Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2014-05-08

Medivir: Beslut vid årsstämma i Medivir den 8 maj 2014

Val av styrelse och revisor
Årsstämman i Medivir Aktiebolag (publ) den 8 maj 2014 beslutade, i
enlighet med valberedningens förslag, att styrelsen ska bestå av sju
ledamöter utan suppleanter. Till styrelseledamöter omvaldes Björn C.
Andersson, Anders Hallberg, Anna Malm Bernsten, och Birgitta Stymne
Göransson samt nyvaldes av Anders Ekblom, Niklas Prager och Bertil
Samuelsson. Birgitta Stymne Göransson nyvaldes till
styrelseordförande. PricewaterhouseCoopers AB omvaldes som revisor.

Ersättning till styrelsen
Årsstämman beslutade även om styrelsearvode i enlighet med
valberedningens förslag. Styrelsearvodet ska uppgå till sammanlagt
högst 2.530.000 kronor med följande fördelning. Ordföranden ska
ersättas med 500.000 kronor och övriga ersättningsberättigade
ledamöter ska ersättas med vardera 230.000 kronor. Ersättning för
utskottsarbete ska uppgå till sammanlagt 650.000 kronor, fördelat på
210.000 kronor avseende revisionsutskottet (varav 80.000 kronor till
utskottets sammankallande och 65.000 kronor vardera till övriga två
ledamöter), 165.000 kronor avseende ersättningsutskottet (varav
65.000 kronor till utskottets sammankallande och 50.000 kronor
vardera till övriga två ledamöter) och 275.000 kronor avseende
FoU-utskottet (varav 80.000 kronor till utskottets sammankallande och
65.000 kronor vardera till övriga tre ledamöter). För styrelseledamot
bosatt utanför Europa ska, utöver ordinarie arvode, utgå 20.000
kronor per fysiskt styrelsesammanträde, dock högst 100.000 kronor per
år.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Årsstämman godkände styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning
till ledande befattningshavare. Detta innebär att bolaget ska erbjuda
en marknadsmässig totalkompensation som möjliggör att kvalificerade
ledande befattningshavare kan rekryteras och behållas. Ersättningen
till de ledande befattningshavarna får bestå av fast ersättning,
rörlig ersättning, av bolagsstämman beslutade incitamentsprogram,
pension samt övriga förmåner.

Emissionsbemyndigande
Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga
styrelsen att vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma,
med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om
nyemission av aktier av serie B till ett antal som sammanlagt inte
överstiger 10 procent av totalt antal utestående aktier av serie B i
bolaget efter utnyttjande av bemyndigandet. Nyemission ska kunna ske
med eller utan föreskrift om apport, kvittning eller annat villkor
som avses i 13 kap 5 § första stycket 6 aktiebolagslagen. Syftet med
bemyndigandet är att ge styrelsen flexibilitet i arbetet med att
säkerställa att bolaget på ett ändamålsenligt sätt kan tillföras
kapital för finansieringen av verksamheten, företags- eller
produktförvärv samt att möjliggöra en breddning av ägarbasen i
bolaget.

Valberedning
Årsstämman beslutade om en valberedningsprocess inför årsstämman 2015
enligt i huvudsak samma tillvägagångssätt som föregående år. Det
innebär i korthet att styrelsens ordförande ska kontakta de tre, vid
utgången av årets tredje kvartal, till röstetalen största
aktieägarna. Dessa ombeds att utse var sin representant till
valberedningen, i vilken även styrelsens ordförande ska ingå.

Långsiktigt incitamentsprogram
Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att anta ett
långsiktigt incitamentsprogram riktat till anställda i Medivir samt
bemyndiga styrelsen att emittera teckningsoptioner som säkringsåtgärd
för det långsiktiga incitamentsprogrammet.

Fastställande av resultat- och balansräkningar 2013 och ansvarsfrihet
Resultat- och balansräkningarna för år 2013 fastställdes och
verkställande direktören och styrelsen beviljades ansvarsfrihet för
2013 års förvaltning.

Förslag till resultatdisposition
Årsstämman beslutade slutligen, i enlighet med styrelsens förslag till
resultatdisposition, att bolagets resultat skulle balanseras i ny
räkning.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Rein Piir, EVP Corporate Affairs & IR, Medivir, +46 (0)708 537292.

Mer information om Medivir återfinns på bolagets hemsida,
www.medivir.se

Om Medivir
Medivir är ett växande forskningsbaserat läkemedelsföretag med fokus
på infektionssjukdomar. Medivir har expertis i världsklass på området
polymeras- och proteasenzymer samt läkemedelsutveckling inom dessa
områden har resulterat i en stark projektportfölj inom
infektionssjukdomar. Företagets viktigaste läkemedel är simeprevir,
en ny proteashämmare för behandling av hepatit C som utvecklas i
samarbete med Janssen R&D Ireland. Företaget arbetar även med
forskning och utveckling inom andra områden, såsom benrelaterade
sjukdomar och neuropatisk smärta. Medivir har också en bred
produktportfölj med receptbelagda läkemedel i Norden.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/medivir/r/beslut-vid-arsstamma-i-medivir-den-8...
http://mb.cision.com/Main/652/9582013/242547.pdf

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.