Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-04-05

Medical Prognosis Institute: MPI - Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2016

--------------------------------------------------
| Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2016 |
| |
|MEdical Prognosis institute a/s |
--------------------------------------------------

Indkaldelse til Ordinær Generalforsamling

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Medical Prognosis Institute
A/S, der afholdes:

Onsdag den 20. april 2015 kl. 15.00

Generalforsamlingen afholdes:

--------------------
| Søhuset |
| Venlighedsvej 10 |
| DK-2970 Hørsholm |
--------------------
Generalforsamlingen afholdes med følgende dagsorden:

1 Valg af dirigent
2 Beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år
3 Fremlæggelse af revideret årsrapport med revisionspåtegning til godkendelse
samt meddelelse af decharge til bestyrelse og direktion
4 Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den
godkendte årsrapport
5 Valg af bestyrelse
6 Valg af revisor
7 Forslag fra bestyrelsen: 1 Forslag om bemyndigelse til forhøjelse af
Selskabets aktiekapital 2 Forslag om aktiesplit i forholdet 1:20 3 Forslag
om ændring af bestemmelse i vedtægter vedrørende udpegning af ejerbogsfører
4 Forslag om bemyndigelse til dirigenten
8 Eventuelt

FULDSTÆNDIGE FORSLAG

Ad pkt. 1

Bestyrelsen vil udpege en dirigent i henhold til vedtægternes punkt 10.2.

Ad pkt. 2

CEO og bestyrelsesmedlem Peter Buhl Jensen, CSO og bestyrelsesmedlem Steen
Knudsen og CFO Niels Laursen aflægger beretning om selskabets virksomhed i
det forløbne år.

Ad pkt. 3

Bestyrelsen foreslår den reviderede årsrapport godkendt, og at der meddeles
decharge til bestyrelse og direktion.

Ad pkt. 4

Bestyrelsen foreslår, at årets underskud på kr. 11.036.202 overføres til næste
år ved indregning i overført resultat.

Ad pkt. 5

Den nuværende bestyrelse ønsker at genopstille. Information om medlemmerne af
den nuværende bestyrelse kan findes i selskabets årsrapport for 2015 og på
selskabets hjemmeside www.medical-prognosis.com.

Ad pkt. 6

Bestyrelsen foreslår genvalg af PriceWaterhouseCoopers, Statsautoriseret
Revisionsselskab som selskabets valgte revisor.

Ad pkt. 7

Bestyrelsen stiller følgende forslag:

7.1 Forslag om bemyndigelse til forhøjelse af Selskabets aktiekapital

Bestyrelsen foreslår, at generalforsamlingen fornyer bestyrelsens bemyndigelse
til at forhøje Selskabets aktiekapital der findes i punkt 7.2 i Selskabets
vedtægter, ved indsættelse af følgende bestemmelse i pkt. 7.2 i vedtægterne
som erstatning for den nuværende bemyndigelse der er delvist udnyttet:

7.2 Bestyrelsen er i perioden indtil den 20. april 2021 bemyndiget til ad en
eller flere gange at forhøje Selskabets aktiekapital ved udstedelse af nye
aktier med indtil nominelt DKK 100.000. Forhøjelsen af aktiekapitalen skal
gennemføres uden fortegningsret for Selskabets eksisterende aktionærer, og
den skal ske til markedskurs. Bestyrelsen kan bestemme, at forhøjelsen skal
ske ved kontant indbetaling, apportindskud eller ved konvertering af gæld.

Samtidig hermed foreslår bestyrelsen, at bestyrelsen foretager
konsekvensrettelser i vedtægterne som følge af indsættelsen af det nye punkt
7.

7.2 Forslag om aktiesplit i forholdet 1:20

Bestyrelsen foreslår, at stykstørrelsen på Selskabets aktier ændres fra DKK 1
til DKK 0,05. Vedtagelse af forslaget vil medføre, at der gennemføres et
aktiesplit i forholdet 1:20, således at hver aktie a DKK 1 erstattes af 20
nye aktier a 0,05.

Som følge heraf foreslås vedtægternes § 3.1 ændret til følgende:

"Selskabets aktiekapital udgør 1.166.115 fordelt på aktier á 0,05 kr. og
multipla heraf. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt."

Derudover foreslås stemmerettighederne for Selskabets aktier ændret, således
at hvert aktiebeløb på DKK 0,05 giver ret til 1 stemme. Vedtægternes § 10.1
ændres herefter til følgende:

"På generalforsamlingen giver hvert aktiebeløb på 0,05 kr. én stemme"

Derudover indebærer forslaget, at vedtægterne, som følge af aktiesplittet, i
øvrigt konsekvensrettes for så vidt angår kursangivelser og/eller
styktørrelser.

7.3 Bemyndigelse til dirigenten

Bestyrelsen foreslår, at dirigenten med substitutionsret bliver bemyndiget til
at anmelde det vedtagne og foretage de ændringer heri, som Erhvervsstyrelsen
måtte kræve foretaget som betingelse for registrering eller godkendelse.

--oo0oo--

Vedtagelseskrav:

Der gælder følgende vedtagelseskrav for forslagene, der skal være opfyldte
for, at forslagene kan anses som vedtaget:

* Forslagene under punkt 1-6 samt punkt 7.3 kan vedtages med simpelt flertal.

* Til vedtagelse af forslagene under punkt 7.1 og 7.2 kræves, at forslaget
vedtages af mindst 2/3 af de afgivne stemmer samt af mindst 2/3 af
aktiekapitalen repræsenteret på generalforsamlingen.

Information:

Denne indkaldelse indeholdende dagsorden og de fuldstændige forslag, den
reviderede årsrapport for 2015 sammen med de opdaterede vedtægter i
udkastform vil være fremlagt på selskabets kontor til eftersyn og vil være
tilgængelige på Selskabets hjemmeside www.medical-prognosis.com fra og med
den 5. april 2016.

Dokumenterne sendes endvidere pr. e-mail til samtlige navnenoterede aktionærer
pr. e-mail til den i ejerbogen angivne e-mail adresse.

Registreringsdato:

En aktionærs ret til at stemme på generalforsamlingen eller brevstemme
fastlægges på grundlag af de aktier, som aktionæren ejer på
registreringsdatoen. Registreringsdatoen er onsdag den 13. april 2016.

Efter registreringsdatoen foretages der en beregning af de aktier, som den
pågældende aktionær ejer på registreringsdatoen. Beregning sker på grundlag
af registreringerne af ejerskab i ejerbogen på registreringsdatoen såvel som
på grundlag af meddelelser vedrørende ejerskab, som Selskabet har modtaget på
registreringsdatoen med henblik på opdatering af ejerskabet i ejerbogen.

Fuldmagt:

Aktionærer kan afgive fuldmagt, hvis de er forhindret i at deltage i
generalforsamlingen. Som bilag til denne indkaldelse er indeholdt en
fuldmagtsblanket, som kan anvendes såfremt aktionærer ønsker at give fuldmagt
til bestyrelsen.

Brevstemmer:

Aktionærer er berettigede til - som alternativ til at give møde og stemme på
selve generalforsamlingen - at brevstemme, dvs. afgive skriftlig stemme før
afholdelsen af generalforsamlingen. Aktionærer, der ønsker at brevstemme,
skal sende deres brevstemme til Selskabet således at denne er modtaget af
selskabet senest kl. 12.00 den 19. april 2016. Brevstemmer kan ikke
tilbagekaldes. Vær opmærksom på at breve undertiden kan være flere dage
undervejs.

BESTYRELSEN FOR

MEDICAL PROGNOSIS INSTITUTE A/S

!

FULDMAGTUndertegnede giver herved:

------------------------------------------------------------
| (Sæt x) |
| (skriv navnet på den du giver fuldmagt til) |
| Bestyrelsen i Medical Prognosis Institute A/S |
------------------------------------------------------------
fuldmagt til at repræsentere og afgive stemme vedrørende alle mine aktier på
den ekstraordinære generalforsamling i Medical Prognosis Institute A/S,
onsdag den 20. april 2016.

----------------------
| Navn på aktionær |
| Adresse |
| Antal aktier |
----------------------
Dato:

____________________________
Navn:

De bedes returnere fuldmagten i underskrevet og dateret stand til Medical
Prognosis Institute A/S, Venlighedsvej 1, DK-2970 Hørsholm.

Indkaldelse til ordinær generalforsamling
http://hugin.info/158657/R/2000888/738179.pdf

---------------------------------------

This announcement is distributed by NASDAQ OMX Corporate Solutions on behalf of NASDAQ OMX Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Medical Prognosis Institute via Globenewswire

HUG#2000888

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.