Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-08-31

Medfield Diagnostics: Delårsrapport Andra kvartalet 2016

Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2016

· Omsättningen uppgick till 2 392 (1 928) KSEK
· Resultat efter finansiella poster uppgick till -2 744 (-4 102)
KSEK

· Resultat per aktie uppgick till -0,16 (-0,24) SEK
· Kassaflödet från den löpande verksamheten och
investeringsverksamheten uppgick till -3 592 (-9 742) KSEK

Sammanfattning av rapportperioden 1 april - 30 juni 2016

· Omsättningen uppgick till 1 361 (1 646) KSEK
· Resultat efter finansiella poster uppgick till -1 408 (-1 426)
KSEK

· Resultat per aktie uppgick till -0,08 (-0,08) SEK
· Kassaflödet från den löpande verksamheten och
investeringsverksamheten uppgick till -2 534 (-3 190) KSEK

Väsentliga händelser andra kvartalet 2016

Under perioden träffade Medfield Diagnostics AB och Hunter Medical
Research Institute i Australien ett avtal om beställning av
Strokefinder MD100 system. Beställningen avser två kompletta system
som skall användas i ett kliniskt forskningsprojekt. Projektets
målsättning är att etablera Strokefinder MD100 som ett prehospitalt
diagnostikverktyg för att detektera intrakraniella blödningar hos
individer med kliniska symtom på stroke. Avtalet är en del av ett
strategiskt forskningssamarbete och i linje med det tidigare
undertecknade intensionsavtalet. Den totala beställningen är på
totalt 150 000 AUD. I avtalet finns dessutom option på att använda
systemen efter det att den kliniska studien genomförts eller efter
det att systemet CE märkts till en kostnad på ytterligare 150 000 AUD
för Hunter Medical Research Institute.

Medfield Diagnostics erhöll under perioden ett patent i USA för
monitorering och diagnostik av hjärnan med hjälp av mikrovågor.
Patentet heter Solution for internal monitoring of body, US
20100174179. I detta patent beskrivs och skyddas bolagets
mikrovågsteknik och dess användning för att detektera stroke orsakad
av både blödning och propp.

Under perioden rapporterade Medfield Diagnostics AB att man rekryterat
en ny VD, Carl Ekvall som närmast kommer från en position som VD i
Ortivus AB. Vi har också rekryterat en Medicinskt ansvarig, Maria
Granberg. Maria kommer närmast från AstraZeneca och en tjänst som
Pharmacovigilance Scientist.

Positiva preliminära resultat från studien CSH01 rapporterades på
European Stroke Organisation Conference 2016 i Barcelona i början på
maj. I studien, som genomförs av bolagets samarbetspartners vid
Sahlgrenska Universitetssjukhuset, använde de kliniska forskarna
Strokefinder på patienter med kroniska subduralhematom som en modell
för patienter med blödning efter trauma mot huvudet.

En första prospektiv multicenterstudie, MF04, som har utvärderat
prestanda, säkerhet och användbarhet av Strokefinder MD100 har
rapporterats i slutet av juni. Resultaten visar att systemet
levererar adekvata mätdata, att mättiden är tillfredsställande och
att systemet har förmåga att klassificera strokepatienter mot friska
försökspersoner.

De två Eurostars projekten, där bolaget fått en del av
utvecklingskostnaden för nästa generations Strokefinder finansierad,
fortskrider enligt plan. Som tidigare rapporterats driver bolaget det
ena projektet tillsammans med South Western Ambulance Trust som är en
av Englands större ambulansorganisationer. Projektet, som syftar till
mekanisk, informationsmässig och processmässig optimering av
Strokefinder för ambulanssjukvård, går enligt plan. Det andra
projektet syftar till utveckling av bildgivande system och innehåller
vidareutveckling av datormodeller och simuleringsverktyg och bedrivs
i samarbete med en av bolagets viktigaste underleverantörer. Även
detta projekt går enligt plan.

Aktieägarna visade ett stort intresse på årsstämman i början av juni.
Årsstämman beslutade att omvälja Stefan Jacobsson, Mikael Persson och
Bengt Arne Sjöqvist till styrelseledamöter. Anna Söderlund och Stefan
Blomsterberg valdes till nya styrelseledamöter. Mikael Persson valdes
till ordförande i styrelsen.

VD kommentar

Som nytillträdd VD har jag nu fått en första inblick i Medfields
fascinerande teknologi. Det finns många intressanta
applikationsområden och jag ser fram emot att arbeta med bolagets
affärsutveckling. Att revolutionera den akuta stroke- och
traumavården är naturligtvis det optimala målet för att maximera
nyttan för patienter, aktieägare och andra intressenter.

Aktien

Per den 30 juni 2016 uppgick antalet aktier i bolaget till 17 233 704.

Personaloptionsprogram

Medfield har tre, av bolagsstämman beslutade, personaloptionsprogram.
Fullt nyttjade omfattar de existerande optionsprogrammen 1091890
aktier, motsvarande knappt 6% av aktierna. Cirka 30% av optionerna
kvarstår i bolaget för att täcka framförallt sociala avgifter
kopplade till programmet. Bolagets styrelse har fattat beslut om att
inte nyttja det andra av årsstämman beslutade programmen, omfattande
maximalt 230 000 aktier, varför den totala utspädningen begränsas
till mindre än 4,8%.

Principer för delårsrapportens upprättande

Fr o m räkenskapsåret 2014 upprättas årsredovisningen med tillämpning
av årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR
2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3).

Granskning av revisor

Delårsrapporten har ej varit föremål för granskning av bolagets
revisor.

Kommande finansiella rapporter

2016-11-02 Delårsrapport för tredje kvartalet 2016

2017-02-22 Bokslutskommuniké för 2016

Avlämnande av delårsrapport

Göteborg den 31 augusti 2016

Medfield Diagnostics AB (publ)

Styrelsen

Mikael Persson Styrelseordförande

Bengt Arne Sjöqvist Styrelseledamot

Stefan Blomsterberg Styrelseledamot

Stefan Jacobsson Styrelseledamot

Anna Söderlund Styrelseledamot

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/medfield-diagnostics/r/delarsrapport-andra-kva...
http://mb.cision.com/Main/11638/2068295/555368.pdf

Författare ATORG

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.