Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-11-28

Medirox: Ahead Global Investment Ltd höjer budpriset i sitt rekommenderade budpliktsbud till aktieägarna i MediRox

Ahead Global Investment Ltd, org. Nr 1527863, ett privat aktiebolag
registrerat på Brittiska Jungfruöarna ("Ahead Global"), höjer
vederlaget i sitt rekommenderade budpliktsbud ("Budpliktsbudet") att
förvärva samtliga A-aktier och B-aktier i MediRox AB, org. nr
556552-4054 ("MediRox" eller "Målbolaget") till 14,00 SEK per A-aktie
och B-aktie. Ahead Global förlänger acceptperioden fram till och med
klockan 17.00 den 12 december 2016. Utifrån redan inlämnade aktier i
Budpliktsbudet och ytterligare aktier som Ahead Global har förvärvat
utanför marknaden äger Ahead Global idag cirka 39,6 procent av
aktierna och 50,9 procent av rösterna i Målbolaget.

Sammanfattning

· Ahead Global höjer vederlaget i Budpliktsbudet från 13,00 SEK till
14,00 SEK per A- och B-aktie förutsatt att MediRox inte lämnar någon
utdelning eller genomför annan värdeöverföring. Efter höjningen
uppgår Budpliktsbudets totala värde till cirka 83,1 MSEK (baserat to
MediRox totala 5 934 000 utestående aktier).

· Utifrån redan inlämnade aktier i Budpliktsbudet och ytterligare
aktier som Ahead Global har förvärvat utanför marknaden äger Ahead
Global idag cirka 39,6 procent av aktierna och 50,9 procent av
rösterna i Målbolaget.

· Det höjda Budpliktsbudet representerar en premie om:
· cirka -9,5 procent respektive ca +8 procent i förhållande till
betalkursen för MediRox A-aktier respektive B-aktier om 14,80 SEK
respektive 12,95 SEK på AktieTorget den 18:e oktober 2016 (vilket var
den sista handelsdagen före offentliggörandet av Budpliktsbudet);

· cirka 29 procent respektive 26 procent i förhållande till den
volymvägda genomsnittliga betalkursen för MediRox A-aktier och
B-aktier om 10,85 SEK respektive 11,03 SEK på AktieTorget under de
senaste trettio handelsdagarna fram till och med den 22:a september
2016 (vilket var den sista handelsdagen före offentliggörande av att
Ahead Global passerat budpliktsgränsen om 30 procent av rösterna i
MediRox);

· cirka 22 procent respektive 19 procent i förhållande till den
volymvägda genomsnittliga betalkursen för MediRox A-aktier och
B-aktier om 11,52 SEK respektive 11,77 SEK på AktieTorget under de
senaste sex månaderna fram till och med den 22:a september 2016
(vilket var den sista handelsdagen före offentliggörande av att Ahead
Global passerat budpliktsgränsen om 30 procent av rösterna i
MediRox).

· Ahead Global förlänger acceptperioden till och med klockan 17.00
den 12 december 2016.

· Aktieägare som lämnat in sina A- eller B-aktier i MediRox för
13,00 SEK per aktie kommer automatiskt att få ta del av det höjda
vederlaget i Budpliktsbudet om 14,00 SEK per A- och B-aktie utan
vidare åtgärd.

· Ahead Global kommer med anledning av informationen i detta
pressmeddelande att upprätta och offentliggöra ett tillägg till den
erbjudandehandling som offentliggjordes den 26 oktober 2016.
Tillägget beräknas offentliggöras den 1 december 2016.

Det reviderade Budpliktsbudet

Det höjda Budpliktsbudets värde

Ahead Global höjer vederlaget i Budpliktsbudet från 13,00 SEK per A-
och B-aktie till 14,00 SEK per A- och B-aktie i MediRox. Det höjda
Budpliktsbudets totala värde uppgår till cirka 83,1 MSEK (baserat to
MediRox totala 5 934 000 utestående aktier).

Justering av vederlaget m.m.

Vederlaget i Budpliktsbudet kommer att reduceras i motsvarande mån om
MediRox genomför någon utdelning eller annan värdeöverföring innan
likvid redovisats ramen för Budpliktsbudet.

Courtage utgår inte i samband med Budpliktsbudet.

Premie

Det höjda Budpliktsbudet representerar en premie om:

· cirka -9,5 procent respektive ca +8 procent i förhållande till
betalkursen för MediRox A-aktier respektive B-aktier om 14,80 SEK
respektive 12,95 SEK på AktieTorget den 18:e oktober 2016 (vilket var
den sista handelsdagen före offentliggörandet av Budpliktsbudet);

· cirka 29 procent respektive 26 procent i förhållande till den
volymvägda genomsnittliga betalkursen för MediRox A-aktier och
B-aktier om 10,85 SEK respektive 11,03 SEK på AktieTorget under de
senaste trettio handelsdagarna fram till och med den 22:a september
2016 (vilket var den sista handelsdagen före offentliggörande av att
Ahead Global passerat budpliktsgränsen om 30 procent av rösterna i
MediRox);

· cirka 22 procent respektive 19 procent i förhållande till den
volymvägda genomsnittliga betalkursen för MediRox A-aktier och
B-aktier om 11,52 SEK respektive 11,77 SEK på AktieTorget under de
senaste sex månaderna fram till och med den 22:a september 2016
(vilket var den sista handelsdagen före offentliggörande av att Ahead
Global passerat budpliktsgränsen om 30 procent av rösterna i
MediRox).

Redan inlämnade aktier

Aktieägare som lämnat in sina A- eller B-aktier i MediRox för 13,00
SEK per aktie kommer automatiskt att få ta del av det höjda
vederlaget i Budpliktsbudet om 14,00 SEK per A- eller B-aktie i
MediRox utan vidare åtgärd.

Villkor för Budpliktsbudet

Budpliktsbudet var inte tidigare föremål för några villkor och kommer
inte heller fortsättningsvis att vara det.

Tillägg till erbjudandehandling

Ahead Global kommer med anledning av informationen i detta
pressmeddelande att upprätta och offentliggöra ett tillägg till den
erbjudandehandling som offentliggjordes den 26 oktober 2016.
Tillägget beräknas offentliggöras den 1 december 2016.

Förlängd acceptperiod

Ahead Global offentliggjorde Budpliktsbudet den 19 oktober 2016 och
sista dagen för den initiala acceptperioden är den 30 november 2016.
I anledning av det höjda Budpliktsbudet förlänger Ahead Global
Budpliktsbudets acceptperiod fram till och med klockan 17.00 den 12
december 2016. Redovisning av likvid beräknas kunna påbörjas omkring
den 16 december 2016 och Ahead Global förbehåller sig rätten att, vid
ett eller flera tillfällen, ytterligare förlänga acceptperioden för
Budpliktsbudet liksom att senarelägga tidpunkten för redovisning av
likvid.

Inlämnade A- och B-aktier samt Ahead Globals innehav i MediRox

Utifrån redan inlämnade aktier i Budpliktsbudet och ytterligare aktier
som Ahead Global har förvärvat utanför marknaden äger Ahead Global
idag cirka 39,6 procent av aktierna och 50,9 procent av rösterna i
Målbolaget.

I enlighet med, och med beaktande av begränsningar som följer av,
tillämpliga lagar, regler och föreskrifter, kan Ahead Global, samt
rådgivare, mäklare eller andra personer som agerar som ombud för,
eller på uppdrag av, Ahead Global, komma att vidta åtgärder för att
förvärva aktier i MediRox, inklusive förvärv på den öppna marknaden
till rådande kurser eller i privata transaktioner till förhandlade
priser. Sådana förvärv, eller åtgärder vidtagna för att förvärva, kan
komma att äga rum fram till och med utgången av den förlängda
acceptperioden och efter genomförandet av Budpliktsbudet.

Ytterligare information

För ytterligare information vänligen kontakta:

Bill Tunbrant

Telefon: 070-255 33 60

E-post: bill.tunbrant@aheadglobal.se

För ytterligare information se även: www.aheadglobal.se

Detta pressmeddelande publicerades den 28 november 2016 ca 11:30
(CET).

Restriktioner

Budpliktsbudet riktar sig inte till personer vars deltagande
förutsätter att ytterligare erbjudandehandling upprättas eller
registrering sker eller att någon annan åtgärd företas utöver vad som
krävs enligt svenska lagar och regler.

Detta pressmeddelande och annan dokumentation hänförlig till
Budpliktsbudet kommer inte att distribueras och får inte postas eller
på annat sätt distribueras eller sändas in i något land där detta
skulle förutsätta att några sådana ytterligare åtgärder företas eller
där detta skulle strida mot lagar eller regler i det landet. Ahead
Global kommer inte att tillåta eller godkänna någon sådan
distribution. Om någon söker acceptera Budpliktsbudet som ett
resultat av att direkt eller indirekt ha överträtt dessa
restriktioner så kan accepten komma att lämnas utan avseende.

Budpliktsbudet lämnas inte, vare sig direkt eller indirekt, i
Australien Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller USA
eller i eller till någon annan jurisdiktion där ett erbjudande enligt
lagar och förordningar i sådan relevant jurisdiktion skulle vara
förbjudet enligt tillämplig lag eller genom post, något
kommunikationsmedel som används vid nationell eller internationell
handel eller vid någon nationell börs eller handelsplats eller genom
något annat kommunikationsmedel (varmed förstås bland annat telefax,
e-post, telex, telefon och Internet) i Australien Hongkong, Japan,
Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller USA eller i eller till någon
annan jurisdiktion där ett erbjudande enligt lagar och förordningar i
sådan relevant jurisdiktion skulle vara förbjudet enligt tillämplig
lag, och Budpliktsbudet kan inte accepteras på något sådant sätt
eller med något sådant kommunikationsmedel i eller från någon av ovan
nämnda jurisdiktioner. Varken detta pressmeddelande eller annan
dokumentation hänförlig till Budplitsbudet kommer att få sändas,
postas eller spridas på annat sätt i eller till Australien Hongkong,
Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller USA eller i eller till
någon annan jurisdiktion där ett erbjudande enligt lagar och
förordningar i sådan relevant jurisdiktion skulle vara förbjudet
enligt tillämplig lag.

Ahead Global kommer inte att leverera någon likvid eller vederlag
under Budpliktsbudet för överföring till Australien Hongkong, Japan,
Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller USA.

Detta pressmeddelande skickas inte, och får inte skickas, till
aktieägare med registrerade adresser i Australien Hongkong, Japan,
Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller USA. Banker, fondkommissionärer
och andra institutioner som innehar förvaltarregistrerade aktier för
personer i USA, Australien Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland eller
Sydafrika får inte vidarebefordra detta pressmeddelande, eller andra
till Budpliktsbudet relaterade dokument, till sådana personer.

Information i detta pressmeddelande som rör framtida förhållanden
eller omständigheter, inklusive information om framtida resultat,
tillväxt och andra utvecklingsprognoser samt effekter av
Budpliktsbudet, utgör framtidsinriktad information. Sådan information
kan exempelvis kännetecknas av att den innehåller orden "bedöms",
"avses", "förväntas", "tros", eller liknande uttryck.
Framtidsinriktad information är föremål för risker och
osäkerhetsmoment eftersom den avser förhållanden och är beroende av
omständigheter som inträffar i framtiden. Framtida förhållanden kan
avsevärt komma att avvika från vad som uttryckts eller antytts i den
framtidsinriktade informationen på grund av många faktorer, vilka i
stor utsträckning ligger utom Ahead Globals kontroll. All sådan
framtidsinrikta...

Författare ATORG

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.