Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-08-26

Mekonomen: Delårsrapport januari - juni 2016

SAMMANFATTNING AV ANDRA KVARTALET, 1 april - 30 juni 2016 1)

? Intäkterna ökade med 3 procent till 1 573 (1 527) MSEK. Exklusive förvärvet av Opus Equipment ökade intäkterna med 1 procent. Justerat för valutaeffekter och räknat på jämförbart antal vardagar ökade intäkterna med 3 procent. Försäljning i jämförbara enheter ökade med 6 procent.
? EBITA uppgick till 189 (224) MSEK och EBITA-marginalen uppgick till
12 (15) procent.

? EBIT uppgick till 161 (197) MSEK och EBIT-marginalen uppgick till 10
(13) procent. MECA:s exportaffär till Danmark har påverkat EBIT
negativt med 4 (negativt 10) MSEK. EBIT har påverkats negativt av
engångseffekter om 9 (negativt 1) MSEK, varav 7 (0) MSEK påverkat
bruttomarginalen.

? Bruttomarginalen uppgick till 53,6 (54,7) procent.
? Resultat per aktie, såväl före som efter utspädning, uppgick till
3,02 (3,74) SEK.

? Kassaflödet från den löpande verksamheten ökade till 228 (137) MSEK, varav avvecklad verksamhet -2 (-45) MSEK.
? Nettoskulden uppgick till 1 684 (1 841) MSEK vid periodens utgång,
jämfört med 1 626 MSEK vid årsskiftet.

1) Under första kvartalet 2015 avvecklades de två sista butikerna i
Danmark och den danska butiksverksamheten presenteras i
delårsrapporterna 2015-2016 enligt reglerna för avvecklad verksamhet
i IFRS 5. Den danska butiksverksamheten ingick tidigare i segment
MECA. Samtliga belopp avser den kvarvarande verksamheten förutom
kassaflöde och nettoskuld.

VD:s kommentar

Fortsatt tillväxt i koncernen men resultatet tyngs av Mekonomen Sweden
Resultatet i andra kvartalet levde inte upp till våra förväntningar,
främst påverkat av svag lönsamhet inom Mekonomen, medan MECA och
Sørensen og Balchen har utvecklats väl under perioden. Mekonomen
Sweden tappade intäkter och marknadsandelar, samt hade en svag
bruttomarginal under en period präglad av arbete med interna
omställningar och systembyten. Åtgärdspaket startas för att öka
försäljningen och reducera kostnaderna. Även den försvagade norska
kronan har bidragit till en negativ effekt på koncernens resultat i
kvartalet. Rörelseresultatet i kvartalet blev 161 MSEK, jämfört med
197 MSEK i andra kvartalet 2015.

Vi ser förutsättningar för en växande totalmarknad. För Mekonomen
Group ligger främst potentialen för en starkare marknad i en ökad
bilpark för bilar tre år och äldre då bilarna kommer in i vår
huvudsakliga affärsmodell. Den växande bilparken och slutförandet av
de förändringar som är påbörjade inom Mekonomen Group, inte minst
kopplat till den svenska verksamheten och de koncernövergripande
strukturprojekt som aviserats, ger goda förutsättningar för lönsam
tillväxt framöver.

God underliggande tillväxt
Mekonomen Groups totala försäljning steg 3 procent i andra kvartalet.
Försäljning i jämförbara enheter steg 6 procent och drevs framför
allt av försäljning till anslutna verkstäder. Särskilt stark var
försäljningsutvecklingen i MECA:s svenska och norska verksamheter.
Försäljningen av reservdelar under vårt eget varumärke ProMeister
fortsatte att ha en positiv utveckling i kvartalet.

Mekonomen Sweden påverkat av organisationsförändringar
Arbetet med organisationsförändringen och införande av det nya
butiksdatasystemet, som inleddes i slutet av 2015, har inte givit
önskad effekt. Arbetet har tagit mycket kraft och påverkat
försäljningen negativt vilket lett till att Mekonomen Sweden
rapporterat en negativ underliggande försäljningstillväxt för
kvartalet. Nu tar vi krafttag för att komma tillrätta med de
förändringar som vi vill genomföra. Vi är övertygade om att det nya
arbetssättet, med ökat lokalt ansvar och närvaro hos kund, är rätt
modell för framtiden med syfte att öka försäljningen.

Parallellt med slutförande av organisationsförändringen genomför vi
även ett effektivitets- och kostnads-rationaliseringsprogram för
Mekonomen Sweden som förväntas ge 25 MSEK i besparingar per år från
och med 2017. Kostnaden för programmet förväntas endast ha marginell
effekt på rörelseresultatet 2016.

Minskad förlust i Danmark
Vårt fokus att kostnadseffektivt driva ökad försäljning i Danmark har
fortsatt och förlusten i andra kvartalet sjönk till 4 MSEK. Förlusten
har mer än halverats jämfört med i slutet av 2015 men det är aldrig
tillfredställande med förlust och vi arbetar otåligt vidare med att
vända verksamheten.

Fokus på lönsam tillväxt och innovation
Under andra halvåret 2016 är tillväxten fortsatt vårt viktigaste fokus
och vi ser störst potential till ökad omsättning i vår huvudaffär med
verkstäder och andra B2B-kunder. Prioriterat är också genomförandet
av besparingsprogrammet i Mekonomen Sweden och på längre sikt de
effektiviseringar som skall uppnås med ny centrallagerstruktur.

I Sverige har privatleasing av bil haft en stark utveckling och
bilbranschen själva bedömer att andelen privatleasade bilar, som del
av nybilsförsäljningen, kan bli så stor som 50 procent innan årets
slut. Mekonomen Group väljer därmed att som första aktören i vår
bransch från den märkesoberoende sidan lansera ett eget erbjudande
direkt mot slutkund, Mekonomen Billeasing.

Jag har stor tilltro till att Mekonomen Group är på rätt väg med
förändringsarbetet som pågår och i kombination med att marknaden har
goda förutsättningar framöver så ser jag med tillförsikt an på
framtiden.

Magnus Johansson

VD och koncernchef

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Magnus Johansson, VD och koncernchef Mekonomen AB, tel 08-464 00 00
Per Hedblom, CFO Mekonomen AB, tel 08-464 00 00

Denna information är sådan information som Mekonomen AB (publ) är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning
och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom
ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26
augusti 2016 klockan 07.30.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/mekonomen/r/delarsrapport-januari---juni-2016,...
http://mb.cision.com/Main/550/2065814/553830.pdf

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.