Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2014-04-07

Medivir: Kallelse till årsstämma i Medivir AB (publ)

Aktieägarna i Medivir AB hälsas välkomna till årsstämma torsdagen den
8 maj 2014 klockan 14.00 på konferenscentret 7A Odenplan,
Norrtullsgatan 6, Stockholm.

Deltagande

Den som önskar delta i årsstämman ska dels vara upptagen som
aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den
2 maj 2014, dels anmäla sig hos bolaget senast fredagen den 2 maj
2014 under adress: Medivir AB, Blasieholmsgatan 2, 111 48 Stockholm.
Anmälan kan också göras per telefon 08-407 64 30, per e-post till
enter@medivir.se eller via bolagets hemsida www.medivir.se. Vid
anmälan ska uppges namn, adress, telefonnummer (dagtid),
person/organisationsnummer, aktieinnehav och uppgift om eventuella
ombud/biträden.

I bolaget finns 31.260.027 aktier, varav 660.000 aktier av serie A och
30.600.027 aktier av serie B, motsvarande sammanlagt 37.200.027
röster. Bolaget innehar inga egna aktier.

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig, dagtecknad
fullmakt för ombudet eller, för det fall rätten att företräda
aktieägarens aktier är uppdelad på olika personer, ombuden med
angivande av antal aktier respektive ombud har rätt att företräda. Om
fullmakten utfärdats av juridisk person ska bestyrkt kopia av
registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen, som
utvisar behörighet att utfärda fullmakten, bifogas. Fullmakten i
original och eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman
sändas till bolaget under ovan angiven adress. Fullmaktsformulär
tillhandahålls på bolagets hemsida, www.medivir.se, och sänds till de
aktieägare som begär det.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom bank eller
värdepappersinstitut måste för att ha rätt att delta i stämman låta
registrera om aktierna i eget namn. Sådan registrering, som kan vara
tillfällig, måste vara verkställd hos Euroclear Sweden AB fredagen
den 2 maj 2014, vilket innebär att aktieägaren i god tid före detta
datum måste underrätta förvaltaren.

Aktieägarna erinras om sin rätt att begära upplysningar enligt 7 kap
32 § aktiebolagslagen.

Förslag till dagordning

1. Val av ordförande vid stämman (se nedan).
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Godkännande av dagordning.
4. Val av två justeringspersoner att underteckna protokollet.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Anförande av verkställande direktören Maris Hartmanis. Anförande
av styrelsens ordförande Göran Pettersson rörande arbetet i
styrelsen, styrelsens utskott och valberedningen.

7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt av
koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.

8. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen
samt av koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.

9. Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den
fastställda balansräkningen (se nedan).

10. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande
direktören.

11. Bestämmande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter,
revisorer och revisorssuppleanter (se nedan).

12. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisor (se nedan).
13. Val av styrelseledamöter, styrelseordförande och revisor (se
nedan).

14. Valberedningens förslag avseende valberedning (se nedan).
15. Styrelsens förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till
ledande befattningshavare (se nedan).

16. Styrelsens förslag till beslut om emissionsbemyndigande (se
nedan).

17. Styrelsens förslag till beslut om (a) långsiktigt
incitamentsprogram och (b) säkringsåtgärder i anledning därav (se
nedan).

Resultatdisposition (punkt 9)

Styrelsen föreslår att bolagets resultat balanseras i ny räkning.

Styrelse m m (punkterna 1 och 11-13)

Valberedningen, som består av Anders Algotsson (AFA Försäkring och
ordförande i valberedningen), Bo Öberg, (A-aktieägare och grundare),
Annelie Enquist (Skandia Fonder) och Medivirs styrelseordförande
Göran Pettersson, föreslår följande:

· Advokat Erik Sjöman utses till ordförande vid årsstämman (punkt
1).

· Styrelsen ska bestå av sju ordinarie ledamöter utan suppleanter.
Bolaget ska ha en revisor utan suppleanter (punkt 11).

· Styrelsearvodet ska uppgå till sammanlagt högst 2.530.000 kronor
med följande fördelning. Ordföranden ska ersättas med 500.000 kronor
och övriga ledamöter som inte är anställda i bolaget ska ersättas med
vardera 230.000 kronor. Ersättning för utskottsarbete föreslås utgå
med sammanlagt 650.000 kronor, fördelat på 210.000 kronor avseende
revisionsutskottet (varav 80.000 kronor till utskottets
sammankallande och 65.000 kronor vardera till övriga två ledamöter),
165.000 kronor avseende ersättningsutskottet (varav 65.000 kronor
till utskottets sammankallande och 50.000 kronor vardera till övriga
två ledamöter) och 275.000 kronor avseende FoU-utskottet (varav
80.000 kronor till utskottets sammankallande och 65.000 kronor
vardera till övriga tre ledamöter). För styrelseledamot bosatt
utanför Europa föreslås, utöver ordinarie arvode, utgå 20.000 kronor
per fysiskt styrelsesammanträde, dock högst 100.000 kronor per år
(punkt 12).

· Revisorsarvode ska utgå enligt godkänd räkning inom ramen för
offert (punkt 12).

· Omval av styrelseledamöterna Björn C. Andersson, Anders Hallberg,
Anna Malm Bernsten och Birgitta Stymne Göransson samt nyval av Anders
Ekblom, Niklas Prager och Bertil Samuelsson. Rolf A. Classon, Ingemar
Kihlström, Göran Pettersson och Bo Öberg har avböjt omval (punkt 13).

· Nyval av Birgitta Stymne Göransson som styrelsens ordförande
(punkt 13).

· Omval av revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB för tiden
intill slutet av årsstämman 2015 (punkt 13).

Ytterligare upplysningar om de föreslagna styrelseledamöterna finns på
www.medivir.se.

Valberedning (punkt 14)

Valberedningen föreslår att årsstämman ska besluta om valberedning
inför årsstämman 2015 enligt i huvudsak samma tillvägagångssätt som
föregående år.

Styrelsens ordförande kontaktar de tre, vid utgången av årets tredje
kvartal, till röstetalen största aktieägarna. Dessa erbjuds att utse
var sin representant till valberedningen, i vilken även styrelsens
ordförande ska ingå. Om någon av dessa aktieägare väljer att avstå
från denna rätt att utse en representant övergår rätten till den
aktieägare som, efter dessa aktieägare, har det största
aktieinnehavet. Valberedningen ska inom sig välja ordförande att leda
arbetet.

Om någon av de aktieägare som utsett en ledamot av valberedningen
säljer en icke oväsentlig del av sitt aktieinnehav under
valberedningens mandatperiod eller av annan anledning upphör att vara
en större aktieägare med rätt att utse en ledamot av valberedningen,
bör den ledamot som aktieägaren utsett avgå ur valberedningen. Denne
ledamot ska då ersättas av en ledamot utsedd av den aktieägare som,
baserat på röstetalen efter aktieförsäljningen, i stället kommit att
tillhöra de tre största aktieägarna i bolaget. Om denne avstår sin
rätt att utse ledamot till valberedningen ska ovan beskrivet
förfarande tillämpas.

Om en ledamot inte längre företräder den aktieägare som utsett honom
eller henne, eller annars lämnar valberedningen innan dess arbete är
slutfört, ska aktieägaren beredas tillfälle att utse en ny ledamot i
valberedningen.

Valberedningen ska fullgöra de uppgifter som enligt Svensk kod för
bolagsstyrning ankommer på valberedningen.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare (punkt 15)

Styrelsen föreslår riktlinjer för ersättning till ledande
befattningshavare som i huvudsak överensstämmer med de principer som
hittills har tillämpats. Riktlinjerna innebär huvudsakligen att
bolaget ska erbjuda en marknadsmässig totalkompensation som möjliggör
att kvalificerade ledande befattningshavare kan rekryteras och
behållas. Ersättningen till de ledande befattningshavarna får bestå
av fast ersättning, rörlig ersättning, av bolagsstämman beslutade
incitamentsprogram, pension samt övriga förmåner. Den fasta
ersättningen ska beakta den enskildes ansvarsområden och erfarenhet.
Kontant rörlig ersättning får uppgå till högst 50 procent av den
årliga fasta ersättningen. Rörliga ersättningar ska vara kopplade
till förutbestämda och mätbara kriterier, utformade med syfte att
främja bolagets långsiktiga värdeskapande.

Emissionsbemyndigande (punkt 16)

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att vid ett
eller flera tillfällen före nästa årsstämma, med eller utan avvikelse
från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier av
serie B till ett antal som sammanlagt inte överstiger 10 procent av
totalt antal utestående aktier av serie B i bolaget efter utnyttjande
av bemyndigandet. Nyemission ska kunna ske med eller utan föreskrift
om apport, kvittning eller annat villkor som avses i 13 kap 5 §
första stycket 6 aktiebolagslagen. Syftet med bemyndigandet är att ge
styrelsen flexibilitet i arbetet med att säkerställa att bolaget på
ett ändamålsenligt sätt kan tillföras kapital för finansieringen av
verksamheten, företags- eller produktförvärv samt att möjliggöra en
breddning av ägarbasen i bolaget.

Styrelsens förslag till beslut om långsiktigt incitamentsprogram
(punkt 17)

Styrelsen för Medivir AB (publ) ("Medivir") föreslår att årsstämman
beslutar om ett långsiktigt incitamentsprogram för anställda i
Medivir i enlighet med punkterna 17 a) och b). Samtliga beslut
föreslås vara villkorade av varandra och föreslås därför antas i ett
sammanhang. Beslut enligt punkterna a) och b) nedan måste biträdas av
aktieägare representerande minst nio tiondelar av såväl de avgivna
rösterna som de aktier som är företrädda vid årsstämman.

Beslut om långsiktigt incitamentsprogram (punkt 17 a))

LTI 2014 i sammandrag
Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om genomförandet av ett
nytt långsiktigt incitamentsprogram för anställda inom Medivir ("LTI
2014"). För att delta i LTI 2014 krävs att deltagarna köper B-aktier
i Medivir till marknadspris ("Sparaktier"). Denna privata investering
matchas därefter av Medivir genom vederlagsfri tilldelning av dels
s.k. matchningsaktier ("Matchningsaktier"), dels s.k.
prestationsaktier ("Prestationsaktier"), enligt nedan angivna villkor
och principer. För varje Sparaktie kan deltagarna erhålla maximalt en
(1) Matchningsaktie och maximalt tre (3) Prestationsaktier. Det
totala antalet B-aktier i Medivir som kan utgå enligt programmet utan
beaktande av de aktier som kan tillkomma genom utnyttjande av
teckningsoptioner för säkring av programmet ska vara begränsat till
299.192, vilket motsvarar cirka 0,9 procent av totala antalet aktier
och cirka 0,8 procent av totala antalet röster i Medivir. Det totala
antalet B-aktier i Medivir som kan ut...

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.