Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-11-03

Medicover: Emission och återköp av c-aktier för incitamentsprogram

Styrelsen för Medicover AB (publ) har idag beslutat att genomföra en nyemission av 1 200 000 C-aktier samt att därefter omedelbart återköpa de 1 200 000 nyemitterade C-aktierna, att användas för de långsiktiga aktiebaserade incitamentsprogrammen för nyckelpersoner godkända av årsstämmorna den 3 maj 2019, den 30 april 2020 respektive den 29 april 2021 ("Planen 2019", "Planen 2020" samt "Planen 2021").

Dagens beslut av styrelsen fattades med stöd av bemyndigande lämnat av årsstämman den 29 april 2021.

Nordea Bank Abp kommer att teckna samtliga emitterade C-aktier till en teckningskurs om 0,2 EUR per aktie. Samtliga 1 200 000 emitterade C-aktier kommer att återköpas av Medicover AB (publ) för 0,2 EUR per aktie. Nyemissionen kommer att öka aktiekapitalet med 240 000 EUR. C-aktierna saknar rätt till vinstutdelning och ger rätt till 1/10-dels röst vardera. 

Syftet med emissionen och återköpet är att säkerställa framtida leverans av prestationsaktier i enlighet med incitamentsprogrammen Planen 2019, Planen 2020 och Planen 2021 samt för att täcka eventuella sociala kostnader med anledning därav. C-aktierna kommer att omvandlas till B-aktier före leverans till deltagarna i programmen.

Medicover AB (publ) innehar sedan tidigare 2 384 644 C-aktier och kommer, efter återköpet av de 1 200 000 nyemitterade C-aktierna, att inneha samtliga 3 584 644 C-aktier i bolaget.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Hanna Bjellquist, Head of Investor Relations

070 303 3272
hanna.bjellquist@medicover.com

Medicover är skyldigt att offentliggöra informationen i detta pressmeddelande enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 3 november 2021, kl. 08.30 CET.

Medicover är ett ledande internationellt hälsovårds- och diagnostikföretag som grundades 1995. Medicover driver ett stort antal öppenvårdskliniker, sjukhus, specialistvårdsenheter, laboratorier samt blodprovscentraler. De största marknaderna är Polen och Tyskland. För 2020, så uppgick Medicovers omsättning till 998 MEUR och anställda till fler än 32 000. För mer information, besök www.medicover.com

Författare Cision