Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2015-05-07

MedicPen: Styrelsens fullständiga förslag till årsstämma i MedicPen 20 maj 2015

STYRELSENS FULLSTÄNDIGA FÖRSLAG TILL ÅRSSTÄMMA I MEDICPEN 20 MAJ 2015

Aktieägarna i MedicPen AB (publ), 556576-4809 kallas härmed till årsstämma
i MedicPen den 20 maj 2015 kl.13:30 på Trade center, 22:e vån, Kristian den
IV:s väg 3, Halmstad.

* Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter:
Antalet föreslås att vara tre stycken och en suppleant.
* Fastställande av arvoden till styrelsen och i förekommande fall,
revisorerna: Arvoden för styrelsen är fyra prisbasbelopp, för revisor
enligt löpande räkning.
* Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter: Nuvarande styrelse
ställer upp för omval och Anders Skarman föreslås som suppleant.
* Beslut om ny bolagsordning: Innebärande att styrelsens säte ändras
till Malmö kommun och att sättet för kallelse till bolagsstämma
ändras enligt följande: "Kallelse till bolagsstämma ska ske genom
annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen
hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Samtidigt som kallelse sker
ska bolaget genom annonsering i Dagens Industri upplysa om att
kallelse har skett."
* Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission
av aktier: beslut om bemyndigande till styrelsen för MedicPen att
inom de begränsningar som bolagsordningen utgör nyemittera aktier,
konvertibler och teckningsoptioner, både med och utan företrädesrätt.
Om emission beslutas utan företrädesrätt så skall emissionen
genomföras till marknadsmässiga villkor. Vederlag för teckning skall
i förekommande fall kunna erläggas även via kvittning mot annan
fordran, eller via eventuell apportegendom som bedöms vara till nytta
för Bolaget.Bemyndigandet görs för att underlätta genomförande av
kapitalanskaffning i samband med och inför pågående och kommande
förhandlingar med större kunder. MedicPen har ett
kapitaliseringsbehov både för att framstå som en starkare motpart i
förhandlingar med storföretag, och för att ha nödvändiga resurser för
att kunna erbjuda kunderna leveranstrygghet inför kommande
volymorders. Därutöver för en möjlighet att kunna agera snabbt i
samband med eventuella kompletteringsförvärv.

Styrelsen, verkställande direktören eller den någon av dem förordnad skall
ha rätt att vidtaga de smärre justeringar i beslutet som kan visas
erforderliga i samband med registrering av besluten hos Bolagsverket.

MedicPen AB (publ)
Styrelsen

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
MedicPen Pressrelease 2015-05-07.pdf

Författare BEQ

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.