Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-05-03

MedicPen: Delårsrapport Q1 2019   MedicPen AB (publ) 1 januari - 31 mars 2019

Sammanfattning av Q1 2019

20190101 - 20190331

· Nettoomsättningen uppgick till 3 849 SEK (2 608 SEK)

· Resultatet efter finansiella poster uppgick till -2 929 712 SEK (4
146 565 SEK)

· Resultatet per aktie* uppgick till -0.03 SEK (0,04 SEK)

· Soliditeten per den 31 mars 2019 uppgick till 91% (93%)

* Beräknat utifrån 157 624 012 antal aktier

Viktiga händelser under första kvartalet 2019

· Den 16 januari publicerade MedicPen en uppdatering där det bland
annat framgick att dispenseringarna i det danska TIM-projektet gått
utmärkt. Vidare framgick det att arbetet startat med att få till
stånd ett pilotprojekt i Sverige. I uppdateringen framgick det att
bolaget startat arbetet med att ta fram en ny hemsida.

· Den 22 januari meddelade MedicPen i ett pressmeddelande att
bolaget undertecknat ett Letter of Intent med Telenta AB. I
pressmeddelandet framgick det vidare att bolagen gemensamt skulle
marknadsföra Medimi®Smart på MVTe-mässan i Kista den 22-23 januari.

· Den 15 februari publicerade bolaget ett pressmeddelande där det
framgick att bolaget lanserar sin nya hemsida och placerar ut en
Medimi®Smart i en digital visningslägenhet i Landskrona.

· Den 21 februari publicerades bolagets bokslutskommuniké för 1
januari till 31 december 2018.

· Den 26 februari skickade MedicPen en pressinbjudan gällande
invigningen av den digitala visningslägenheten i Landskrona.

· Den 8 mars publicerades kallelsen till MedicPens årsstämma.
· Den 8 mars meddelade MedicPen i ett pressmeddelande att det
svenska Patent och Registreringsverket godkänt bolagets ansökan om
patent på Medimi®Smart samt att patentansökan behandlas av det
amerikanska patentverket.

· Den 8 mars publicerade bolaget en uppdatering där det framgick
att resultaten från den pågående testfasen i Danmark är mycket
lovande och att vi uppnått i det närmaste hundra procent korrekta
dispenseringar. Vidare framgick det att kommunernas
patientrekrytering gått förhållandevis sakta och att antalet
patienter som ska ingå i testerna ska reduceras till cirka åttio
stycken. I uppdateringen redogjordes det även för det genomförda
Midtvejseminariet som genomfördes den 27 februari.

· Den 20 mars publicerades bolagets årsredovisning för
verksamhetsåret 2018.

· Den 28 mars meddelade bolaget att man ingått en överenskommelse
med Lunds kommun om att starta tester av Medimi®Smart. I
pressmeddelandet framgick det att start av projektet sker i april och
ska fortgå fram till sommaren.

·
Händelser efter utgången av kvartal ett 2019

· Den 11 april publicerades kommunikén från årsstämman som ägde rum
den 10 april. I kommunikén framgick det bland annat att två nya
styrelseledamöter invaldes, Ulf Lindahl och Anders Haskel.

Tidpunkter för ekonomisk information

2019-08-22 Halvårsrapport

2019-11-21 Delårsrapport Q3 2019

VD har ordet

För varje kvartal som passeras blir MedicPen allt mer stabilt. I
jämförelse med samma kvartal 2018 har bolagets utmaningar förändrats
i grunden. För ett år sedan fokuserade MedicPen och våra
samarbetspartners på att göra stora strukturella förändringar i
Medimi®Smart och medicinhanteringssystemet. Nu fokuserar vi på att
förbättra dispenseringsgraden med tiondels procent i syfte att uppnå
så nära 100-procentigt korrekt dispensering som möjligt. Detta i sig
är en stor utmaning eftersom fel uppträder så sällan att det blir
svårt att finna felkällorna.

Det är inte bara utmaningarna som förändrats utan även bolagets
förutsättningar. TIM-projektet har kommit att bli allt mer stabilt
och jag upplever att samarbetet mellan de deltagande parterna
karaktäriseras av förtroende och en stor vilja att på ett bra sätt
slutföra den tredje och genomföra den fjärde och sista testfasen. Min
bedömning är att förutsättningarna för MedicPen och våra
samarbetspartners att sälja Medimi®Smart och
medicinhanteringssystemet efter evalueringsfasen är goda. Detta
innebär vidare att förutsättningarna för att under hösten öka takten
i bearbetningen av kommuner i Danmark också är goda.

Under första kvartalet 2019 gjordes en överenskommelse med
TIM-kommunerna som innebär att antalet patienter som ingår i den
sista testfasen sänktes till cirka 70-80 från de ursprungliga 100.
Bedömningen är att detta räcker väl för att starta evalueringsfasen
efter sommaren. Skälet till sänkningen är att det visat sig vara mer
komplicerat och krävt mer administration från kommunernas sida än
förväntat i processen att involvera patienter i testerna. Vidare är
bedömningen att detta kommer att förändras när kommuner köper
Medimi®Smart och medicinhanteringssystemet eftersom det då inte
kommer att krävas medgivande från patienterna.

Under kvartalet uppnådde vi en väsentlig målsättning, nämligen att
starta ett testprojekt i Sverige, i Lunds kommun. Tester av
Medimi®Smart och medicinhanteringssystemet kommer där att inledas i
början av maj. Ett fåtal patienter kommer att ingå i testerna men
antalet anses vara tillräckligt för att kunna fatta beslut om en
fortsättning. Därutöver placerade vi ut en Medimi®Smart i en digital
visningslägenhet i Landskrona kommun i samarbete med vår
samarbetspartner Telenta. Inom kort kommer ytterligare en
Medimi®smart att placeras i Telentas show room i Göteborg.
Sammantaget innebär detta att Medimi®Smart får en god exponering.
Arbetet med att marknadsföra Medimi®Smart i Sverige kommer att
fortsätta och accelereras. Hittills har vi fått ett mycket positivt
mottagande tack vare att kommunerna ser flera fördelar med vårt
medicinhanteringssystem.

MedicPens ekonomiska resultat har förbättrats avsevärt i jämförelse
med motsvarande period förra året. Skälet är framför allt att
kostnaderna för externa konsulter har minskat i takt med att
resultaten från testerna i TIM-kommunerna förbättrats. Intäkterna
från två av fyra testfaser i Danmark kommer att bokföras under andra
kvartalet 2019 och de två sista testfaserna kommer att bokföras under
kvartal två eller tre.

Under det första kvartalet har bolaget även arbetat med en rad olika
processer. Låt mig nämna två stycken som är särskilt viktiga. För det
första fortgick arbetet med att produktionsanpassa Medimi®Smart.
Styrelsen har fattat beslut om att investera i produktionsverktyg som
kraftigt reducerar produktionskostnaden för komponenter i
Medimi®Smart. Samtidigt sker förändringar av bland annat elektronik
och mjukvarudelar vilket syftar till att minska produktionskostnaden
och förbättra prestandan ytterligare.

För det andra har vi under kvartalet genomfört en så kallad GAP-analys
vilket är startskottet för att anpassa bolaget till EU:s nya
medicintekniska direktiv, det så kallade Medical Device Regulation,
MDR 2017/745. Detta arbete genomförs tillsammans med en expert på
regulatoriska frågor och ska vara klart i maj 2020. En GAP-analys
innebär att man analyserar hur bolagets nuvarande CE-märkning enligt
klass 1 skiljer sig i förhållande till det nya direktivet. Jag kan
konstatera att bolagets förutsättningar att anpassa sig till det nya
direktivet är mycket goda och bedömningen är att bolaget i god tid
kommer att leva upp till MDR-direktivet om ett år. Detta i sin tur
innebär en styrka i försäljningsprocesser och i kontakterna med
kunder och samarbetspartners. Det riktas nämligen allt mer fokus och
ställs allt högre krav på bolagen vad gäller regulatoriska frågor
inom medicinteknik och internet of things. När kommunernas krav ökar
så ska MedicPen vara ett säkert val.

Sammanfattningsvis vill jag framhålla att bolaget känns allt mer
stabilt och att förutsättningarna är mycket goda. Framför allt ser
jag fram emot evalueringsprocessen i Danmark och tester i Sverige
vilka kommer att skapa en stabil grund inför hösten och det kommande
året.

Fredrik Westman, VD MedicPen AB

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/medicpen/r/delarsrapport-q1-2019---medicpen-a...
https://mb.cision.com/Main/11586/2802640/1036605.pdf

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.