Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-07-27

Mekonomen: Delårsrapport januari - juni 2018

1 april - 30 juni 2018

? Intäkterna uppgick till 1 673 (1 560) MSEK. Justerat för valutaeffekter och räknat på jämförbart antal vardagar ökade intäkterna med 3 procent. Försäljning i jämförbara enheter ökade med 2 procent, i lokal valuta.
? EBITA uppgick till 202 (203) MSEK och EBITA-marginalen uppgick till
12 (13) procent.

? EBIT uppgick till 173 (174) MSEK och EBIT-marginalen uppgick till 10
(11) procent. EBIT har påverkats negativt av jämförelsestörande
poster om totalt 25 (0) MSEK varav 19 MSEK var hänförligt till
kostnader för pågående förvärvsprocess och 6 MSEK var hänförligt till
avyttring av Marinshopen.

? EBIT justerat för jämförelsestörande poster uppgick till 198 (174)
MSEK.

? Bruttomarginalen uppgick till 55,7 (55,3) procent.
? Resultat per aktie, såväl före som efter utspädning, uppgick till
3,53 (3,22) SEK.

? Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 234 (134)
MSEK.

? Nettoskulden uppgick till 1 652 (1 615) MSEK vid periodens utgång,
jämfört med 1 444 MSEK vid årsskiftet.

? Den 6 juli ingick Mekonomen ett avtal om att förvärva FTZ i Danmark
och Inter-Team i Polen för en köpekilling om 395 MEUR.

Vd:s kommentar

God försäljningstillväxt med förbättrat resultat, och på väg mot
fördubblad omsättning genom förvärv

Mekonomen Group redovisade en god försäljningstillväxt under andra
kvartalet 2018, positivt påverkat av sen vårsäsong bland annat för
däckskifte, fler antal vardagar och stärkt norsk krona. Koncernens
totala intäkter ökade med 7 procent jämfört med andra kvartalet i
fjol. Justerat för antal vardagar och valutaeffekter steg intäkterna
med 3 procent.

MECA och Mekonomen uppvisade god försäljningstillväxt medan Sørensen
og Balchens försäljning inte nådde upp till fjolårets nivå.

Försäljning till den strategiskt viktiga kundgruppen anslutna
verkstäder steg med 20 procent i andra kvartalet och försäljningen av
reservdelar under vårt eget varumärke ProMeister utvecklades väl.

Lägre försäljning av DAB-produkter påverkade försäljningen under andra
kvartalet negativt med cirka 50 MSEK jämfört med 2017 vilket främst
påverkade Sørensen og Balchen. Från och med tredje kvartalet bedömer
vi att avvikelsen mot 2017 kommer vara marginell.

Ökat rörelseresultat i kärnverksamheten
Rörelseresultatet för koncernen uppgick till 173 (174) MSEK i andra
kvartalet, negativt påverkat av jämförelsestörande poster om 25 (0)
MSEK, vilket huvudsakligen inkluderar kostnader hänförliga till
pågående förvärvsprocess. Rörelseresultatet justerat för
jämförelsestörande poster ökade till 198 (174) MSEK. Försvagningen av
svenska kronan mot euron, som ledde till höjda inköpspriser i början
av året, bromsades in under andra kvartalet. De ökade
inköpskostnaderna har nu kompenserats med höjda försäljningspriser,
vilket bidrog till att stabilisera marginalerna i andra kvartalet.

Utvecklingen i vår kärnverksamhet var svagt stigande i andra
kvartalet, där fördelaktiga valuta- och kalendereffekter bidrog
ytterligare positivt till försäljning och resultat. Detta ska
jämföras med att vi under första kvartalet hade motsvarande negativ
effekt av dessa faktorer. Följaktligen ger koncernens utveckling sett
över första halvåret som helhet en mer jämförbar bild. Under de
första 6 månaderna steg intäkterna med 2 procent och
rörelseresultatet exklusive jämförelsestörande poster blev 277 (299)
MSEK, negativt påverkat av lägre försäljning av DAB-produkter med en
beräknad effekt på rörelseresultatet om totalt cirka 20 MSEK under
första halvåret (cirka 11 MSEK i andra kvartalet).

Marknadsutveckling
Under andra kvartalet upplevde vi ett tillfälligt ökat tryck i
marknaden främst positivt påverkad av en sen och därmed komprimerad
vårsäsong. För första halvåret som helhet uppfattar vi marknaden som
fortsatt stabil.

Projekten med gemensamt centrallager och ny digital reservdelskatalog
fortlöper enligt plan

Arbetet med ett gemensamt centrallager för MECA och Mekonomen i
Sverige fortgår enligt plan och förväntas ge kostnadsbesparingar
uppgående till 50 MSEK från år 2020. Mekonomen Group har nu under
sommaren formellt tagit över automationen från teknikleverantören och
vi arbetar just nu med att testa utrustningen. Även projektet med vår
nya reservdelskatalog fortlöper enligt plan. Katalogen är utrullad i
Mekonomens butiker och i ett stort antal av Mekonomen-verkstäderna på
den norska marknaden och på den svenska marknaden har tester
påbörjats inom Mekonomen.

På väg att fördubbla omsättningen
Den 6 juli annonserade vi att vi ingått avtal att förvärva FTZ i
Danmark och Inter-Team i Polen, vilket är i linje med vår
tillväxtstrategi att aktivt vara en del av den pågående
konsolideringen i Europa. Med förvärven växer Mekonomen Groups
försäljning till nästan det dubbla och vi stärker vår position som en
ledande bildelsdistributör i Norden, samtidigt som vi tar ett första
steg ut i Kontinentaleuropa. FTZ och Inter-Team är två välmående
bolag och vår strategi är att de ska fortsätta utvecklas inom ramen
för sina befintliga bolagsstrukturer och varumärken som egna bolag i
koncernen.

Förvärvet beräknas preliminärt slutföras under tredje kvartalet 2018
och avses delvis finansieras med en företrädesemission för Mekonomens
aktieägare. Genom förvärven räknar vi med synergier, främst inom
inköp, om 100 MSEK årligen med full effekt från 2021.

Efter mitt första år som vd och koncernchef är jag mycket trygg med
den ledning och organisation som vi har byggt upp under denna tid.
All den positiva energi och det engagemang som våra anställda visar
har lönat sig och givit stabilitet till vår kärnverksamhet under de
senaste kvartalen. Detta ger oss en solid plattform för att kunna ta
nästa steg i koncernens utveckling. Jag är övertygad om att vi är väl
rustade för att kunna leverera på vår strategi - lönsam tillväxt -
både i vår befintliga verksamhet och vårt pågående förvärv av FTZ och
Inter-Team.

Pehr Oscarson

Vd och koncernchef

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Pehr Oscarson, vd och koncernchef Mekonomen AB, tel 08-464 00 00
Åsa Källenius, CFO Mekonomen AB, tel 08-464 00 00
Helena Effert, IRO Mekonomen AB, tel 08-464 00 00

Denna information är sådan information som Mekonomen AB (publ) är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning
och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom
ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 juli
2018 klockan 07.30.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/mekonomen/r/delarsrapport-januari---juni-2018,...
http://mb.cision.com/Main/550/2582278/883722.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.