Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-02-18

MedicPen: Bokslutskommuniké 1 januari - 31 december 2015

Sammanfattning av räkenskapsåret 2015

2015-01-01 - 2015-12-31 (12 månader)

· Nettoomsättningen uppgick till 17 700 SEK (0)
· Resultatet efter finansiella poster uppgick till - 7 099 521 SEK
(- 6 299 811)

· Resultatet per aktie* uppgick till -0,10 SEK
· Soliditeten per den 31 december 2015 uppgick till 83 %
*Beräknat utifrån 67 773 444 antal aktier

Väsentliga händelser under 2015.

-MedicPen utser Anders Skarman till ny VD. Anders Skarman kommer
närmast från Boehringer Ingelheim, där han under många år arbetat som
produktchef, marknadschef, försäljningschef både nationellt och
internationellt.

-MedicPen erhöll under året sin första order från Cyto cord gruppen i
Ungern. Detta var ett genombrott för oss. Medimi kommer att säljas på
Saint Geller privat klinik. Redan nu kan vi se att det finns goda
förutsättningar för att det kan vara en av våra referenskliniker för
andra kunder.

- Bolaget förlänger sitt avtal med Trial Acceleration Institute (TAI).
Scott Ballenger har de kontakterna i USA som vi behöver för att bygga
företaget på lång sikt.

-MedicPen AB genomförde en riktad nyemission om ca 9,7 miljoner
aktier, viket tillför bolaget ca 8,6 miljoner kronor före
emissionskostnader med stöd av bemyndigande från årsstämman den 20
maj 2015. Emissionen innebär att antalet aktier ökas med 16 %.
Kapitalet säkerställer att bolaget har den finansiella styrka som
krävs för att genomföra omfattande marknadsaktiviteter de kommande 12
månaderna i syfte att nå kommersiellt genombrott samt möjliggöra
produktion av tagna och kommande orders.

-MedicPen och partners genomförde en rekonstruktion av
utvecklingsprojektet "Trygg medicinering i
hemmet"-Bornholmsprojektet, ett telemedicinskt projekt. MedicPen AB
tog över projektägandet och driver projektet i sin helhet.

-MedicPen tecknade ett samarbetsavtal med CareConsult. Avtalet
omfattar utveckling och marknadsföring i Danmark och inkluderar det
projekt som MedicPen driver på Bornholm och kallas "Tryg medicinering
i eget hjem", ett telemedicinsktprojekt (pillerautomat). CareConsult
övertar KMDs roll i projektet, sedan projektet har rekonstrueras.

-MedicPen lanserade en Android-app som finns att ladda ned på Google
Play. Appen/mjukvaran fyller flera viktiga funktioner och kommer i
huvudsak att användas som en brygga mellan Medimi och olika
hälsomjukvaror både internet baserade och fasta installationer.

- Under året ingick MedicPen ett avtal med Medexpert LTD i Ungern.
Avtalet omfattar distribution, marknadsföring och
försäljningsaktiviteter av MedicPens produkter. Avtalet ger Medexpert
exklusiv rätt till den Ungerska marknaden.

-En av de största nyheterna under 2015 var att vi fick godkänt att
koppla upp Medimi med CDMA mott ett nätverk i en av de största
operatörerna i USA. MedicPen har sedan ca tre år ett samarbete med
M2M Datasmart som kommer att hantera uppkopplingen av Medimi i det
amerikanska telenätet. Detta innebära att MedicPen nu kan koppla upp
Medimi mot det amerikanska CDMA-nätet. Medimi kommer att kunna
kommunicera med vårdnadgivare så som sjukhus, doktorer, sköterskor,
till och med anhöriga på ett helt annat sätt än vad vi kunnat
tidigare tack vare att den är uppkopplad.

Cyto Cord-gruppen påbörja försäljningen av MedicPens portabla
tablettdispenser Medimi på privatkliniken Szent Gellért i Budapest
för att göra det enklare för patienterna att dosera sina läkemedel
korrekt.

-Uzsoki Street Hospital startade tillsammans med MedicPen en
pilotstudie. Det är precis denna sort studie, på kardiologklink vi
letat efter. Vi behöver få verklighetsbaserade erfarenhet av hur
Medimi fungerar. Den kommer att pågå i tre månader och inkludera 5
kardiologer och ca 45-50 patienter.

-MedicPen höll den 10 december 2015 extra bolagstämma för att
tillsätta en valberedning samt fastlägga valberedningens uppgifter.

Väsentliga händelser efter perioden

· -Midtermrapport av pilotprojekt som startade i november, 2015. Vi
har nu börjat inhämta information om andelen patienter som tar sina
doser på rätt respektive fel sätt. Detta görs genom att mäta vilken
tidpunkt de tar sina mediciner och om de tar rätt antal tabletter vid
doseringstillfället. Målsättningen är att patienterna skall vara med
i piloten i tre månader.

· MedicPen utökar sin organisation med en ny Chief Operating Officer
(COO). Håkan Harvigsson anställs för att arbeta med att utarbeta
kravspecifikationer, vara projektledare, delaktig i
utvecklingsprojekt samt vara ansvarig för distribution och logistik

Tidpunkter för ekonomisk information

Delårsrapport januari - mars 2016: 2016-04-27
Halvårsrapport 2016: 2016-08-17
Delårsrapport januari - september 2016: 2016-11-21
Bokslutskommuniké för 2016: 2017-02-22

VD har ordet

Jag kan glädja MedicPens aktieägare att året som gått har varit ett
mycket händelserikt år, och vi har lyckats få vår första order av
Medimi. Vi är i dag verksamma på fler ställen än vi varit förut och
letar ständigt efter nya projekt. Låt mig konstatera att vi har fått
ett flertal projekt att ta flera steg framåt och nya projekt har
kommit igång. Jag är nu helt övertygad om att våra strategier håller
på de marknader vi bearbetar, vår styrka är att vi kan lokalanpassa
våra lösningar till flera olika kunder och på det sättet bättre
tillfredsställa kundens behov.

Våra kunder kräver en helhetslösning. Vi har därför tagit fram en
omfattande redogörelse tillsammans med experter inom regulatoriska
frågeställningar, logistik, distribution av läkemedel och hjälpmedel.
Vi arbetar med att utveckla helhetskoncept för att lösa hela kedjan
från att doktorn skriver ut receptet tills att patienten sätter in
sitt magasin i Medimi. Detta är ett stort projekt men viktigt för att
nå volymkunder. Vi kan nu på ett mycket tydligare sätt ta fram
lösningar för hela kundens behov.

I USA arbetar vi tillsammans med Business Sweden för att välja rätt
distributör som har djupa kunskaper om den amerikanska marknaden, vad
gäller de regulatoriska frågorna samt än viktigare hur Medimi skall
marknadsföras till de olika kundsegmenten. Vi har idag ett bra
kontaktnät via både Trial Acceleration Institute (TAI) och M2M
Datasmart, men för att verkligen lyckas på en så stor marknad så
behöver vi en lokalt förankrad partner. Vilket jag hoppas kunna
presentera under våren.

TAI fokuserar på att hitta en partner för att starta en pilotprövning
med Medimi. Detta behövs för att få en amerikansk referens om hur bra
Medimi fungerar och förbättrar patientens verklighetsbaserade
följsamhet. Rätt distributör och en pilotreferens är två mycket
viktiga steg innan vi når försäljningsframgångar i USA. Vi måste
bygga bolaget på rätt sätt, CDMA godkännande var avgörande, nu är vi
på upploppet.

I Ungern är vi inne i slutfasen av att rekrytera de sista patienterna
till vår pilot på Uzsoki Street hospital kardiolog klinik. Detta är
den största studien som gjorts med Medimi och kommer att ge oss
mycket värdefull information om hur Medimi fungerar ute bland
patienter som tar sin medicin regelbundet. Vidare så har vi fått bra
och tidiga signaler på att de första patienter på Saint Gellert
Clinic använder Medimi och upplever det som ett mycket bra
hjälpmedel. Vi har flera projekt som är i uppstartsfas både vad
gäller läkemedelsbolag och OTC bolag.

Projektet på Bornholm fortsätter med de lokala läkarna och apoteken
för att säkerställa säkerheten och systemadministrationen fungerar
från doktor till kommunensdatasystem och sedan ut till
"Pillerautomaten". Vi håller just nu på i laboratoriemiljö för att se
så allt fungerar, för att in nästa steg gå igång med funktionstesten
ute hos sjuksköterskor och ett fåtal patienter. Pilottesten kommer
att bedrivas ute i hemmamiljö hos patienterna. Målet med testet är
att kunna visa för andra kommuner i Danmark, att "pillerautomaten"
helhetslösning fungerar från läkarens ordination till att patienten
har sin medicin i handen. Denna lösning vet jag idag att flera
kommuner och regioner i Danmark och Norden efterfrågar. De har idag
ingen färdig helhetslösning.

Jag har under de senaste månaderna också lagt tid på att utforska nya
marknader både i Europa och Kina.

I Kina växer medelklassen fort och de har en åldrande befolkning som
konsumerar mycket medicin. Dessa patienter behöver hjälp att ta sina
mediciner. Vid mina besök har jag sett hur stort behovet verkligen
är, både på privatsjukhus och hos läkemedelsbolag. Vår strategi
håller för både prövningar och framför allt där man föreskriver dyra
specialistläkemedel.

Vi får mer och mer signaler att Medimi ligger helt rätt i tiden. Vi
har därför inlett processen för att förstärka bolaget organisatoriskt
så vi kan möta kraven från våra kunder.

Vi kan lägga ett mycket händelserikt år bakom oss där vi ser att våra
strategier håller på ett flertal marknader, och kundintresset aldrig
har varit större än det är nu i både Europa och USA. Jag ser fram
emot att leda MedicPen mot nya spännande utmaningar 2016.

Anders Skarman

VD MedicPen AB

Räkenskapsåret 2015

MedicPen har fullt fokus på att nu driva alla projekt framåt, både
befintliga och nya, i Norden, Europa och Asien. Kostnader under året
fördelar sig på, bolagets drift, försäljning och
marknadsföringskostnader samt produktutveckling. Samtliga kostnader
håller sig inom likviditetsplanen och bedöms rimliga för den fas
bolaget befinner sig i.

MEDICPEN OCH MEDIMI®

Bakgrund - statistik över följsamhet

MedicPens produkter är till för att förbättra följsamhet och
övervakning vid medicinering. Att problem finns inom området och att
behovet av förbättring är stort visar nedanstående uppgifter, där det
framgår att oföljsamhet och annan felaktig användning av läkemedel är
orsak till:

· 8-10 procent av alla intagningar på sjukhus.
· 25 procent av alla intagningar på sjukhus av patienter över 65 år.
· 10-15 procent av de fall som vårdas på intensivvårdsavdelningar.
· Förvärrad sjukdom, som leder till sämre hälsa och livskvalitet.

Källa: J Lars G Nilsson, Stiftelsen NEPI, Stockholm

MedicPen Aktiebolag (publ)

MedicPen Aktiebolag (publ) ("MedicPen") är ett svenskt företag med en
helsvensk och patenterad teknisk innovation för datoriserad
tablettdispensering som möter behov från såväl patienter som personal
inom sjukvård och läkemedelsindustri, men också privatkund. MedicPen
är sedan den 11 december 2006 listat på AktieTorget, som är ett
värdepappersbolag under Finansinspektionens tillsyn och driver en
handelsplattform som benämns MTF (Multilateral Trading Facility). I
dagsläget har MedicPen cirka 1 900 aktieäga...

Författare ATORG

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.