Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-08-23

Mekonomen: Kvartal 2 Delårsrapport januari - juni 2019

Stabil försäljning - i linje med ett starkt kvartal föregående år

1 april - 30 juni 2019

· Nettoomsättningen uppgick till 3 100 (1 633) MSEK.
Nettoomsättningen ökade med 90 procent, varav 0 procentenheter
organisk tillväxt.

· Justerad EBIT uppgick till 280 (217) MSEK.
· EBIT uppgick till 240 (173) och EBIT-marginalen uppgick till 8
(10) procent. EBIT har ej påverkats av jämförelsestörande poster i
kvartalet (negativt 25 MSEK).

· EBIT och justerad EBIT har påverkats positivt av IFRS 16 med 5
MSEK.

· Resultat per aktie, såväl före som efter utspädning, uppgick till
2,71 (3,53) SEK.

· Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 357 (234)
MSEK, vilket har påverkats positivt med 123 MSEK till följd av IFRS
16. Periodens totala kassaflöde har inte påverkats av IFRS 16.

· Nettoskulden uppgick till 4 042 (1 652) MSEK vid periodens utgång,
jämfört med 4 098 MSEK den 31 december och 4 185 MSEK den 31 mars.

· Från och med 2019 redovisas leasing i enlighet med ny standard
IFRS 16, jämförelsetalen är inte omräknade.

Se vidare sid 9 för ytterligare information.
1 januari - 30 juni 2019

· Nettoomsättningen uppgick till 6 008 (3 065) MSEK.
Nettoomsättningen ökade med 96 procent, varav 1 procentenheter
organisk tillväxt.

· Justerad EBIT uppgick till 494 (316) MSEK.
· Resultat per aktie, såväl före som efter utspädning, uppgick till
4,39 (4,69) SEK.

· Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 515 (241)
MSEK, vilket har påverkats positivt med 253 MSEK till följd av IFRS
16. Periodens totala kassaflöde har inte påverkats av IFRS 16.

Vd:s kommentar
Stabil försäljning - i linje med ett starkt kvartal föregående år

Mekonomen Groups totala nettoomsättning steg med 90 procent i andra
kvartalet till 3 100 (1 633) MSEK till följd av förvärvade FTZ och
Inter-Team.

Den organiska nettoomsättningen var i nivå med det starka andra
kvartal 2018, trots negativ påverkan av att påsken inföll i andra
kvartalet i år jämfört med första kvartalet under 2018. I andra
kvartalet hade vi en fortsatt god försäljningstillväxt till anslutna
verkstäder i samtliga affärsområden, vilken är den del av marknaden
som vi ser som mest strategisk att växa i.

Till skillnad från svag marknad i stora delar av Europa under
kvartalet, bedömer vi att den svenska och den norska marknaden har
växt i linje med våra förväntningar om en långsiktig tillväxt om 1 -
2 procent, justerad för påskeffekten. Vidare bedömer vi att den
polska marknadstillväxten var fortsatt stark, medan utvecklingen på
den danska marknaden var mer i linje med Europa generellt.

Förvärvade FTZ och Inter-Team har, i linje med våra förväntningar,
generellt en lägre bruttomarginal än övriga affärsområden, vilket har
haft en negativ effekt på koncernens bruttomarginal. I kvartalet
påverkades koncernens bruttomarginal även negativt av kund/produkt
mix och ökade inköpskostnader inom MECA/Mekonomen på grund av svag
svensk krona mot euron. Marginalen uppgick till 44,5 procent (55,7) i
kvartalet.

I andra kvartalet ökade justerad EBIT till 280 (217) MSEK och EBIT
ökade till 240 (173) MSEK.

Till följd av påverkan av påskeffekt och väderförhållanden under
vårsäsongen ger första halvåret som helhet en mer jämförbar bild över
koncernens utveckling istället för kvartalen separerade från
varandra. För halvåret ökade den organiska nettoförsäljningen med 1
procent.

Blandad utveckling inom affärsområdena
Inter-Team rapporterade en god försäljningstillväxt i andra kvartalet
1), drivet av hög exportförsäljning, stark tillväxt på den polska
marknaden och uppskattade vunna marknadsandelar. FTZ rapporterade en
något lägre försäljning jämfört med andra kvartalet föregående år 1),
negativt påverkad av påsken och en allmänt svag marknad i Danmark. Vi
bedömer att FTZ behöll sina marknadsandelar.

Den organiska tillväxten i MECA/Mekonomen blev 1 procent i andra
kvartalet. Justerat för påverkan av låg efterfrågan runt påsken var
den organiska tillväxten 2 procent. EBIT minskade till 145 (186)
MSEK, i huvudsak beroende på färre antal arbetsdagar, låg efterfrågan
kring påsk, kund/produktmix och ökade inköpskostnader med anledning
av svag svensk krona.

Försäljningen i Sørensen og Balchen påverkades negativt av svag
konsumentförsäljning i Norge och låg efterfrågan runt påskledigheten.
Den organiska nettoomsättningen minskade med 7 procent. Fortsatt
effektiv kostnadskontroll anpassad till lägre försäljning resulterade
i ett rapporterat EBIT i nivå med föregående år om 38 (39) MSEK.

Fortsatt fokus på ökad lönsamhet under 2019
Under andra halvåret 2019 är våra viktigaste fokus ökad lönsamhet och
ökat kassaflöde.

Kostnadsbesparingsprogrammet som initierades i början av året
fortlöper enligt plan, med marginell effekt i andra kvartalet.
Programmet kommer att generera kostnadsreduceringar om 65 MSEK på
årsbasis, med full effekt från och med slutet av fjärde kvartalet
2019.

Projektet att adressera olönsamma verksamheter har resulterat i att
utvecklingen inom verkstadsutrustningsbolaget Preqas samt våra
egenägda verkstäder har stabiliserats. För Mekonomen Finland ser vi
ännu inte samma positiva effekt och vi vidtar sedan i våras
ytterligare åtgärder kopplat till affärsmodell och ökad effektivitet.
Jag vill understryka att jag inte är nöjd med utvecklingen de senaste
åren när det gäller våra olönsamma verksamheter i koncernen. Som
tidigare kommunicerat ska verksamheterna visa god lönsamhet inom
rimlig framtid för att fortsatt vara en del av koncernen.

Arbetet med att generera inköpssynergier från förvärvet av FTZ och
Inter-Team, samt sammanslagningen av MECAs och Mekonomens
centrallager i Sverige fortgår enligt plan.

Vi har under sommaren genomfört en omfattande kundundersökning bland
koncernens konceptanslutna och övriga verkstäder. Resultatet visar
att tillgänglighet kring sortimentsbredd, snabba leveranser och ett
nära samarbete med den lokala butiken är viktiga parametrar för
verkstäderna. Glädjande är det också inom dessa områden som
verkstäderna gett högst betyg. Undersökningen visar även att
framtidstron på tillväxt är hög, mer än hälften av alla verkstäder
som deltog i undersökningen anger att deras verksamhet kommer att
expandera under kommande år.

Jag tycker vi är väl rustade för framtiden och ser fram emot
fortsättningen på 2019 där vi kommer att fortsätta att utveckla vår
affär på ett effektivt sätt och med våra kunder i fokus.

Pehr Oscarson
Vd och koncernchef

1) FTZ och Inter-Team förvärvades 3 september 2018 och inga exakta
jämförelsesiffror finns uträknade för andra kvartalet 2018 med
anledning av att bolagen före förvärvet har haft annat räkenskapsår
än Mekonomen Group.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/mekonomen/r/kvartal-2-delarsrapport-januari--...
https://mb.cision.com/Main/550/2886964/1094200.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.