Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-01-14

Medfield Diagnostics: Utfall i Medfield Diagnostics företrädesemission

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller
distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA,
Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Sydafrika
eller något annat land där sådan åtgärd helt eller delvis förutsätter
att någon annan åtgärd företas utöver vad som krävs enligt svensk
rätt, eller där detta skulle strida mot lagar eller regleringar i det
landet. Andra restriktioner är tillämpliga. Se även Viktig
information i slutet av detta pressmeddelande.

Utfallet i Medfield Diagnostics Aktiebolags (publ) företrädesemission,
för vilken teckningsperioden löpte ut den 9 januari 2019, visar att 1
184 200 aktier, motsvarande cirka 48 procent av de erbjudna aktierna,
tecknades med stöd av teckningsrätter. Därtill har 214 790 aktier,
eller cirka 9 procent av de erbjudna aktierna, tecknats utan stöd av
teckningsrätter i enlighet med de principer som angavs i beslutet om
företrädesemissionen från den extra bolagsstämman den 9 november
2018. Därutöver tecknades ytterligare 496 278 aktier motsvarande
cirka 20 procent av de erbjudna aktierna av emissionsgaranten Equinor
Technology Ventures AS i enlighet med lämnat garantiåtagande. Det
slutliga utfallet visar således att totalt 1 895 268 aktier tecknades
i emissionen, motsvarande en teckningsgrad om drygt 76 procent.

Företrädesemissionen tillför Medfield Diagnostics cirka 7,6 MSEK före
avdrag för emissionskostnader, vilka uppgår till cirka 400 000 SEK.
Företrädesemissionen innebär att antalet aktier respektive röster i
bolaget ökar med 1 895 268 till totalt 25 655 356 stycken, och att
aktiekapitalet ökar med 142 145,1 SEK till 1 924 151,7 SEK.

Handel med betalda tecknade aktier (BTA) på Spotlight Stockmarket
pågår fram till dess att Bolagsverket registrerat
företrädesemissionen, vilket beräknas ske omkring den 20 januari
2019.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Medfield
Diagnostics Aktiebolag (publ) är skyldig att offentliggöra enligt
EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom
nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 14
januari 2019.

Om Medfield Diagnostics AB (publ)

Medfield är ett svenskt bolag med huvudkontor i Göteborg som utvecklar
medicinteknisk utrustning baserat på mikrovågsteknologi och har som
mål att förbättra diagnosticering av hjärnskador. Tidig diagnos av
stroke och traumatiska hjärnskador möjliggör snabbare behandling,
minimerar onödigt lidande, ökar livskvalititeten och förbättrar
patientens chans till tillfrisknande vilket leder till
kostnadsbesparingar för både vård och samhälle.

+-----------+-------------------------------------------------------------+
|För mer |Stefan Blomsterberg, CEO, Medfield Diagnostics AB, |
|information|Tel:+46723058700, stefan.blomsterberg@medfielddiagnostics.com|
|kontakta: | |
+-----------+-------------------------------------------------------------+

Viktig information

Offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i
vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag, och
personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har
offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa
sådana legala restriktioner. Detta pressmeddelande får inte
offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller
indirekt, i eller till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya
Zeeland, Schweiz, Sydafrika eller något annat land där sådan åtgärd
helt eller delvis förutsätter att någon annan åtgärd företas utöver
vad som krävs enligt svensk rätt, eller där detta skulle strida mot
lagar eller regleringar i det landet. Informationen i detta
pressmeddelande får inte heller vidarebefordras, reproduceras eller
uppvisas på sätt som står i strid med sådana restriktioner.
Underlåtenhet att efterkomma denna anvisning kan innebära brott mot
United States Securities Act från 1933, i dess senaste lydelse
("Securities Act") eller tillämpliga lagar i andra jurisdiktioner.
Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att
förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier,
teckningsrätter eller andra värdepapper i Medfield Diagnostics
Aktiebolag (publ). Inga aktier kommer att registreras enligt
Securities Act och inte heller enligt någon motsvarande lag i någon
delstat i USA eller tillämplig lag i annat land.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/medfield-diagnostics/r/utfall-i-medfield-diagn...
https://mb.cision.com/Main/11638/2717111/976176.pdf

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.