Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-02-23

Medfield Diagnostics: Bokslutskommuniké

Hel?ret 2015
? Oms?ttningen uppgick till 7 576 (1 169) KSEK
? Resultat efter finansiella poster uppgick till -4 491 (-6 257) KSEK
? Resultat per aktie uppgick till -0,26 (-0,42) SEK
? Kassafl?det fr?n den l?pande verksamheten och investeringsverksamheten uppgick till -13 007 (-13 669) KSEK

Fj?rde kvartalet 2015
? Oms?ttningen uppgick till 4 869 (713) KSEK
? Resultat efter finansiella poster uppgick till 1 041 (-2 833) KSEK
? Kassafl?det fr?n den l?pande verksamheten och investeringsverksamheten uppgick till -114 (-1 873) KSEK

V?sentliga h?ndelser fj?rde kvartalet 2015
Under kvartalet tr?ffades ett avtal med den medicinska fakulteten vid
G?teborgs Universitet om f?rs?ljning av fyra MD100 system som ocks?
levererades under perioden. Avtalet inneh?ller option p? ytterligare
fyra system f?r klinisk forskning p? stroke och trauma. Samtidigt med
f?rs?ljningen tr?ffades ett strategiskt avtal om forskningssamverkan.

Under perioden tr?ffades ett avtal med Statoil Petroleum AS om
best?llning av tv? Strokefinder MD100 system som ocks? levererades.
Systemen ?r avsedda f?r ett kliniskt forskningsprojekt, som leds fr?n
universitetssjukhuset i Stavanger, Norge. I avtalet finns en option
p? ett st?rre antal ytterligare system. Storleken p? optionen ger en
klar indikation p? kundens framtida behov. I samband med
f?rs?ljningen tr?ffades en ?verenskommelse om att inleda
f?rhandlingar om ett strategiskt forskningsavtal mellan samtliga
inblandade parter.

V?sentliga h?ndelser efter periodens utg?ng
Efter periodens utg?ng har insamlandet av data i den pr?varinitierade
studien CSH01 avslutats. I CSH01, som drivs av bolagets
samarbetspartners vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset anv?nder de
kliniska forskarna MD100 p? patienter med kroniskt subduralhematom
som en modell f?r traumapatienter med bl?dning. Data skall nu
analyseras och studien rapporteras sedan p? sedvanligt s?tt.

VD kommenterar
2015 var ett h?ndelserikt ?r f?r Medfield Diagnostics d?r bolaget gick
fr?n att vara ett utpr?glat forsknings och utvecklingsbolag till ett
bolag som har f?rs?ljning, om ?n blygsam. Strokefinder MD100, har
v?ckt stort intresse fr?n potentiella kunder och media fr?n hela
v?rlden. Ett av ?rets h?jdpunkter var tvekl?st v?rens utst?llning p?
British Science Museum d?r Strokefinder st?lldes ut under parollen
"the most surprising science stories and the biggest breakthroughs".
Att bli ombedda att deltaga och f? synas i dessa sammanhang ?r ett
fantastiskt erk?nnande f?r bolaget.

Sex system har s?lts under ?ret med optioner p? ett betydligt st?rre
antal system. De s?lda systemen skall anv?ndas i kliniska
forskningsprojekt vars m?l ?r att att etablera Strokefinder MD100 som
ett prehospitalt diagnostikverktyg f?r att detektera intrakraniella
bl?dningar. Dessa studier ?r ?ven ett viktigt steg mot att samla den
evidens som kr?vs f?r CE-m?rkning av Strokefinder MD100 enligt
Medicinteknikdirektivet. I samband med dessa f?rs?ljningar har
samarbetsavtal slutits med centra som leds av framst?ende kliniska
forskare. Detta ?r ett led i f?retagets aff?rsplan med
marknadsintroduktion av MD100 via samarbetsprojekt som inkluderar
f?rs?ljning av system.

Marknaden har dessutom visats ett stort intresse f?r att anv?nda
Strokefinder f?r att detektera traumatiska skallskador. Det ?r en
marknad som till storlek liknar strokemarknaden och som dessutom kan
bed?mas vara n?got enklare att penetrera. En f?rsta studie har
genomf?rts p? Sahlgrenska och en andra studie ?r under f?rberedelse.
Vi k?nner oss st?rkta av att detta ?r en anv?ndarinitierad studie som
tillkommit helt p? utomst?endes initiativ och r?knar med att dessa
studier ytterligare kommer att ?ka intresset f?r Medfields teknologi.

Medfield erh?ll i slutet av april 2015 certifiering av bolagets
produkt Strokefinder MD100. Certifieringen g?ller ?verensst?mmelse
gentemot IEC 60 601 (3:e utg?van). Certifikatet ?r ett viktigt steg
mot CE-m?rkning av Strokefinder enligt Medicinteknikdirektivet.

Under ?ret fick vi ocks? tv? ans?kningar om EU-medel beviljade inom
programmet Eurostars, som v?nder sig till sm? och medelstora f?retag.
Totalt r?r det sig om ca 8,8 MSEK. Genom dessa medel har bolaget f?tt
en del av utvecklingskostnaderna f?r n?sta generations system
finansierade. Att vi, i stark konkurrens, f?r tv? ans?kningar
beviljade i samma program ser jag som ett kvitto p? att ?ven
utomst?ende bed?mare tycker att det vi g?r ?r viktigt. Att f? driva
ett av dessa projekt i n?ra samarbete South Western Ambulance Service
Trust, en av Englands st?rre ambulansorganisationer med ?ver 800
fordon med bland annat 300 ambulanser och 6 helikoptrar ?r speciellt
sp?nnande.

I b?rjan av ?ret tecknades ett avtal med det tyska l?kemedelsbolaget
Boehringer Ingelheim International GmbH (BI). Inom ramen f?r avtalet
kommer BI att delfinansiera planerade studier. BI ?r en v?rldsledande
tillverkare av Actilyse? en proppl?sande medicin som ges vid akut
stroke. Framg?ngsrika studier med MD100 skulle kunna bidra till en
avsev?rt ?kad global f?rs?ljning, m?jligen m?ngdubbling, av
proppl?sande mediciner. Detta ?r intressant givet storleken och
tillv?xten p? v?rldsmarknaden f?r proppl?sande mediciner. Totalt
bidrar BI med 300 k?. Avtalet inkluderar inga andra ?taganden f?r
Medfield ?n att g?ra studieresultaten tillg?ngliga f?r BI. Avtalet
l?per enligt plan.

Avtalet som tr?ffades med Statoil Petroleum AS om MD100 system ?r
sp?nnande d? det betyder att Universitetssjukhuset i Stavanger, Norge
blir det f?rsta internationella centret som bedriver studier med
Medfields system. Det ?r v?ldigt roligt att ytterligare ett center
som leds av framst?ende kliniska forskare ansluter och det inger
f?rhoppningar om att ytterligare centra kommer att ansluta under
2016.

I linje med v?ra m?ls?ttningar att kommunicera med v?ra aktie?gare
avser vi att ut?ver pressreleaser och andra nyheter forts?tta med med
v?ra nyhetsbrev minst tv? g?nger om ?ret.

Aktien
Per den 31 december 2015 uppgick antalet aktier i Medfield Diagnostics
till

17 233 704.
Insynspersoners aktieinnehav per 2015-12-31
2015-12-31 2014-12-31
Namn
Andreas Fhager 1 507 333 1 507 333
Agneta Franksson 0 0
Stefan Jacobsson 0 0
Stefan Kidborg 12 000 4 000
Siv Lindbratt B?rjes 0 0
Mikael Persson 3 504 000 3 504 000
Bengt Arne Sj?qvist 1 142 1 000

Personaloptionsprogram
Medfield har tv?, av bolagsst?mman beslutade, personaloptionsprogram.
Fullt utnyttjade omfattar de existerande optionsprogrammen 650 000
aktier, motsvarande 3,8 % av aktierna. Cirka 30 % av optionerna
kvarst?r i bolaget f?r att t?cka framf?rallt sociala avgifter
kopplade till programmet. Bolagets styrelse har fattat beslut om att
inte utnyttja det av ?rsst?mman sist beslutade programmet, omfattande
maximalt 230 000 aktier, varf?r den totala utsp?dningen begr?nsas
till mindre ?n 2,5 %.

F?rslag till utdelning
Styrelsen f?resl?r att ingen utdelning l?mnas f?r verksamhets?ret
2015.

Principer f?r bokslutskommunik?ns uppr?ttande
Fr o m r?kenskaps?ret 2014 uppr?ttas ?rsredovisningen med till?mpning
av ?rsredovisningslagen och Bokf?ringsn?mndens allm?nna r?d BFNAR
2012:1 ?rsredovisning och koncernredovisning (K3).

?rsredovisning tillg?nglig
Medfields ?rsredovisning f?r r?kenskaps?ret 2015 ?r planerad att
publiceras p? bolagets (www.medfielddiagnostics.com) och AktieTorgets
(www.aktietorget.se) respektive hemsida 2015-04-26. ?rsst?mma i
Medfield ?r planerad att h?llas 2015-06-07.

Granskning av revisor
Bokslutskommunik?n har ej varit f?rem?l f?r granskning av bolagets
revisor.

Kommande finansiella rapporter
2016-04-19 Del?rsrapport f?r f?rsta kvartalet 2016
2016-08-31 Del?rsrapport f?r andra kvartalet 2016
2015-11-02 Del?rsrapport f?r tredje kvartalet 2016
2017-02-22 Bokslutskommunik? f?r 2016
Avl?mnande av del?rsrapport
G?teborg den 23 februari 2016
Medfield Diagnostics AB (publ)
Styrelsen
Agneta Franksson Styrelseordf?rande
Stefan Jacobsson Styrelseledamot
Mikael Persson Styrelseledamot
Bengt Arne Sj?qvist Styrelseledamot
Siv Lindbratt B?rjes Styrelseledamot

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/medfield-diagnostics/r/bokslutskommunike,c9923344
http://mb.cision.com/Main/11638/9923344/481046.pdf

Författare ATORG

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.