Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-10-19

Medirox: Ahead Global Investment Ltd offentliggör ett kontant budpliktsbud till MediRox aktieägare

Ahead Global Investment Ltd, org. Nr 1527863, ett privat aktiebolag
registrerat på Brittiska Jungfruöarna ("Budgivaren" eller "Ahead
Global"), offentliggör härmed ett budpliktsbud till aktieägarna i
MediRox AB, org. nr 556552-4054 ("MediRox" eller "Målbolaget") att
överlåta samtliga sina aktier i Målbolaget mot kontant betalning om
13,00 SEK per A-aktie och 13,00 SEK kontant per B-aktie
("Budpliktsbudet"). MediRox A-aktie samt B-aktie är upptagna till
handel på AktieTorget.

Sammanfattning av Budpliktsbudet

· Ahead Global erbjuder 13,00 SEK kontant per A-aktie och 13,00 SEK
kontant per B-aktie i MediRox vilket innebär ett totalt värde om 77,1
MSEK för samtliga utestående aktier i MediRox.

· Ahead Global äger idag cirka 31,0 procent av aktierna och 38,7
procent av rösterna i Målbolaget.

· Erbjudandet är det högsta pris Ahead Global har betalat under den
senaste sexmånaders-perioden innan Budpliktsbudet offentliggjordes.

· Det erbjudna vederlaget representerar en premie om:
o cirka -12 procent respektive ca +/- 0 procent i förhållande till betalkursen för MediRox A-aktier respektive B-aktier om 14,80 SEK respektive 12,95 SEK på AktieTorget den 18:e oktober 2016 (vilket var den sista handelsdagen före offentliggörandet av Budpliktsbudet);
o cirka 20 procent respektive 18 procent i förhållande till den volymvägda genomsnittliga betalkursen för MediRox A-aktier och B-aktier om 10,85 SEK respektive 11,03 SEK på AktieTorget under de senaste trettio handelsdagarna fram till och med den 22:a september 2016 (vilket var den sista handelsdagen före offentliggörande av att Ahead Global passerat budpliktsgränsen om 30 procent av rösterna i MediRox);
o cirka 13 procent respektive 11 procent i förhållande till den volymvägda genomsnittliga betalkursen för MediRox A-aktier och B-aktier om 11,52 SEK respektive 11,77 SEK på AktieTorget under de senaste sex månaderna fram till och med den 22:a september 2016 (vilket var den sista handelsdagen före offentliggörande av att Ahead Global passerat budpliktsgränsen om 30 procent av rösterna i MediRox).

· Budpliktsbudet, oavsett aktieslag, ligger över det pris till vilket Ahead Global gjorde sin investering i MediRox i slutet av juni 2014.
· Budpliktsbudet är inte föremål för några villkor.
· Budpliktsbudet kommer att finansieras med tillgängliga medel inom Ahead Global-koncernen.
· Acceptfristen beräknas preliminärt inledas den 27:e oktober 2016 och avslutas den 30 november 2016.
· Beräknad likviddag är den 7:e december 2016.
· "Takeoverreglerna för vissa handelsplattformar", som utfärdats den 1 februari 2015 av Kollegiet för svensk bolagsstyrning ("Takeoverreglerna") ska gälla för Budpliktsbudet.

Bakgrund och motiv till Budpliktsbudet

Bakgrund till Budpliktsbudet

Den 23:e september 2016 offentliggjorde Ahead Global att bolaget
förvärvat aktier motsvarande cirka 31,0 procent av det totala antalet
aktier och 38,7 procent av det totala antalet röster i MediRox. Genom
förvärven har Ahead Global passerat budpliktsgränsen om 30 procent av
rösterna i MediRox.

Motiv till Budpliktsbudet

Redan innan förvärvet som föranledde att Ahead Global passerade
budpliktsgränsen om 30 procent av rösterna i MediRox var Ahead Global
huvudägare i MediRox. Ahead Global har i denna sin position kunnat
konstatera att marknaden för produkter som MediRox reagenser ökar
långsamt på de europeiska marknaderna medan tillväxten är högre i
Asien. Marknaden i stort domineras av ett antal stora internationella
företag, som erbjuder såväl instrument som egen-producerad reagens,
samt ett antal medelstora företag, som också erbjuder instrument men
med OEM-reagens (d.v.s. reagens inköpta från andra företag men sålda
under eget varumärke) med en ganska bred geografisk täckning samt ett
antal mindre företag som bara erbjuder reagens med mer lokal prägel.
MediRox är ett sådant lokalt företag med en stark position i
Skandinavien. MediRox har som mål att öka sin försäljning i Europa,
som idag står för endast 20 procent av försäljningen medan
Skandinavien fortfarande står för 60 procent av försäljningen. Asien
med Kina som huvudmarknad står för 20 procent av försäljningen.

Såvitt Ahead Global kan bedöma finns i princip två möjligheter för
MediRox att växa med dagens produkter, dels genom att söka samarbete
med olika tillverkare av koagulationsinstrument, dels genom att
etablera flera lokala/regionala återförsäljare. Ahead Global bedömer
med sin kunskap om MediRox att för att bli aktuell som
samarbetspartner krävs att man har ett komplett produktsortiment av
reagenser.

Ahead Global bedömer att MediRox har möjligheter att bli en fullvärdig
spelare på den internationella marknaden genom ett antal åtgärder. På
den Skandinaviska marknaden gäller det att behålla sina
marknadsandelar och utvecklas från stödproduktsleverantör till
fullsortimentsleverantör och detta i konkurrens med några av de
största internationella förtagen som redan idag finns här med sina
instrument och några av sina reagenser.

På såväl den Europeiska som Asiatiska marknaden krävs ett
fullsortimentsprogram vilket kräver utveckling av nya produkter, ökad
marknadsbearbetning och säljkraft för att nå ut till alla potentiella
samarbetspartners.

Ahead Global bedömer således att det krävs ökade resurser på FoU för
att snabbt ta fram de produkter som krävs för den Skandinaviska,
Europeiska och Asiatiska marknaden. Till detta tillkommer att MediRox
måste ta fram s.k. applikationer, teknisk dokumentation för att kunna
tillämpa MediRox reagens på respektive kunds instrument.

Ahead Global är av uppfattningen att MediRox möjligheter att bli en
framgångsrik internationell spelare är större i onoterad miljö. Ahead
Global skulle därvid bl.a. kunna bidra med:

· Ett starkt strategiskt samarbete med närliggande verksamheter inom
Ahead Global såsom Nordic Biomarker i Sverige och Biochem i Kina.
Idag är Nordic Biomarker, som ägs till 100 procent av Ahead Global,
den största enskilda leverantören av OEM-produkter och Biochem är
MediRox exklusiva distributör i Kina. Dessa samarbeten hämmas idag av
den spridda ägarbilden i MediRox.

· Ovan samarbete skulle även ge MediRox bättre förutsättningar att
öka sin konkurrenskraft på marknaden. I dagsläget är MediRox
"inklämt" mellan Nordic Biomarker som står för en stor del av
företagets resultat, och sin exklusiva distributör i Kina. Detta är
företag i vilka Ahead Global och dess ägare har stora ägarintressen
och i onoterad miljö bedömer Ahead Global att de ägarmässiga
synergierna kan effektiviseras väsentligt.

· De åtgärder som behöver genomföras i MediRox kräver ägare med
finansiell styrka, internationell kunskap inom koagulation och
uthållighet då dessa insatser kommer att påverka resultat och
möjlighet till utdelning negativt under de kommande åren. Ahead
Global avser att tillhandahålla såväl finansiella och internationella
resurser för att realisera de åtgärder som krävs för MediRox. Dessa
inkluderar men är inte begränsade till:

o Investeringar i FoU, vidareutveckling av befintliga produkter och nyutveckling av nya produkter.
o Nyutvecklingen av nya reagenser, vilket är särskilt viktigt då det de senaste åren kommit fram alternativa läkemedel, NOAC (Novel Oral AntiCoagulants) som hämmar blodkoagulationen på andra sätt än de läkemedel som är vanliga idag, och som kräver enbart begränsad övervakning jämfört med dagens metoder. Detta utgör ett hot mot en av MediRox största produkter och företaget måste därför lägga ner avsevärda resurser att utveckla nya reagens inom detta område.
o Tillhandahållande av resurser för ökade aktiviteter för att finna nya samarbetspartners och nya lokala/regionala återförsäljare.

Därutöver är aktieägarstrukturen i MediRox jämförelsevis koncentrerad
och de 10 största ägarna ägde per den 30:e september 2016 cirka 71,8
procent av kapitalet och cirka 82,6 procent av rösterna i MediRox.
Dessutom karaktäriseras handeln i MediRox av låg likviditet.
Budpliktsbudet innebär en möjlighet för aktieägarna att sälja sina
aktier under kontrollerade former utan att behöva betala courtage.

Om Ahead Global uppnår en tillräcklig ägarnivå avser Ahead Global, i
den mån legala och andra förutsättningar föreligger, verka för att
MediRox avnoteras från AktieTorget. Vid en lägre anslutningsgrad i
Budpliktsbudet kommer Ahead Global att ta ställning till sitt
engagemang och strategi beroende på vilken ägarnivå som uppnås.

Ahead Global sätter stort värde på MediRox ledning och medarbetare och
förutser att Budpliktsbudet skapar tillväxt och positiva effekter för
såväl bolagets medarbetare som övriga intressenter. Ahead Global
förutser inte några negativa effekter av Budpliktsbudets genomförande
för bolagets medarbetare, inklusive anställningsvillkor, eller de
platser där MediRox har kontor.

Budpliktsbudet

Budpliktsbudet omfattar 4 090 297 aktier i Målbolaget, fördelat på 1
567 742 A-aktier och 2 522 555 B-aktier (det vill säga de resterande
aktier som inte redan innehas av Budgivaren). Det totala värdet av
samtliga utestående aktier i MediRox uppgår till ett totalt värde om
cirka 77,1 MSEK baserat på Budpliktsbudet.

Ahead Global erbjuder 13,00 SEK kontant för A-aktierna och 13,00 SEK
kontant för B-aktierna i MediRox.[1] (http://#_ftn1) Detta erbjudande
motsvarar det högsta pris som Ahead Global betalat inom sex månader
innan offentliggörandet av Budpliktsbudet.

· Det erbjudna vederlaget representerar en premie om:
· cirka -12 procent respektive ca +/- 0 procent i förhållande till
betalkursen för MediRox A-aktier respektive B-aktier om 14,80 SEK
respektive 12,95 SEK på AktieTorget den 18:e oktober 2016 (vilket var
den sista handelsdagen före offentliggörandet av Budpliktsbudet);

· cirka 20 procent respektive 18 procent i förhållande till den
volymvägda genomsnittliga betalkursen för MediRox A-aktier och
B-aktier om 10,85 SEK respektive 11,03 SEK på AktieTorget under de
senaste trettio handelsdagarna fram till och med den 22:a september
2016 (vilket var den sista handelsdagen före offentliggörandet av
Budpliktsbudet);

· cirka 13 procent respektive 11 procent i förhållande till den
volymvägda genomsnittliga betalkursen för MediRox A-aktier och
B-aktier om 11,52 SEK respektive 11,77 SEK på AktieTorget under de
senaste sex månaderna fram till och med den 22:a september, 2016
(vilket var den sista handelsdagen före offentliggörande av att Ahead
Global passerat budpliktsgränsen om 30 procent av rösterna i
MediRox).

Budpliktsbudet, oavsett aktieslag, ligger över det pris till vilket
Ahead Global gjorde sin investering i MediRox i slutet av juni 2014.

Budgivaren äger idag 1 843 703 aktier, varav 1 069 258 är A-aktier och
774 445 är B-aktier i Målbolaget, vilket motsvarar cirka 31,0 procent
av aktiekapitalet och cirka 38,7 procent av rösterna i MediRox.

Några bonusarrangemang eller liknande har inte erbjudits någon
medarbe...

Författare ATORG

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.