Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-11-10

Medivir: MEDIVIR AB - DELÅRSRAPPORT, JANUARI - SEPTEMBER 2016

Pressmeddelande, 10 november 2016

Finansiell sammanfattning

Juli - september 2016

· Nettoomsättningen uppgick till 67,8 (111,5) MSEK, varav 12,4
(69,0) MSEK utgjordes av royalty för simeprevir.

· Intäkterna från Medivirs egen läkemedelsförsäljning uppgick till
44,0 (42,5) MSEK, varav 1,3 (2,8,) MSEK avsåg försäljning av OLYSIO®
och 42,7 (39,7) MSEK avsåg försäljning av övriga läkemedel.

· Resultatet efter skatt uppgick till -50,4 (-10,5) MSEK.
· Resultatet per aktie före och efter utspädning uppgick till -1,87
(-0,39) SEK respektive -1,87 (-0,39) SEK.

· Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -37,0
(75,4) MSEK.

Januari - september 2016

· Nettoomsättningen uppgick till 224,1 (573,2) MSEK, varav 54,7
(387,5) MSEK utgjordes av de första tre kvartalens royalty för
simeprevir.

· Intäkterna från Medivirs egen läkemedelsförsäljning uppgick till
150,4 (184,5) MSEK, varav 9,1 (50,3) MSEK avsåg försäljning av
OLYSIO® och 141,3 (134,2) MSEK avsåg försäljning av övriga läkemedel.

· Resultatet efter skatt uppgick till -130,6 (120,3) MSEK.
· Resultatet per aktie före och efter utspädning uppgick till -4,85
(4,14) SEK respektive -4,85 (4,11) SEK.

· Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -110,5
(345,0) MSEK.

Väsentliga händelser efter periodens slut

· Medivir fokuserar enbart på onkologi och omorganiserar för att
uppnå betydande besparingar i kostnadsstrukturen.

· Rekryteringen till fas IIa-studien inom artrosprogrammet MIV-711
är slutförd och säkerhetsgranskningskommittén bekräftar fortsättning
av studien.

· Medivir avyttrar läkemedelsbolaget BioPhausia (Nordic Brands) till
Karo Pharma.

· Medivirs nukleotidbaserade polymerashämmare för behandling av
levercancer, MIV-818, går in i preklinisk utvecklingsfas.

· Medivir stärker sin kliniska pipeline genom att teckna avtal om
förvärv av en portfölj av onkologiprogram i klinisk fas

Koncernens siffror i sammandrag Q3 Q1-Q3 Helår
(MSEK)
2016 2015 2016 2015 2015
Nettoomsättning 67,8 111,5 224,1 573,2 657,9
Bruttoresultat 48,7 90,2 159,0 487,9 548,6
Rörelseresultat före av- och -35,6 1,3 -108,0 190,9 155,0
nedskrivningar (EBITDA)
Rörelseresultat (EBIT) -44,4 -13,1 -133,3 159,2 114,8
Resultat före skatt -40,4 -13,3 -122,0 155,0 102,0
Resultat efter skatt -50,4 -10,5 -130,6 120,3 75,1
Rörelsemarginal, % -65,5 -11,8 -59,5 27,8 17,4
Resultat per aktie före -1,87 -0,36 -4,85 4,14 2,59
utspädning, kr
Resultat per aktie efter -1,87 -0,36 -4,85 4,11 2,56
utspädning, kr
Eget kapital per aktie, kr 48,99 55,36 48,99 55,36 54,04
Avkastning på eget kapital, % -11,5 -0,9 -11,8 8,9 5,9
Kassaflöde från löpande -37,0 75,4 -110,5 345,0 307,4
verksamhet
Likvida medel och kortfristiga 955,0 1 118,1 955,0 1 118,1 1 077,9
placeringar vid periodens
utgång
Forsknings -och 75,9 68,1 73,4 63,3 52,8
utvecklingskostnader/rörelsekost
nader, %

Telefonkonferens för investerare, analytiker och media
Delårsrapporten för perioden januari - september 2016 kommer att
presenteras av Medivirs VD och koncernchef Niklas Prager och
medlemmar ur Medivirs ledningsgrupp.

Tid: torsdag den 10 november 2016, kl. 14.00 (CET).

Telefonnummer för deltagare från:
Sverige 08-566 426 96
Europa +44 20 3008 9817
USA +1 855 831 5946

Telefonkonferensen kan även följas via en länk på hemsidan:
www.medivir.com

Efter telefonkonferensen kommer presentationen att finnas tillgänglig
på Medivirs hemsida.

VD har ordet
Under tredje kvartalet fortsatte vi att göra framsteg i våra
forskningsprojekt, både i den egna portföljen och i partnerprojekt.

Baserat på granskning av säkerhetsdata fick artrosstudien med MIV-711
klartecken att fortsätta och den första patienten inkluderades i en
fortsättningsstudie. Efter kvartalets utgång har vi kommunicerat att
studien är färdigrekryterad, vilket betyder att vi håller tidplanen
och visar på vår kompetens att driva komplexa kliniska studier. Vi
räknar därför med att kunna redovisa resultaten från studien under
tredje kvartalet 2017.

Vi ingick dessutom ett licensavtal som ger Trek Therapeutics exklusiva
rättigheter att utveckla och kommersialisera MIV-802 projektet, för
behandling av hepatit C. Förutom en engångsbetalning på 10,3 MSEK
berättigar avtalet Medivir milstolpebetalningar vid uppnådda kliniska
utvecklingsmål samt royaltybetalningar om högst cirka 15 procent från
framtida kommersialisering av produkter där MIV-802 ingår.

Under kvartalet redovisade vår partner Janssen Research & Development
intressanta framsteg i en fas IIa-studie med interimsdata som visar
att kombinationen av simeprevir, odalasvir och AL-335 har god effekt
hos hepatit C-patienter. Resultaten visar att 100 procent av de
patienter som behandlades med trippelkombinationen uppnådde bestående
virologisk effekt redan efter sex veckors behandling. Då simeprevir
visade på en avgörande effekt fortsätter nu Jansen sina fas IIb
studier med denna trippelkombination där behandling under 6 och 8
veckor av en bredare grupp patienter med olika genotyper av Hepatit-C
kommer att utvärderas.

Royalty hänförlig till hepatit-C läkemedlet OLYSIO® (simeprevir)
uppgick under tredje kvartalet till 12,4 MSEK. Inom vår nordiska
läkemedelsförsäljning uppnådde Nordic Brands-portföljen en
försäljning på 42,1 MSEK under kvartalet, en ökning med 8 procent
jämfört med motsvarande period 2015.

Viktiga beslut om Medivirs framtida inriktning
Sammantaget var Medivirs utveckling fortsatt positiv under tredje
kvartalet. Dessutom har det efter kvartalets utgång tagits ett antal
avgörande beslut av stor betydelse för Medivirs framtida inriktning
och utveckling.

Ett av dessa var att vi aviserade en omorganisation och betydande
kostnadsbesparingar inom den tidiga forskningen och inom
administrativa funktioner. Omorganisationen beräknas ge årliga
kostnadsbesparingar på totalt ca 110 MSEK jämfört med nuvarande
organisation. Vi beslutade också att renodla verksamheten till att
fokusera enbart på onkologi. Dessa förändringar medför tyvärr att ett
30-tal av Medivirs medarbetare måste lämna bolaget.

Ett ytterligare led i vår strävan mot renodling är att vi sedan en tid
arbetat med en uppdelning av bolagets verksamhet i två självständiga
bolag, med avsikten att separat notera det nya kommersiella bolaget,
baserat på Nordic Brands-portföljen. Under arbetet med att närmare
undersöka förutsättningarna för en notering har det inkommit ett
antal propåer, och efter en strukturerad process där de olika
alternativen har jämförts har styrelsen bedömt att en försäljning av
BioPhausia AB till Karo Pharma bättre tar tillvara Medivirs
aktieägares intressen än vad en separat notering skulle ha gjort.

Vi kunde i början av november även meddela att vi förvärvat två nya
intressanta projekt i klinisk utvecklingsfas inom onkologi. Denna
transaktion kommer att förändra Medivir i grunden och innebär ett
viktigt steg i strategin att bredda vår pipeline med program i sen
klinisk fas och balansera om tyngdpunkten från tidig forskning till
klinisk utveckling, samtidigt som det förstärker vårt fokus på
onkologi.

Glädjande är även att MIV-818 har valts som läkemedelskandidat för
behandling av hepatocellulär cancer (HCC) och har nu gått vidare till
preklinisk utvecklingsfas. MIV-818 är unik genom att vara den enda
oralt administrerade cytostatikabehandlingen som utvecklas specifikt
för levercancer. Det är mycket tillfredsställande att kunna leverera
en första läkemedelskandidat från vår interna portfölj med
anticancer- och immunoonkologiska projekt i tidig fas.

Jag är övertygad om att alla dessa nyheter och förändringar utgör
viktiga steg i Medivirs omställning till ett läkemedelsbolag med en
renodlad onkologiinriktning och därmed ytterligare stärker vår
förmåga att bygga långsiktiga värden.

Niklas Prager
VD och koncernchef

Kommande informationstillfällen:
Rapport för helåret 2016
17 februari 2017
Delårsrapport, januari - mars 2017
28 april 2017
Årsstämma 2017
3 maj 2017

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Niklas Prager, VD och koncernchef, +46 (0) 8 407 64 30
Ola Burmark, CFO Medivir AB, mobil: +46 (0)72 548 05 80

Informationen är sådan som Medivir ska offentliggöra enligt lagen om
värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande
den 10 november 2016, klockan 08.30 CET.

Om Medivir
Medivir är ett forskningsbaserat läkemedelsföretag med fokus på
onkologi och infektionssjukdomar. Vi har ledande kompetens inom
design av proteashämmare och nukleotid-/nukleosidvetenskap och är
dedikerade till att utveckla innovativa läkemedel som möter stora
medicinska behov. Vår kommersiella organisation tillhandahåller en
portfölj med specialistläkemedel på den nordiska marknaden.

Medivir är noterat på Nasdaq Stockholmsbörsens lista för medelstora
bolag (Mid Cap).

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/medivir/r/medivir-ab---delarsrapport--januari-...
http://mb.cision.com/Main/652/2119780/587821.pdf

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.