Premier som drivs av
NASDAQ OMX. Mer information finns att läsa på hemsidan www.medcap.se.
CertifiedAdviser är Remium, www.remium.se.

Karl Tobieson, verkställande direktör, Telefon 46 8 34 71 10, mobil 46
709 35 85 74, e-post karl.tobieson@medcap.se

MedCap är en marknadsnoterad investeringsorganisation med fokus inom
Life Science. Affärsidén är att över tiden skapa högsta möjliga
avkastning genom att investera i, utveckla och avyttra företrädesvis
onoterade bolag. MedCap erbjuder en investeringsmöjlighet inom
onoterade life science bolag för marknadens aktörer. MedCap handlas
under symbolen MCAP på First North Premier som drivs av NASDAQ OMX.
Mer information finns att läsa på hemsidan www.medcap.se. Certified
Adviser är Remium, www.remium.se.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/medcap-ab/r/arsstamma-28-augusti-2015,c9821636
http://mb.cision.com/Main/2678/9821636/413249.pdf

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.