Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-07-25

Medivir: MEDIVIR AB - DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2018

Pressmeddelande, 25 juli 2018

Framgångsrik utveckling i de kliniska projekten

April - Juni
Väsentliga händelser under kvartalet

· Positiva top-line resultat från fas IIa-fortsättningsstudien med
MIV-711 för artros. Det primära målet uppnåddes i studien, vilket
visade att MIV-711 doserad 200 mg har en godtagbar säkerhets- och
tolerabilitetsprofil.

· Prekliniska data för MIV-818 presenterades vid AACRs årliga
konferens.

· Studiedesignen för den pågående fas I/II-studien med birinapant i
kombination med Keytruda®, inklusive de planerade fas II
dosexpansions-grupperna , presenterades vid det årliga mötet för
American Society for Clinical Oncology 2018.

· Ytterligare data från fas II-studien av remetinostat i patienter
med kutant T-cellslymfom (CTCL) i tidigt stadium presenterades vid
konferensen International Investigative Dermatology.

· På grund av behovet av fortsatta diskussioner med FDA om
utformningen av den planerade registreringsgrundande kliniska fas
III-studien med remetinostat, kommer studien inte kunna startas under
2018 som tidigare förväntats.

· Samtliga A-aktier har konverterats till B-aktier och nu finns
endast en aktieklass i bolaget.

Finansiell sammanfattning

· Nettoomsättningen uppgick till 2,8 (9,5) MSEK.
· Resultatet före av- och nedskrivningar (EBITDA) uppgick till -89,9
(-90,9) MSEK. Resultatet per aktie före och efter utspädning uppgick
till -3,88 (-3,91) SEK respektive -3,88 (-3,91) SEK.

· Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -82,7
(-82,1) MSEK.

· Likvida medel och kortfristiga placeringar vid periodens utgång
uppgick till 438,6 (624,2) MSEK.

Januari - Juni
Finansiell sammanfattning

· Nettoomsättningen uppgick till 7,3 (27,3) MSEK.
· Resultatet före av- och nedskrivningar (EBITDA) uppgick till
-163,0 (-171,8) MSEK. Resultatet per aktie före och efter utspädning
uppgick till -6,96 (-7,50) SEK respektive -6,96 (-7,50) SEK.

· Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -169,7
(-206,0) MSEK.

· Likvida medel och kortfristiga placeringar vid periodens utgång
uppgick till 438,6 (624,2) MSEK.

Telefonkonferens för investerare, analytiker och media
Delårsrapporten kommer att presenteras av Medivirs VD och koncernchef
Christine Lind.

Tid: Onsdag den 25 juli 2018, kl. 14.00 (CET).
Telefonnummer för deltagare från:
Sverige 08 - 566 426 62
Europa + 44 20 3008 9804
USA + 1 855 753 2236

Telefonkonferensen kan även följas via en länk på hemsidan:
www.medivir.com

Efter telefonkonferensen kommer presentationen att finnas tillgänglig
på Medivirs hemsida.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Christine Lind, vd, +46 (0) 8 5468 3100 eller, Erik Björk, CFO, +46
(0) 72 228 2831.

VD har ordet

Under andra kvartalet 2018 fortsatte vi att framgångsrikt utveckla
våra projekt. Intresset för dessa från vetenskapligt håll är stort,
vilket framgick under våren då samtliga kliniska projekt i portföljen
presenterades av de ansvariga studieläkarna vid viktiga och
välrenommerade vetenskapliga konferenser.

Data från den initiala fas IIa-studien med MIV-711, som visar på
sjukdomsmodifierande effekt hos patienter med måttlig knäartros,
presenterades av Dr Philip Conaghan, vid University of Leeds, under
Osteoarthritis Research Society International (OARSI) World Congress
i Liverpool i april.

Vi är mycket nöjda med de top-line resultat från fas IIa-
fortsättningsstudien med MIV-711 mot artros som meddelades i slutet
av kvartalet. Resultaten visade en godtagbar säkerhets- och
tolerabilitetsprofil samt bestående positiva signaler på kliniska
symptom, vilket ger stöd för en vidare utveckling av MIV-711 som
sjukdomsmodifierande behandling av artros.

Våra diskussioner med potentiella partners om MIV-711 som
sjukdomsmodifierande artrosbehandling fortsätter, nu stärkta av
resultaten från fortsättningsstudien.

Resultat från fas II-studien av remetinostat för patienter med kutant
T-cellslymfom (CTCL) i tidig fas, som belyser remetinostats förmåga
att minska klåda, presenterades av dr Madeleine Duvic, vid MD
Anderson Cancer Center i USA, vid konferensen International
Investigative Dermatology (IID) i Orlando i maj.

Dialogen med FDA om utformningen av den kliniska fas III-studien med
remetinostat fortsätter för att säkerställa en pivotal studie som
förutsatt positiva resultat kan leda till ett godkännande av
läkemedlet till patienter med kutant T-cellslymfom i tidigt stadium.

Studiedesignen för den pågående fas I/II-studien med birinapant i
kombination med Keytruda® till patienter med cancer i långt
framskriden fas presenterades av studiens huvudprövare professor
Russell J. Schilder, Thomas Jefferson University Hospital i USA, vid
det årliga mötet för American Society of Clinical Oncology (ASCO) i
Chicago i juni.

Vi ser fram emot resultaten från fas I-delen av fas I/II-studien med
birinapant i kombination med Keytruda® för att i fas II kunna studera
birinapants förmåga att förbättra patientsvaren vid vissa
cancerformer där birinapant förmodas ha särskild effekt.

Vidare fortsätter MIV-818 att visa på förmågan hos vår
forskningsorganisation att utveckla nya innovativa
läkemedelskandidater. MIV-818 är vår egenhändigt framtagna
nukleotidbaserade prodrog för behandling av levercellscancer och
andra former av levercancer. Prekliniska effektdata för MIV-818
presenterades av våra egna forskare vid det årliga mötet för American
Association for Cancer Research (AACR) i Chicago i april.
Presentationen fokuserade på prekliniska effektdata för MIV-818 i
kombination med sorafenib, den enda substans som är godkänd som
primär behandling för långt framskriden levercellscancer i USA.

Vi avser att ta MIV-818 in i kliniska studier för att utveckla en
specifik behandling för patienter med levercancer.

Vi fortsätter att utveckla Medivirs verksamhet genom att tillämpa vår
vetenskapliga spetskompetens i syfte att utveckla banbrytande
läkemedel och skapa betydelsefulla resultat samt starka partnerskap.
Jag är övertygad om att Medivir, med vår expertis, vårt idoga och
konsekventa genomförande, kommer att skapa resultat som gör skillnad
för patienter och skapar värden för våra aktieägare.

Christine Lind
Vd och koncernchef

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Medivir AB ska
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen
lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för
offentliggörande den 25 juli 2018, klockan 08.45 CET.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/medivir/r/medivir-ab---delarsrapport-januari--...
http://mb.cision.com/Main/652/2580940/882934.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.