Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-11-11

Mekonomen: Delårsrapport januari - september 2016

SAMMANFATTNING AV TREDJE KVARTALET, 1 juli - 30 september 2016 1)
? Intäkterna ökade med 2 procent till 1 432 (1 405) MSEK. Justerat för
valutaeffekter och räknat på jämförbart antal vardagar ökade
intäkterna med 2 procent. Försäljning i jämförbara enheter ökade med
2 procent.

? EBITA uppgick till 154 (196) MSEK och EBITA-marginalen uppgick till
11 (14) procent.

? EBIT uppgick till 125 (168) MSEK och EBIT-marginalen uppgick till 9
(12) procent. EBIT har påverkats negativt av engångseffekter om 18
(0) MSEK, varav 13 (0) MSEK avser personalrelaterade engångskostnader
för personer som ingått i koncernledning, huvudsakligen tidigare VD
om 11 (0) MSEK.

? Bruttomarginalen uppgick till 54,5 (55,8) procent.
? Resultat per aktie, såväl före som efter utspädning, uppgick till
2,20 (3,01) SEK.

? Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 78 (155)
MSEK, varav avvecklad verksamhet -3 (-18) MSEK.

? Nettoskulden uppgick till 1 620 (1 760) MSEK vid periodens utgång,
jämfört med 1 626 MSEK vid årsskiftet.

? Efter periodens slut har Mekonomen Group tecknat avtal om att
avyttra verksamheten i Danmark till danska T.Hansen Gruppen / AD
Danmark. Affären genomförs den 28 december 2016 och innebär en
negativ engångseffekt om 25 MSEK på rörelseresultatet i det fjärde
kvartalet 2016.

1) Under första kvartalet 2015 avvecklades de två sista butikerna i
Danmark och den danska butiksverksamheten presenteras i
delårsrapporterna 2015-2016 enligt reglerna för avvecklad verksamhet
i IFRS 5. Den danska butiksverksamheten ingick tidigare i segment
MECA. Samtliga belopp avser den kvarvarande verksamheten förutom
kassaflöde och nettoskuld.

VD:s kommentar

Resultatet tyngs av Mekonomen Sweden och engångseffekter

Som tillförordnad VD och koncernchef i Mekonomen Group sedan den 6
oktober kan jag konstatera att vi har ett svagt resultat i det tredje
kvartalet. Tillsammans med ledningsgruppen har jag vidtagit åtgärder
som syftar till att vända utvecklingen i Mekonomen Sweden. Efter
periodens slut har avtal tecknats om att avyttra verksamheten i
Danmark.

I tredje kvartalet var försäljningstillväxten i koncernen fortsatt god
i MECA, Mekonomen Norway och Sørensen og Balchen och vi bedömer att
dessa enheter stärkte sina marknadsandelar. Mekonomen Sweden hade ett
fortsatt svagt kvartal och tappade marknadsandelar. Resultatet i
koncernen påverkades negativt av utvecklingen i Mekonomen Sweden och
av engångskostnader relaterade till ledningsförändringar och
stängning av butik. Rörelseresultatet i tredje kvartalet blev 125
(168) MSEK, inklusive engångskostnader om totalt 18 (0) MSEK.

Mekonomen Sweden - ytterligare åtgärder krävs
I Mekonomen Sweden har fokus under kvartalet varit att åtgärda de
implementeringsproblem som tidigare kommunicerats med ny
säljorganisation och nytt butiksdatasystem. Detta har påverkat både
försäljning och resultat negativt. Jag har sedan jag tillträtt sett
att vi måste vidta ytterligare åtgärder och säljorganisationen
decentraliseras genom att butikerna återfår sin traditionellt starka
roll, i syfte att stärka entreprenörskapet.

Vad gäller butiksdatasystemet, som tagit mycket kraft i butikerna, så
isolerar vi problemet till de 30 butiker där systemet implementerats,
för att successivt få tillbaka tillväxt och lönsamhet i dessa. Vi är
inte där än och fortsatt implementering 2017 kommer att bli aktuell
endast om vi nått framgång i nuvarande 30 butiker. Generellt kommer
vi att minska takten betydligt i förändring av våra
verksamhetskritiska IT-system, där den enda implementering som ligger
fast är en uppgradering av grossistsystemet inom Mekonomen under
2017, som en nödvändig del av förberedelserna för ny
centrallagerstruktur.

Kostnads- och effektivitetsprogrammet, med förväntade besparingar om
25 MSEK från och med 2017, fortgår enligt plan med endast marginell
effekt på resultatet i det tredje och fjärde kvartalet. I det fjärde
kvartalet 2016 kommer Mekonomen Sweden och Mekonomen Norway att ha en
engångskostnad om totalt 6 MSEK avseende återkallning av Volvobilar
där defekta drivremmar installerats. Ansvarsfrågan för dessa defekta
drivremmar är under utredning. Störst fokus i Mekonomen Sweden är nu
att vidareutveckla vårt kunderbjudande, åter generera tillväxt och
flytta fram våra positioner.

God försäljningstillväxt till anslutna verkstäder
Det är glädjande att försäljningen till anslutna verkstäder fortsatte
sin goda tillväxt under tredje kvartalet, vilken är den del av
marknaden som vi ser som strategiskt viktigast att växa i.
Försäljningen i jämförbara enheter i koncernen steg med 2 procent i
kvartalet och försäljningen av reservdelar under vårt eget varumärke
ProMeister fortsatte att ha en positiv utveckling.

Avyttring av den danska verksamheten
Förlusten i vår exportverksamhet till Danmark blev 6 MSEK i kvartalet
vilket är en minskad förlust jämfört med tredje kvartalet i fjol.
Avtal har efter periodens slut träffats med T. Hansen Gruppen / AD
Danmark om avyttring av den danska verksamheten. Affären innebär en
negativ engångseffekt om 25 MSEK i det fjärde kvartalet, utöver det
ordinarie resultatet som den danska verksamheten genererar i det
fjärde kvartalet. Affären innebär att Mekonomen Group kommer att ha
lämnat Danmark och därmed inte kommer att ha några förluster
relaterade till Danmark från och med 2017.

Marknadsutvecklingen fortsatt stabil
Marknaden under kvartalet har varit stabil. Vi ser potential för en
växande totalmarknad framöver genom ökad nybilsförsäljning och
växande bilpark på våra huvudmarknader Sverige och Norge de senaste
åren. Vi förväntar oss dock ingen förändring i marknaden under resten
av året då den växande bilparken når eftermarknaden först när bilarna
är tre år och äldre.

Tillväxt och innovation
Projektet med att etablera ett nytt svenskt automatiserat centrallager
och vårt viktigaste strategiska projekt inom digitalisering, vår nya
katalog, fortgår enligt plan.

Fokus framåt är att stärka vårt kunderbjudande ytterligare och driva
försäljningstillväxt i alla våra koncernbolag. Vi ska dra nytta av
den starka entreprenörsanda och våra engagerade medarbetare som finns
inom koncernen, för att åter stärka vår position på marknaden.

Pehr Oscarson

Tillförordnad VD och koncernchef

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Pehr Oscarson, tillförordnad VD och koncernchef Mekonomen AB, tel
08-464 00 00

Per Hedblom, CFO Mekonomen AB, tel 08-464 00 00
Denna information är sådan information som Mekonomen AB (publ) är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning
och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom
ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 11
november 2016 klockan 07.30.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/mekonomen/r/delarsrapport-januari---september-...
http://mb.cision.com/Main/550/2120699/588435.pdf

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.