Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-11-13

Medfield Diagnostics: Kommuniké från extra bolagsstämma i Medfield Diagnostics Aktiebolag

Extra bolagsstämma hölls idag onsdagen den 13 november 2019 i Medfield
Diagnostics Aktiebolag, org. nr. 556677-9871, ("Medfield" eller
"Bolaget") varvid aktieägarna fattade i huvudsak följande beslut.

Företrädesemission av så kallade units bestående av högst 3 206 918
aktier och 1 603 459 teckningsoptioner.

Extra bolagsstämman beslutade att godkänna styrelsens beslut om
emission av högst 1 603 459 units på nedanstående villkor. Varje unit
består av två (2) nyemitterade aktier i Bolaget samt en (1)
nyemitterad teckningsoption i Bolaget av serie TO1. Detta innebär att
högst 3 206 918 aktier och 1 603 459 nya teckningsoptioner kan komma
att ges ut. Rätt att teckna units tillkommer den innehavare av aktier
som på avstämningsdagen den 21 november 2019 är införd i den av
Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Aktieägare äger företrädesrätt
att för befintliga aktier teckna units till teckningskursen 10,40 SEK
per unit, motsvarande en teckningskurs om 5,20 SEK per aktie.
Teckningsoptionerna ges ut utan vederlag. Aktieägarna erhåller en (1)
uniträtt för varje på avstämningsdagen innehavd aktie. Sexton (16)
uniträtter berättigar till teckning av en (1) unit i
företrädesemissionen, bestående av två (2) nya aktier och en (1)
teckningsoption av serie TO1. Teckningsperioden i
företrädesemissionen löper mellan den 22 november 2019 till och den 6
december 2019.

Teckningskursen per unit är 10,40 SEK och totalt tillförs Medfield
16,7 MSEK före avdrag för transaktionskostnader om samtliga units
tecknas och betalas.

En (1) teckningsoption av serie TO1 berättigar innehavaren till
teckning av en (1) ny aktie i Bolaget. Teckningskursen uppgår till
sextiofem (65) procent av den genomsnittliga volymvägda kursen för
Bolagets aktie enligt Spotlight Stock Markets officiella
kursstatistik under den period på tio (10) handelsdagar som slutar
två (2) bankdagar innan utnyttjandeperioden börjar, dock lägst 0,08
SEK (aktiens kvotvärde) och högst 15,50 SEK per aktie. Teckning av
aktier i Bolaget med stöd av teckningsoptioner av serie TO1 ska äga
rum under perioden från och med den 7 december 2020 till och med den
16 december 2020.

Mer information om emissionen återfinns i det informationsmemorandum
som beräknas offentliggöras den 19 november 2019.

Alla beslut var enhälliga.

För ytterligare information, vänligen kontakta

Stefan Blomsterberg, VD
Tel: +46 (0) 723 05 87 00
Mail: stefan.blomsterberg@medfielddiagnostics.com

Om Medfield Diagnostics Aktiebolag

Medfield Diagnostics utvecklar diagnosinstrument som används bland
aktörer inom sjukvård. Instrumenten används i huvudsak vid
urskiljandet av olika strokefall. Utöver används bolagets
egenutvecklade teknologi för diagnostisering av traumatiska
skallskador. Tekniken baseras på mikrovågsbaserade system som via
antenner analyserar och registrerar sammansättningen av vävnaden.
Bolaget etablerades under 2005 och har sitt huvudkontor i Göteborg.

För mer information kontakta:

Stefan Blomsterberg, CEO, Medfield Diagnostics AB, Tel:+46723058700,
stefan.blomsterberg@medfielddiagnostics.com

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/medfield-diagnostics/r/kommunike-fran-extra-b...
https://mb.cision.com/Main/11638/2960487/1140582.pdf

Författare AktieTorget News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.