Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-04-12

MedCap AB: Kallelse Årsstämma i MedCap AB (publ) den 13 maj 2019

Aktieägarna i MedCapAB (publ), "Bolaget", kallas härmed till årsstämma
måndagen den 13 maj 2019, kl. 16.00 på Jernkontoret,
Kungsträdgårdsgatan 10 i Stockholm.

Anmälan om deltagande på bolagsstämman
För att få deltaga på årsstämman måste aktieägare vara införd i den av
Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdagen den 7 maj 2019 samt
anmäla sin avsikt att delta på stämman senast onsdagen den 8 maj 2019
till MedCap AB (publ), Sundbybergsvägen 1, 171 73 Solna eller med
e-post till info@medcap.se. Vid anmälan anges namn,
person/organisationsnummer, adress, telefonnummer och antal aktier
samt antal biträden (högst två) som skall delta på stämman.

Aktieägare med förvaltarregistrerade aktier måste i god tid före den 7
maj 2019 registrera dem i eget namn för att kunna delta på stämman.
Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda skriftlig fullmakt
för ombudet. Ett fullmaktsformulär finns tillgängligt på Bolagets
webbplats, www.medcap.se. Fullmaktsformuläret kan också erhållas hos
Bolaget eller beställas per telefon enligt ovan. Fullmakten bör i god
tid före stämman insändas till Bolaget under ovanstående adress.
Behörighetshandlingar i original ska kunna uppvisas vid stämman. Den
som företräder juridisk person skall bifoga kopia av
registreringsbevis som utvisar behörig firmatecknare.

Ärenden och förslag till dagordning
1. Val av ordförande på stämman.
2. Val av protokollförare.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Godkännande av dagordning.
5. Val av en eller två justeringspersoner att jämte ordföranden
justera protokollet.

6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Anförande av verkställande direktören.
8. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt
koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för perioden 1
januari 2018- 31 december 2018.

9. Beslut om
a) fastställande av balans- och resultaträkningen samt
koncernbalansräkningen och koncernresultaträkningen för perioden 1
januari 2018 - 31 december 2018,

b) dispositioner beträffande Bolagets vinst eller förlust enligt den
fastställda balansräkningen, och

c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören.
10. Fastställande av arvoden till styrelsens ledamöter och revisorn.
11. Fastställande av det antal styrelseledamöter, styrelsesuppleanter
och revisorer som skall väljas av stämman.

12. Val av styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och revisorer.
13. Beslut om emissionsbemyndigande.
14. Beslut om fastställande av principer för tillsättande av
valberedning.

15. Beslut om fastställande av principer för ersättning och andra
anställningsvillkor för bolagsledningen.

16. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv av
bolagets egna aktier.

17. Årsstämmans avslutande.

Styrelsens beslutsförslag

Utdelning (punkt 9 b)

Styrelsen föreslår ingen utdelning.

Styrelsens förslag till beslut om emissionsbemyndigande enligt 13 kap
35 § ABL (punkt 13)

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att längst
intill nästa årsstämma besluta om nyemission av aktier i bolaget.
Sådan emission skall kunna innebära avvikelse från aktieägarnas
företrädesrätt att teckna nya aktier. Emissionen får medföra en
sammanlagd ökning av antalet aktier med högst 10% vilket motsvarar
cirka 1,34 miljoner aktier i bolaget per dagen för denna kallelse.
Betalning genom apport eller kvittning skall kunna ske. Bemyndigandet
skall inom ovan angivna ramar kunna utnyttjas vid ett eller flera
tillfällen. Skälen för avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är
att bolaget skall ges möjlighet att, vid eventuellt företagsförvärv,
kunna betala hela eller del av köpeskillingen med bolagets aktier
(s.k. apportemission), alternativt kunna utöka ägarkretsen med en
eller flera ägare. Grunden för emissionskursen skall vara en
bedömning av aktiernas marknadsvärde. Årsstämman föreslås vidare
bemyndiga styrelsen, verkställande direktören eller den styrelsen
förordnar, att vidta de smärre justeringar som kan visas erforderliga
i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket. Beslutet
förutsätter biträde av aktieägare med två tredjedelar av såväl de
avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid bolagsstämman.

Principer för ersättning och andra anställningsvillkor för
bolagsledningen (punkt 15)

Styrelsen föreslår att årsstämman godkänner styrelsens förslag
beträffande principer för ersättning och andra anställningsvillkor
för verkställande direktören och ledande befattningshavare i enlighet
med följande: Ersättning till verkställande direktören och andra
ledande befattningshavare utgörs av grundlön, rörlig ersättning,
pension samt övriga ersättningar. Alla pensionsförmåner är
avgiftsbestämda. Rörliga ersättningar bereds och beslutas av
styrelsen.

Fördelning mellan grundlön och, i förekommande fall, rörlig ersättning
skall stå i proportion till befattningshavares ansvar och
befogenheter. Den rörliga ersättningen är maximerad för verkställande
direktören till maximalt 30 procent av årslönen. För andra ledande
befattningshavare är den rörliga ersättningen maximerad till 0-30
procent av en årslön. Den rörliga ersättningen för verkställande
direktören och andra ledande befattningshavare baseras på utfallet av
kvantitativa parametrar jämfört med fastställda mål. De kvantitativa
parametrarna är hänförliga till bolagets börskursutveckling,
utvecklingen av operativa driften och respektive verksamhetsårs
fokusfrågor.

I den mån stämmovald styrelseledamot utför arbete för bolagets räkning
vid sidan av styrelsearbetet, ska marknadsmässig kontant ersättning
för sådant arbete kunna utgå enligt beslut av styrelsen.

Styrelsen får frångå riktlinjerna om det i ett enskilt fall finns
särskilda skäl för det.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv av
bolagets egna aktier (punkt 16)

Styrelsen föreslår att årsstämman fattar beslut om bemyndigande för
styrelsen att besluta om förvärv av egna aktier. Förvärv får ske av
högst så många aktier att det egna innehavet vid var tid inte
överstiger tio procent av samtliga aktier i bolaget efter makulering
och vidare förutsatt att det efter återköp fortfarande finns full
täckning för bolagets bundna egna kapital.

Ovanstående bemyndiganden får utnyttjas vid ett eller flera tillfällen
och längst till årsstämman år 2019. Förvärv ska ske på Nasdaq
Stockholm och får endast ske till ett pris inom det på börsen vid var
tid registrerade kursintervallet.

Syftet med ovanstående bemyndigande att förvärva aktier är att
fortlöpande kunna anpassa bolagets kapitalstruktur till bolagets
kapitalbehov och därmed kunna bidra till ökat aktieägarvärde.
Återköpta aktier avses att makuleras vid årsstämman 2020.

Beslutet förutsätter biträde av aktieägare med två tredjedelar av
såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid
bolagsstämman.

Valberedningens beslutsförslag

Valberedningens förslag till beslut på årsstämman 2019 kommer att
publiceras i god tid innan stämman på MedCaps hemsida.

Antal aktier och röster

Det totala antalet aktier i bolaget vid tidpunkten för utfärdandet av
kallelsen är 13 451 118 stycken, vilket motsvarar totalt 13 451 118
röster. Bolaget innehar vid samma tidpunkt inga egna aktier.

Aktieägares frågerätt och handlingar m m

Aktieägarna erinras om sin rätt att begära upplysningar enligt 7 kap
32 § aktiebolagslagen. Redovisningshandlingar och
revisionsberättelse, revisorernas yttrande enligt 8 kap 54 §
aktiebolagslagen samt styrelsens fullständiga förslag till beslut
kommer att hållas tillgänglig hos bolaget samt på www.medcap.se
senast tre veckor före stämman och skickas till de aktieägare som
begär det och uppger sin postadress.

Stockholm i april 2019

Styrelsen för MedCap AB (publ)

För mer information, kontakta:

Karl Tobieson, verkställande direktör, Telefon 46 8 34 71 10, mobil
46 709 35 85 74, e-post karl.tobieson@medcap.se

Om MedCap:

MedCap bygger framgångsrika företag inom Life Science för att
förbättra människors liv. MedCap förenar de större bolagets styrka
med de mindre bolagens entreprenöriella kraft, smidighet och
affärsmannaskap.

MedCap handlas under symbolen MCAP på NASDAQ Stockholm. Mer
information finns att läsa på hemsidan www.medcap.se.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/medcap-ab/r/kallelse-arsstamma-i-medcap-ab--p...
https://mb.cision.com/Main/2678/2784478/1022647.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.