Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-10-21

MedicPen: Uppdatering från MedicPen - TIM-projektet, produktion och nya medicintekniska direktivet

Testerna av Medimi®Smart och medicinhanteringssystemet i
TIM-kommunerna i Danmark avslutades den 30 september. Vi befinner oss
just nu i en evaluerings- och beställningsfas. TIM-kommunerna
fortsätter att placera Medimi@Smart hemma hos patienter.
Förberedelserna för volymproduktion av Medimi®Smart befinner sig i
ett slutskede. MedicPen bedömer att bolaget kommer att leva upp till
EU:s nya MDR-direktiv i god tid innan direktivet träder i kraft i maj
2020.

TIM-projektet i ny fas

Testerna av Medimi®Smart och medicinhanteringssystemet i
TIM-kommunerna på Nordjylland i Danmark avslutades formellt den 30
september. Detta innebär att de sista utbetalningarna av
projektpengar kommer att ske i oktober till det konsortium som
MedicPen ingår i. De Medimi®Smart som nu är i drift kommer fortsatt
att leasas av kommunerna vilket innebär att bolaget kommer att ha
löpande intäkter från den 1 oktober. Därutöver har kommunerna för
avsikt att placera ut fler Medimi®Smart hos patienter under de
närmaste månaderna i syfte att uppnå målsättningen om 70-80
Medimi®Smart i drift.

Resultatet från testerna är mycket positiva. Det kan konstateras att
99,97 procent av dispenseringen av patienternas läkemedel är korrekt.
Detta är helt i enlighet med målsättningarna. Vidare kan det
konstateras att MedicPen och våra samarbetspartners visat att det är
fullt möjligt för kommuner att lyfta ut medicinhanteringen så att
personalen istället kan fokusera på andra arbetsuppgifter.

Kommunernas budgetprocesser pågår för närvarande och de kommuner som
har för avsikt att beställa och teckna avtal om att leasa och
implementera Medimi®Smart har fram till den 31 mars 2020 på sig att
ingå avtal med konsortiet som MedicPen ingår i. Vi har därmed gått in
i en försäljningsfas i Danmark. MedicPen kan i nuläget inte bedöma
hur många Medimi®Smart som kommer att beställas.

Midtjylland

Förberedelserna för det nya projektet på Midtjylland i Danmark
fortgår. Planen är att projektet ska starta vid det kommande
årsskiftet. Medimi®Smart kommer jämte andra lösningar att testas i
flera kommuner i region Midtjylland. Syftet med projektet är att
kommunerna ska kunna definiera vilken teknisk lösning som bäst löser
en specifik patients behov. Utgångspunkten är således att olika
lösningar ska kunna användas beroende på patienternas behov.
Målsättningen är att resultaten av testerna, proof of concept, som
sker ute hos patienter därefter skall implementeras i regionen.

Projektet leds av organisationen MTIC, MedTech Innovation Consortium.
Utöver kommunerna ingår även Fælles Servicecenter for Telesundhed,
vilket är en tvärsektoriell samarbetsorganisation som drivs av de 19
kommunerna i Midtjylland, apotek, en utbildningsinstitution samt
leverantörer inom medicinhantering.

Produktion av Medimi®Smart

MedicPen har, vilket kommunicerades den 1 oktober, ingått ett
samarbetsavtal med Inission Malmö AB om volymtillverkning av
Medimi®Smart. Inission är en mycket lämplig produktionspartner då det
är nära till produktionsanläggningen i Malmö och då bolaget har en
lång och gedigen erfarenhet av kontraktstillverkning och är
certifierade enligt ISO13485 för medicintekniska produkter.

MedicPen och Inission har sedan avtalet ingicks upprättat ett
gemensamt produktionsteam och producerat de första Medimi®Smart. En
första batch Medimi®Smart har beställts. Inission har en god
produktionskapacitet vilket innebär att MedicPen snabbt kan leverera
Medimi®Smart i takt med att beställningarna görs.

Tester i Sverige

Medimi®Smart har testats i Lunds kommun och vi arbetar för närvarande
med att skala upp testet. Vidare kvarstår målsättningen att
tillsammans med MedicPens samarbetspartner Telenta starta ytterligare
ett eller två testprojekt i Sverige. MedicPen och Telenta har som mål
att genomföra tester med mycket hög kvalitet på ett fåtal platser i
Sverige. Positivt är att vi har det lyckosamma TIM-projektet att
hänvisa till då svenska kommuner bland anser det vara mycket
intressant att MedicPen och våra partners möjliggör att lyfta ut
medicinhanteringen så att kommunerna kan ägna sig åt andra
arbetsuppgifter. Vidare imponeras kommunerna över att Medimi®Smart
och medicinhanteringssystemet uppnått 99,97 korrekta dispenseringar.

MDR-direktivet

Alla medicinteknikföretag inom EU ska implementera det så kallade
MDR-direktivet vilket är kopplat till CE-märkning av medicintekniska
produkter. Direktivet träder i kraft 26 maj 2020. Om en produkt inte
lever upp till MDR-direktivet får produkten inte släppas ut på
marknaden.

Det finns en rad syften med det nya MDR-direktivet enigt
Läkemedelsverket. "För att förbättra hälsa och säkerhet har
bestämmelser införts gällande öppenhet och spårbarhet beträffande
medicintekniska produkter. Unik produktidentifiering, allmänna krav
på säkerhet och prestanda, teknisk dokumentation och
klassificeringsregler har varit ytterligare viktiga frågor att
hantera vid framtagning av den nya lagstiftningen."

Grovt sett finns det två kategorier som medicintekniska företag kan
hamna inom. Dels de företag vars CE-märkning ska granskas av ett så
kallat anmält organ, en notified body. Dessa upplever för närvarande
stora problem på grund av bristen på godkända notified bodies. Dels
de företag som inte behöver granskas av ett anmält organ. MedicPen
tillhör den sistnämnda kategorin vilket innebär att vår CE-märkning
enligt medicinteknik klass 1 inte behöver granskas av ett anmält
organ.

MedicPen har under våren genomfört en genomlysning av dokumentationen
av CE-märkningen av Medimi®Smart i samarbete med en MDR-expert och
lokaliserat de åtgärder som måste vidtas. Vidare har MedicPen ett
team som har kompetens och erfarenhet av CE-märkning av
medicintekniska produkter. Sammantaget innebär detta att MedicPen
kommer att implementera MDR-direktivet i god tid före den 26 maj 2020
och därmed säkerställa att Medimi®Smart kan säljas inom EU.

Investerarträffar

MedicPen har deltagit på Aktiespararnas Aktiedag i Stockholm den 15
oktober. Presentationen finns tillgänglig på Aktiespararnas hemsida.
Vidare har bolaget arrangerat egna aktieägarträffar i Stockholm,
Malmö och Göteborg. Gensvaret har varit mycket positivt och vi har
fått många bra frågor och synpunkter som vi kommer att beakta i den
fortsatta processen. Intresset för bolaget har ökat i jämförelse med
2017 och 2018. Skälen är främst att MedicPen nu har avslutat
TIM-projektet och förberett bolaget för volymproduktion.

Den 23 och 24 oktober framträder MedicPens VD Fredrik Westman på
BioStock Life Science Summit i Lund. Framträdandet på onsdagen den
23:e äger rum klockan 16.25 och livesänds via följande länk:
https://youtu.be/InJCVxpGvWU

MedicPens nyemission

MedicPens nyemission påbörjades den 9:e oktober och avslutas fredagen
den 25:e oktober. För de som är intresserade att teckna aktier utan
företräde kan anmälningssedel hämtas här:

https://www.spotlightstockmarket.com/media/6553/teckningssedel_medicpen_...

· Avstämningsdag och företrädesrätt: Avstämningsdag var den 4
oktober 2019. Sista dag för handel i MedicPens aktie inklusive rätt
att erhålla teckningsrätter var den 2 oktober 2019 och första dag för
handel exklusive rätt att erhålla teckningsrätter var den 3 oktober
2019.

· Emissionsvolym: Högst 78 812 006 aktier.
· MedicPen har erhållit teckningsförbindelser om cirka 0,2 MSEK och
emissionsgarantier om cirka 23,8 MSEK, motsvarande totalt 80 procent
av företrädesemissionen.
· Antal aktier innan företrädesemissionen: 157 624 012 aktier
· Handel med teckningsrätter: Handel med teckningsrätter kommer att
ske på Spotlight Stock Market under perioden 9 oktober - 23 oktober
2019.

· Handel med BTA (betald tecknad aktie): Handel med BTA kommer att
ske på Spotlight Stock Market från och med den 9 oktober 2019 fram
till dess att företrädesemissionen registrerats hos Bolagsverket
omkring 12 november 2019.

· Vid full teckning av aktier i företrädesemissionen kommer Bolaget
att tillföras cirka 30 MSEK, före avdrag för emissionskostnader.
Emissionskostnaderna för företrädesemissionen beräknas uppgå till
cirka 3,1 MSEK exklusive garantikostnader. Garantikostnader beräknas
uppgå till cirka 2,4 MSEK.

För mer information kontakta:

MedicPen AB (publ), Fredrik Westman, VD, Zinkgatan 2, 234 35 Lomma,
Sverige, + 46 738 145 215. Eller besök www.medicpen.com eller
www.mediccare.dk.

Om MedicPen

MedicPen utvecklar, tillverkar och säljer helhetslösningar som
underlättar för patienter att sköta sin medicinering. Produkterna
bygger på MedicPens patenterade innovation om separat hantering av
mediciner fram till doseringstillfället. Produkterna ligger i
teknikens framkant och är utvecklade för integrering i IT-miljöer.
Bolaget är noterat på Spotlight Stockmarket och har sitt säte i
Lomma.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/medicpen/r/uppdatering-fran-medicpen---tim-pr...
https://mb.cision.com/Main/11586/2937151/1126709.pdf

Författare AktieTorget News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.