Du är här

2017-06-09

MedCap AB: Kraftig ökning av resultatet i Medicinteknik men omställnings- och produktlanseringskostnader i övriga segment...

Kvartalet FEBRUARI - APRIL

· Koncernens nettoomsättning uppgick till 187 550 (236 068) KSEK.
· Koncernens rörelseresultat före av- och nedskrivningar uppgick
till 7 737 (16 181) KSEK.

· Rörelsemarginalen före av- och nedskrivningar uppgick till 4 (7)
procent.

· Resultatet efter skatt uppgick till 3 481 (8 073) KSEK
HELÅRET

· Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 26 520 (-18
082) KSEK.

· Koncernens nettoomsättning uppgick till 851 668 (816 918) KSEK.
· Koncernens rörelseresultat före av- och nedskrivningar uppgick
till 30 308 (55 310) KSEK.

· Rörelsemarginalen före av- och nedskrivningar uppgick till 4 (7)
procent.

· Resultatet efter skatt uppgick till 740 (21 568) KSEK.
· Resultatet per aktie före utspädning uppgick till 0 (1,5) SEK.
· Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 76 573 (-14
917) KSEK.

Fjärde Helåret
kvartalet
2016/2017 2015/ Ändring 2016/201 2015/
2016 7 2016
Nettoomsättning (KSEK) 187 550 236 -48 518 851 668 816 34 750
068 918
Rörelseresultat före av- 7 737 16 -8 445 30 308 55 -25 001
och nedskrivningar (KSEK) 182 310
Rörelsemarginal före av- 4,1% 6,9% -2,7% 3,6% 6,8% -3,2%
och nedskrivningar
Vinst per aktie (SEK) 0,2 0,1 0,1 0,0 1,5 -1,5

VD kommentar

Den finansiella ställningen har stärkts genom en minskning av
nettoskulden om 20,9 MSEK under kvartalet trots förvärvet av Emfits
epelepsiprodukter

Fortsatt stark resultat- och försäljningsutveckling i affärsområdet
Medicinteknik.

Lanseringar inom affärsområdet Specialistläkemedel fortsätter att
påverka resultatet negativt kortsiktigt.

Omstruktureringen av affärsområdet Läkemedelshandel pågår och
rörelsekapitalet har reducerats med 24,0 MSEK under kvartalet.

Affärsområdet Medicinteknik fortsätter sin starka omsättnings- och
resultatutveckling med förbättrade marginaler. Under kvartalet
fortsatte den fina försäljningsutvecklingen i Abilia, huvudsakligen
drivet av den norska marknaden. Segmentet ökade resultatet med över
80 procent under kvartalet.

Affärsområdet Specialistläkemedel fortsatte att investera resurser för
att på ett kraftfullt sätt kunna genomföra produktlanseringar i den
Nordiska specialistläkemdelsportföljen under kvartalet.

Under det fjärde kvartalet har arbetet med att fokusera
produktportföljen samt att kraftigt reducera rörelsekapitalbindningen
inom affärsområdet Läkemedelshandel fortsatt. Resultatet av arbetet
har börjat ge effekt i form av kraftigt reducerat rörelsekapital och
väsentligt minskade rörelskostnader. Under året har
rörelsekapitalbindningen inom affärsområdet minskat med nästan 51
MSEK.

Sammantaget är resultatet för koncernen under fjärde kvartalet och
helåret en besvikelse. Den starka utvecklingen inom Medicinteknik är
givetvis glädjande men det kommer krävas ytterligare tid för att
fullt ut få effekt från de förändringar inom Läkemedelshandel som
krävs för att skapa en långsiktigt hållbar lönsamhet och
kapitalbindning i verksamheten. Sakta men säkert rör vi oss dock i
rätt riktning och minskningen av rörelsekapitalbindningen under de
senaste kvartalen är ett tydligt exempel på detta.

Med de åtgärder vi nu gör kring verksamhetens omkostnader, en fortsatt
positiv utveckling inom Medicinteknik samt möjligheterna i våra
nylanserade produkter inom Specialistläkemedel har vi stor anledning
att se positivt på kommande verksamhetsår.

Karl Tobieson, VD

Stockholm 2017-06-09

För mer information, kontakta:

Karl Tobieson, verkställande direktör, Telefon 46 8 34 71 10, mobil
46 709 35 85 74, e-post karl.tobieson@medcap.se

Johan Hähnel, IR ansvarig, mobil 46 706 05 63 34

Denna information är sådan information som MedCap AB är skyldigt att
offentliggöra enligt EU:s Marknads-missbruksförordning och lagen om
värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående
kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 9 juni 2017 kl.
06.30 CET.

Om MedCap:

MedCap bygger framgångsrika företag inom Life Science för att
förbättra människors liv. MedCap förenar de större bolagets styrka
med de mindre bolagens entreprenöriella kraft, smidighet och
affärsmannaskap.

MedCap handlas under symbolen MCAP på NASDAQ OMX Stockholm. Mer
information finns att läsa på hemsidan www.medcap.se.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/medcap-ab/r/kraftig-okning-av-resultatet-i-med...
http://mb.cision.com/Main/2678/2284680/685845.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.