Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-05-09

Medfield Diagnostics: Kallelse till Bolagsstämma 2019

Aktieägarna i Medfield Diagnostics Aktiebolag (publ), kallas härmed
till årsstämma den 11 juni 2019 kl. 10.00 på Konferenscentrum
Wallenberg på Medicinaregatan 20 A i Göteborg. Rösträttsregistrering
börjar kl. 9.30 och avbryts när stämman öppnas.

Rätt till deltagande

Rätt att delta i årsstämman har den som dels upptagits som aktieägare
i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken avseende förhållandena
den 4 juni 2019, dels senast den 4 juni 2019 till bolaget anmäler sin
avsikt att delta i årsstämman. Anmälan kan ske skriftligt under
adress Medfield Diagnostics Aktiebolag "Årsstämma", c/o Advokatfirman
Lindahl KB, att. Alexandra Niemelä Ingvarsson, Box 11911, 404 39
Göteborg eller via e-post till medfieldAGM2019@lindahl.se. Vid
anmälan ska anges namn, adress, person- eller organisationsnummer,
telefon dagtid, samt även, i förekommande fall, antal biträden (högst
två). Efter registrerad anmälan kommer anmälaren att motta en
bekräftelse. Om ingen bekräftelse erhålls har anmälan inte skett på
rätt sätt.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade, d.v.s. förvarade
i en depå, måste tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn i den
av Euroclear Sweden AB förda aktieboken för att få delta i stämman.
Sådan registrering måste vara verkställd senast den 4 juni 2019 och
bör begäras i god tid före denna dag hos den som förvaltar aktierna.

Fullmakt

Om aktieägare avser låta sig företrädas av ombud ska fullmakt utfärdas
för ombudet. Fullmakten ska vara skriftlig, av aktieägaren
undertecknad och daterad. Om aktieägaren är en juridisk person ska
kopia av registreringsbevis eller, om sådan handling inte finns,
motsvarande behörighetshandling bifogas anmälan. Handlingen ska
styrka rätten hos den som undertecknat fullmakten att utse ombud för
den juridiska personen. För att underlätta registreringen vid stämman
bör fullmakt i original samt registreringsbevis och andra
behörighetshandlingar vara bolaget till handa under ovanstående
adress senast den 4 juni 2019. Om fullmakt och övriga
behörighetshandlingar inte insänts i förväg ska fullmakt i original
samt övriga behörighetshandlingar kunna uppvisas vid stämman.
Fullmaktsformulär finns tillgängligt hos bolaget och på bolagets
webbplats, www.medfielddiagnostics.com, och sänds på begäran till
aktieägare som uppger sin postadress.

Förslag till dagordning

1. Öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av en eller två justeringsmän
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen
8. Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen
9. Beslut om disposition av bolagets resultat enligt den fastställda
balansräkningen

10. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande
direktören

11. Beslut om antal styrelseledamöter, revisorer och
revisorssuppleanter

12. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden
13. Val av styrelseledamöter
14. Val av styrelseordförande
15. Val av revisor
16. Beslut om valberedning
17. Beslut om bemyndigande till styrelsen att emittera aktier,
teckningsoptioner eller konvertibler

18. Bemyndigande för styrelsen att göra de mindre justeringar i
besluten som kan krävas i samband med registrering och verkställande
av beslutet

19. Avslutning
Beslutsförslag

Utdelning (punkt 9 (http://connect.ne.cision.com#bookmark1))

Styrelsen föreslår att utdelning för räkenskapsåret 2018 inte lämnas.

Val av stämmoordförande, styrelse, styrelseordförande och revisor,
fastställande av arvoden samt beslut om valberedning (punkt 2
(http://connect.ne.cision.com#bookmark0), 11
(http://connect.ne.cision.com#bookmark2)-16
(http://connect.ne.cision.com#bookmark3))

Valberedningens beslutsförslag kommer att genom pressmeddelande
publiceras senast två veckor före årsstämman.

Bemyndigande för styrelsen att emittera aktier, konvertibler eller
teckningsoptioner (punkt 17)

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett
eller flera tillfällen före nästa årsstämma, med eller utan avvikelse
från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier
eller emission av konvertibler eller teckningsoptioner. Emission ska
kunna ske mot kontant betalning, apport eller kvittning eller i annat
fall på villkor som avses i 2 kap. 5 § andra stycket 1-3 och 5
aktiebolagslagen. Bemyndigandet är begränsat på så sätt att antalet
aktier, konvertibler eller teckningsoptioner som ska kunna ges ut med
stöd av bemyndigandet ska vara begränsat till tio (10) procent av vid
tidpunkten för denna stämman utestående antal aktier. Om styrelsen
beslutar om emission utan företrädesrätt för aktieägarna så ska
skälet vara att kunna anskaffa eller möjliggöra anskaffning av
rörelsekapital, öka likviditeten i aktien, genomföra företagsförvärv
eller anskaffa eller möjliggöra anskaffning av kapital för
företagsförvärv. Vid beslut om emissioner utan företrädesrätt för
aktieägarna ska teckningskursen vara marknadsmässig vid tidpunkten
för emissionsbeslutet.

Beslut enligt denna punkt förutsätter för sin giltighet att det
biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna
rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om justering av
besluten (punkt 18) Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar
styrelsen, eller den som styrelsen i övrigt förordnar, att vidta
smärre justeringar och förtydliganden av de på årsstämman fattade
besluten i den utsträckning detta är erforderligt för registrering
och verkställande av besluten.

Övrig information

Årsredovisning, revisionsberättelse och fullständigt beslutsunderlag i
övrigt kommer att hållas tillgängliga hos bolaget och på bolagets
hemsida minst så lång tid före stämman som följer av lag.
Handlingarna sänds på begäran till aktieägare som uppger sin
postadress. Styrelsen och den verkställande direktören ska, om någon
aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan
väsentlig skada för bolaget, vid årsstämman lämna upplysningar om
förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på
dagordningen och förhållanden som kan inverka på bedömningen av
bolagets ekonomiska situation.

För information om hur bolaget kommer att behandla personuppgifter i
anledning av årsstämman, vänligen se
www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

Göteborg i maj 2019

Medfield Diagnostics Aktiebolag (publ)

Styrelsen

För mer information kontakta:

Stefan Blomsterberg, CEO, Medfield Diagnostics AB, Tel:+46723058700,
stefan.blomsterberg@medfielddiagnostics.com

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/medfield-diagnostics/r/kallelse-till-bolagsst...
https://mb.cision.com/Main/11638/2807889/1040761.pdf

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.