Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-11-03

Meddelande om stabiliseringsåtgärder

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, HELT ELLER DELVIS, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL, USA, AUSTRALIEN, HONG KONG, KANADA, NYA ZEELAND, JAPAN, SCHWEIZ, SYDAFRIKA ELLER NÅGOT ANNAT LAND TILL VILKET SÅDAN DISTRIBUTION ELLER SÅDANT MEDDELANDE OFFENTLIGGÖRANDET SKULLE VARA OLAGLIG.

Carnegie Investment Bank AB (publ) ("Carnegie"), i sin roll som stabiliseringsmanager, meddelar att stabiliseringsåtgärder har vidtagits i Byggfakta Group Nordic HoldCo AB:s (publ) (”Byggfakta” eller ”Bolaget”) aktier på Nasdaq Stockholm.

Pressmeddelande 3 november 2021

Som meddelades den 15 oktober 2021 i samband med erbjudandet och upptagandet till handel av Bolagets aktier på Nasdaq Stockholm kommer Carnegie att agera som stabiliseringsmanager (”Stabiliseringsmanagern”) och kan komma att genomföra transaktioner som resulterar i att aktiepriset upprätthålls på en nivå högre än vad som i annat fall hade varit rådande på marknaden. Sådana stabiliseringstransaktioner kan komma att genomföras på Nasdaq Stockholm, på OTC-marknaden eller på annat sätt när som helst under upp till 30 dagar från den dag då handel i aktierna inleds på Nasdaq Stockholm.

Stabiliseringsmanagern är inte skyldig att genomföra någon stabiliseringsåtgärd och det finns därför ingen garanti för att dessa åtgärder kommer att genomföras. Under inga omständigheter kommer transaktioner att genomföras till ett pris som är högre än 75 kronor. Stabiliseringsmanagern kan komma att utnyttja en övertilldelningsoption för att täcka eventuell övertilldelning eller korta optioner och övertilldela aktier i syfte att underlätta genomförande av stabiliseringstransaktioner.

Stabilisering, om påbörjad, kan vidare komma att avbrytas när som helst utan förvarning och kommer oavsett att avslutas senast vid slutet av 30-dagarsperioden. Senast vid slutet av den sjunde handelsdagen efter att stabiliseringstransaktioner utförts ska Stabiliseringsmanagern offentliggöra att stabiliseringstransaktioner genomförts.

Carnegie har, i egenskap av Stabiliseringsmanager, meddelat att stabiliseringsåtgärder har vidtagits, i enlighet med artikel 5(4) i EU:s marknadsmissbruksförordning 596/2014 och Kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/1052, i enlighet med nedan.

Kontaktperson på Carnegie är Johan Flintull (tel: +46 8 5886 88 00).

Stabiliseringsinformation
Emittent:Byggfakta Group Nordic HoldCo AB (publ)
Instrument:Aktier (ISIN: SE0016798581)
Erbjudandestorlek:9 672 479 aktier
Erbjudandepris:75 SEK
Ticker:BFG
Stabiliseringsmanager:Carnegie Investment Bank AB (publ)
Stabiliseringsåtgärder
DatumKvantitet
(antal aktier)
Högsta
pris
Lägsta
pris
Volymviktat
genomsnittspris
ValutaHandelsplats
10/26/2021238 07069,700067,500068,8757SEKNasdaq Stockholm (XSTO)
10/27/2021478 76868,500067,400068,2942SEKNasdaq Stockholm (XSTO)
10/28/202151 84067,800067,800067,8000SEKNasdaq Stockholm (XSTO)
10/29/2021142 10968,000067,300067,8471SEKNasdaq Stockholm (XSTO)
11/1/20219 97168,000067,600067,8678SEKNasdaq Stockholm (XSTO)
11/2/20212 02968,000068,000068,0000SEKNasdaq Stockholm (XSTO)
11/3/20210000SEKNasdaq Stockholm (XSTO)

För ytterligare information kontakta:
Johnny Engman, CFO på Byggfakta Group
E -post: johnny.engman@byggfaktagroup.com

Fredrik Sätterström, chef för Investor Relations på Byggfakta Group
Tel: +46 (0) 70 510 1022
E -post: fredrik.satterstrom@byggfaktagroup.com

Hemsida: www.byggfaktagroup.com

Om Byggfakta Group

Byggfakta Group, med huvudkontor i Ljusdal, Sverige och med anor från 1936, är en ledande digital plattform som erbjuder lösningar som sammanför aktörer i byggindustrins värdekedja, maximerar försäljningen och förbättrar effektiviteten för sina kunder. Bolagets kärnutbud ligger i fyra produktsegment och riktar sig till olika intressenter i byggindustrins värdekedja, nämligen (i) Projektinformation – en plattform för försäljning av affärsintelligens; (ii) Specifikation – programvara som digitaliserar processen att skriva specifikationer; (iii) Produktinformation – en onlineplattform som möjliggör för leverantörer att marknadsföra deras produkter online, och ger köparna en omfattande katalog med byggprodukter, och (iv) e-Tendering – programvara för e-sourcing och e-upphandling.

Viktig information

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande eller uppmaning att sälja eller förvärva värdepapper i Bolaget. Innehållet i detta pressmeddelande har tagits fram av Bolaget och Bolaget är ensamt ansvarig för dess innehåll. Informationen i detta pressmeddelande utgörs endast av bakgrundsinformation och gör därmed inte anspråk på att vara fullständig eller komplett. Ingen bör, oavsett anledning, förlita sig på informationen i detta pressmeddelande eller på dess exakthet, korrekthet eller fullständighet.

Alla erbjudanden kopplade till de värdepapper som omnämns i detta pressmeddelande kommer att lämnas genom ett prospekt. Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt förordning (EU) 2017/1129 och direktiv 2003/71/EG (tillsammans med relevanta implementeringar och delegerade förordningar "Prospektförordningen"). Investerare bör inte investera i några värdepapper som avses i detta pressmeddelande förutom på grundval av informationen i ovannämnda prospekt.

Kopior av detta meddelande lämnas inte, och får inte distribueras i eller skickas till, USA, Australien, Hong Kong, Kanada, Nya Zeeland, Japan, Schweiz eller Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där sådan spridning skulle vara otillåten eller kräva registrering eller andra åtgärder.

Aktierna i Bolaget har inte registrerats och kommer inte att registreras i enlighet med United States Securities Act från 1933 eller enligt värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och får inte erbjudas, säljas eller på annat sätt överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom i enlighet med ett tillämpligt undantag från, eller genom en transaktion som inte omfattas av registreringskraven i, Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA.

De värdepapper som omnämns i detta pressmeddelande har vidare inte registrerats och kommer inte att registreras i enlighet med någon tillämplig värdepapperslagstiftning i Australien, Hong Kong, Kanada, Nya Zeeland, Japan, Schweiz eller Sydafrika och får, med vissa undantag, inte erbjudas eller säljas till eller inom, eller för en persons räkning eller till förmån för en person som är folkbokförd, bosatt eller befinner sig i, dessa länder. Bolaget avser inte att lämna något erbjudande att förvärva de värdepapper som omnämns i detta pressmeddelande till allmänheten i något land förutom i Sverige.

I EES-medlemsstaterna, förutom Sverige, (varje sådan EES-medlemsstat en ”Relevant Stat”), är detta pressmeddelande och informationen som finns häri endast avsett för och riktat till kvalificerade investerare såsom definierat i Prospektförordningen. Värdepapperen som omnämns i detta pressmeddelande avses inte att erbjudas till allmänheten i någon Relevant Stat och är endast tillgängliga för kvalificerade investerare förutom i enlighet med undantag i Prospektförordningen. Varje inbjudan, erbjudande eller avtal om att teckna, köpa eller på annat sätt förvärva sådana värdepapper kommer endast att behandlas avseende kvalificerade investerare. Personer i en Relevant Stat som inte är kvalificerade investerare ska inte vidta några åtgärder baserat på detta pressmeddelande och inte heller förlita sig på det.

I Storbritannien distribueras detta meddelande, och allt övrigt material avseende värdepapperen som omnämns här, endast till, och är endast riktat till, och en investering eller investeringsaktivitet som är hänförligt till detta dokument är endast tillgänglig för och kommer endast att kunna utnyttjas av "kvalificerade investerare" (i den mening som avses i den brittiska versionen av EU:s prospektförordning (2017/1129/EU) som är en del av brittisk lagstiftning i enlighet med the European Union (Withdrawal) Act 2018) som (i) har professionell erfarenhet i frågor som rör investeringar som faller inom den vid var tid gällande Artikel 19(5) i U.K. Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (”Ordern”), (ii) är personer som omfattas av Artikel 49(2) (a) till (d) i (”high net worth companies, unincorporated associations etc.”) i Ordern, (iii) befinner sig utanför Storbritannien, eller (iv) är personer till vilka en inbjudan eller uppmaning att engagera sig i investeringsverksamhet (enligt betydelsen av Artikel 21 i U.K. Financial Services and Markets Act 2000) i samband med emission eller försäljning av värdepapper på annat sätt lagligen kan kommuniceras eller förmedlas att kommuniceras (alla sådana personer benämns tillsammans ”relevanta personer”). Detta pressmeddelande vänder sig ...

Författare MFN