Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-04-07

Medica Clinical Nord Holding AB: Kallelse till årsstämma i Medica Clinical Nord Holding AB (publ)

Aktieägarna i Medica Clinical Nord Holding AB (publ), org.nr
556692-9690, nedan ("Bolaget" eller "MCN"), kallas härmed till
årsstämma onsdagen den 9 maj 2017 kl. 14.00 på Elite Stora Hotellet,
Jönköping,

Anmälan
Aktieägare som vill delta på stämman ska dels vara införda i den av
Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast onsdagen den 3 maj, dels
anmäla sitt deltagande till Bolaget senast onsdagen den 3 maj per
e-post till ir@medicanord.se. Vid anmälan anges namn, adress,
telefonnummer, e-postadress, person- eller organisationsnummer,
registrerat aktieinnehav samt namn på eventuella biträden.

Biträde
Om aktieägare avser att medföra ett eller två biträden till
bolagsstämman ska sådant deltagande anmälas hos Bolaget enligt ovan.

Antal aktier och röster
Antalet aktier och röster i Bolaget är 372 289 277 stycken.
Förslag till dagordning
Styrelsen föreslår att stämman följer nedanstående förslag till
dagordning:

1. Öppnande av årsstämman och val av ordförande.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Godkännande av dagordning.
4. Val av en eller två justeringsmän att jämte ordförande signera protokollet.
5. Prövande av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
7. Beslut om
a) fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
b) dispositioner beträffande aktiebolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen, och
c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.
8. Fastställande av antalet revisorer och revisorssuppleanter.
9. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna.
10. Beslut om fakturering av styrelsearvode.
11. Val av styrelseledamöter samt, i förekommande fall, styrelsesuppleanter, revisorer och revisorssuppleanter.
12. Val av valberedning
13. Beslut om ändring av Bolagsordningen.
14. Årsstämmans avslutande.
Övrigt
Styrelsens fullständiga förslag till beslut avseende punkterna 9 och
årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och
koncernrevisionsberättelse kommer att finnas tillgängligt hos Bolaget
senast två veckor före stämman. Handlingarna sänds ut till de
aktieägare som begär det och uppger sin epostadress, och kommer även
att framläggas på stämman.

Jönköping 2017-04-07
Styrelsen
Medica Clinical Nord Holding AB (publ)
Beslutsförslag
Punkten 7 b)
Styrelsen och verkställande direktören föreslår att årets resultat
balanseras i ny räkning.

Punkten 9
Styrelsearvode föreslås utgå med 486 000 kr exkl. sociala avgifter
varav 150 000 kr till ordföranden och 336 000 kr att fördelas bland
styrelsens ledamöter enligt deras eget beslut.

Punkten 10
Styrelsen föreslår att ledamot får fakturera sitt arvode förutsatt att
kostnaden för bolaget inte ökar, att det skattemässigt är korrekt och
lämpligt samt inte står i strid mot gällande lagar, regler och
rekommendationer.

Punkten 11
En majoritet av valberedningen har förslagit till val av ny styrelse
följande:

Torbjörn Björstrand (nyval), Christer Gunnarsson (nyval), Anna Furberg
(nyval), Thomas Hedner (nyval) samt Bengt Johansson, (nyval). Närmare
presentation av föreslagna styrelseledamöter och eventuellt
ytterligare förslag på styrelsemedlem kommer att presenteras på
Bolagets hemsida senast två veckor före stämman.

Punkten 12
Styrelsen föreslår att till valberedning inför val av styrelse till
nästa års årsstämma väljs: Mats Kärnerud, Jakob Johansson och Göran
Johansson.

Punkten 13
Bolaget avser att ändra till att styrelsen ska bestå av 5-7
styrelseledamöter.

För ytterligare information kontakta
Andreas Skiöld, VD
andreas@medicanord.se

Om Medica Nord
Bolaget bildades 2006 och fokuserar på forskning, utveckling och
försäljning av kosttillskott, medicintekniska produkter och andra
hälsoprodukter med kliniskt bevisad och vetenskapligt dokumenterad
effekt och säkerhet. Dåvarande Scandinavian Clinical Nutrition AB
förvärvade under sommaren 2013 Medica Nord-gruppen, och i juni 2014
även Nature Invest. Förvärven innebär att koncernen har en ledande
position på marknaden inom hälsovårdsprodukter i Skandinavien med ett
starkt utbud av såväl etablerade egna varumärken som inlicensierade
produkter inom kosttillskott och registrerade medicintekniska
produkter. I samband med att bolaget förvärvade Natumin Pharma AB
under våren 2016 fick bolaget tillgång till en modern fabrik med
tillhörande forskningsanläggning, ett antal patenterade produkter
samt c:a 70 patent.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/medica-clinical-nord-holding-ab/r/kallelse-til...
http://mb.cision.com/Main/15156/2234584/654573.pdf

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.