Du är här

2018-08-24

Medfield Diagnostics: Delårsrapport Andra kvartalet 2018

Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2018

· Omsättningen uppgick till 2 711 (3 855) KSEK

· Resultat efter finansiella poster uppgick till -2 635 (-2 329) KSEK

· Resultat per aktie uppgick till -0,12 (-0,11) SEK

· Kassaflödet från den löpande verksamheten och investeringsverksamheten uppgick till -6 220 (-2 972) KSEK

Sammanfattning av rapportperioden 1 april - 30 juni 2018

· Omsättningen uppgick till 1 512 (1 676) KSEK

· Resultat efter finansiella poster uppgick till -1 446 (-2 108) KSEK

· Resultat per aktie uppgick till -0,07 (-0,10) SEK

· Kassaflödet från den löpande verksamheten och investeringsverksamheten uppgick till -3 144 (-3 206) KSEK

Väsentliga händelser andra kvartalet 2018

Produktutveckling och Kvalitet

Utvecklingen av instrumentet MD100 har följt den plan som utarbetats
och projektet har internt godkänts i de "toll gates" som planerats
under perioden. Instrumentet har genomgått ytterligare
designförbättringar, mjukvaran har fortsatt uppgraderats och nu
arbetar FoU-teamet med fokus på dokumentation, kalibrering och
färdigställande av teknisk dokumentation. Leverans av tillverkade
instrument från Propoint AB i Kungsbacka följer den planering som
gjorts.

Bolaget har avtalat med Notified Body, Intertek, att testa MD100 mot
pre-hospital standard IEC 60601-1-12 samt att därefter CE-certifiera
MD100 för klinisk användning i ambulans och på sjukhus. Detta arbete
följer en plan som utarbetats gemensamt av båda parterna och leds av
projektledare från Intertek.

Studier

De prövarledda studierna vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset (SU)
fortsatte som planerat. Hittills har totalt 97 patienter inkluderats
i strokestudien VGR01 (27 patienter under 2018) och 119 patienter i
traumastudien TICH01 (68 patienter under 2018).

Strokestudien MODS vid Stavanger University Hospital och Bergen
University Hospital startade i februari i år och har totalt
inkluderat 5 patienter.

Strokestudien vid Hunter Medical Research Institute (HMRI) i
Australien startade i februari i år och har totalt inkluderat 18
patienter.

I Storbritannien fortsatte planeringen av traumastudien vid King's
Hospital. Medicine and Healthcare products Regulatory Agency (MHRA)
har begärt ytterligare kompletterande information och studiestart
planeras därför till Q3 2018.

Medfield har av Läkemedelsverket fått godkännande att genomföra en
studie med 1000 friska frivilliga personer. Studien kommer att
genomföras med stöd av företag och organisationer i Göteborgsområdet
vilket effektiviserar genomförandet. Studien kommer att ge bolaget
viktig information för fortsatt utveckling av algoritmer för MD100
och därigenom bidraga till CE-certifieringen. Möten med friska
personer ger bolaget också möjlighet att få återkoppling på hur
mätningen upplevdes. Totalt har 477 friska inkluderats i studien.

Marknad

På e-hälsomässan Vitalis 24-26 april gjorde VD Stefan Blomsterberg en
presentation om Medfield. Presentationen följdes av ett stort
intresse från ett flertal internationella medtech-bolag vilket gett
intressanta kontakter för vidare uppföljning.

På ESOC, den Europeiska Stroke kongressen, som i år hölls i Göteborg,
hade Medfield en utställning tillsammans med MEYTECH. Montern var
välbesökt och deltagare på kongressen erbjöds möjligheten till
testmätning i MD100. Detta var väldigt uppskattat eftersom besökarna
fick bekräftelse på användarvänlighet och funktion.

Medfields grundare och styrelseordförande professor Mikael Persson
presenterade tre papper om mikrovågsdiagnostik inom akut stroke- och
traumavård på världskongressen i Medicinsk fysik och medicinteknik i
Prag 3-8 juni 2018.

Styrelsen för Medfield Diagnostics AB beslutade i juni att bilda ett
Joint Venture dotterbolag tillsammans med Business Research Ltd för
att utveckla affärspotentialen i Asien och specifikt i Kina. Bolaget,
Medfield Asia Ltd, kommer att ha sitt säte i Hongkong och ägas till
80 procent av Medfield och till 20 procent av Business Research Ltd.
Genom samarbetet avser Medfield att snabbt kunna nå ut till en
marknad med en hög tillväxtpotential där Business Research har
kunskap och mångårig och erfarenhet av att etablera life
science-bolag i Asien. Genom samarbetet får Medfield Asia Ltd
omgående en fungerande organisation på plats.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

Medfield har blivit inbjudna att presentera MD100 på 2018 Defense
TechConnect Innovation Summit & Expo i USA i oktober.

Medfield är också del av ett konsortium där Chalmers (CTH), Uppsala
Universitet, WSP Sverige AB, Statens väg- och
transportforskningsinstitut (VTI), RISE VIKTORIA AB, H&E Solutions AB
och FellowBot AB ingår. Konsortiet har tillsammans med universitet
och sjukhus i Kina ansökt om att genomföra ett projekt inom
"Forskning, utveckling och innovation inom life science och
trafiksäkerhet". Projektet stödfinansieras av Vinnova och intervju
för projektgodkännande genomfördes i augusti.

VD kommentar

Bolaget fortsätter arbetet för en kommersialisering av MD100 och
genomför flertalet aktiviteter för att förbereda marknaden.
Utvecklingsteamet är fokuserade på kvalitetsarbete och på att möta de
krav som presenteras i den standard som reglerar pre-hospital
medicinteknik (60601-1-12). Medfield samarbetar med
specialistkompetenser för att utveckla tekniken och har ett starkt
fokus på att klara kraven och att möta marknadens förväntningar.
Teamet arbetar systematiskt med att skapa förutsättningar för att få
ett bra patientunderlag med såväl kvalitativa som kvantitativa data.

Aktien

Per den 30 juni 2018 uppgick antalet aktier i bolaget till 21 277 979.

Personaloptionsprogram
Medfield har två av bolagsstämman beslutade personaloptionsprogram.
Fullt nyttjade omfattar de existerande optionsprogrammen 1 061 002
aktier. Cirka 30 procent av optionerna kvarstår i bolaget för att
täcka framförallt sociala avgifter kopplade till programmet. Totala
utspädningen kan maximalt bli cirka 4,8 procent.

Principer för delårsrapportens upprättande

Från och med räkenskapsåret 2014 upprättas årsredovisningen med
tillämpning av årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna
råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3).

Granskning av revisor

Delårsrapporten har ej varit föremål för granskning av bolagets
revisor.

Kommande finansiella rapporter

2018-11-02 Delårsrapport för tredje kvartalet 2018

2019-02-22 Bokslutskommuniké för 2018

Avlämnande av delårsrapport

Göteborg den 31 augusti 2018

Medfield Diagnostics AB (publ)

Styrelsen

Mikael Persson Styrelseordförande

Bengt Arne Sjöqvist Styrelseledamot

Stefan Jacobsson Styrelseledamot

Claes Bäckman Styrelseledamot

Erik Brobjer Styrelseledamot

Stefan Blomsterberg VD

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/medfield-diagnostics/r/delarsrapport-andra-kva...
http://mb.cision.com/Main/11638/2599970/896760.pdf

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.