Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-11-08

Mekonomen: Kvartal 3 Delårsrapport januari - september 2019

Stark försäljningstillväxt - god utveckling med ökad lönsamhet

1 juli - 30 september 2019

· Nettoomsättningen uppgick till 2 879 (1 850) MSEK.
Nettoomsättningen ökade med 56 procent, varav 2 procentenheter
organisk tillväxt.

· Justerad EBIT uppgick till 231 (148) MSEK och justerad
EBIT-marginal uppgick till 8 (8) procent.

· EBIT uppgick till 191 (118) MSEK och EBIT-marginalen uppgick till
7 (6) procent. EBIT har ej påverkats av jämförelsestörande poster i
kvartalet (negativt 4 MSEK). EBIT och justerad EBIT har påverkats
positivt av IFRS 16 med 5 MSEK.

· Resultat per aktie, såväl före som efter utspädning, uppgick till
1,95 (2,30) SEK.

· Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 425 (44)
MSEK, vilket har påverkats positivt med 126 MSEK till följd av IFRS
16. Periodens totala kassaflöde har inte påverkats av IFRS 16.

· Nettoskulden uppgick till 3 814 (5 622) MSEK vid periodens utgång,
jämfört med 4 098 MSEK den 31 december och 4 042 MSEK den 30 juni.

· Från och med 2019 redovisas leasing i enlighet med ny standard
IFRS 16, jämförelsetalen är inte omräknade. Se vidare sid 9 för
ytterligare information.

1 januari - 30 september 2019

· Nettoomsättningen uppgick till 8 888 (4 915) MSEK.
Nettoomsättningen ökade med 81 procent, varav 2 procentenheter
organisk tillväxt.

· Justerad EBIT uppgick till 724 (464) MSEK och justerad
EBIT-marginal uppgick till 8 (9) procent.

· Resultat per aktie, såväl före som efter utspädning, uppgick till
6,34 (6,99) SEK.

· Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 940 (285)
MSEK, vilket har påverkats positivt med 379 MSEK till följd av IFRS
16. Periodens totala kassaflöde har inte påverkats av IFRS 16.

Vd:s kommentar

Stark försäljningstillväxt - god utveckling med ökad lönsamhet
Nettoomsättningen i tredje kvartalet 2019 steg med 56 procent till 2
879 (1 850) MSEK jämfört med föregående år, positivt påverkad av
förvärvet av FTZ och Inter-Team.

I linje med det första halvåret 2019 uppvisade vi en stabil utveckling
i det tredje kvartalet och koncernen växte organiskt med 2 procent,
främst drivet av fortsatt god försäljningstillväxt till anslutna
verkstäder. Justerad EBIT ökade till 231 MSEK jämfört med 148 MSEK
föregående år.

Inköpssynergier på rätt spår, men stark euro ökar inköpskostnaderna
Synergier från förvärvet av FTZ och Inter-Team bidrog med lägre
inköpskostnader och gav positiv effekt på bruttomarginalen i
kvartalet. Synergierna motverkades dock delvis av fortsatt ökade
inköpskostnader med anledning av stark euro och ökad priskonkurrens
på flera av våra huvudmarknader. Till följd av den starka euron
kommer vi under det fjärde kvartalet 2019 att valutajustera våra
priser i Norge, Polen och Sverige.

Affärsområdena FTZ och Inter-Team har, som tidigare kommunicerats,
generellt en lägre bruttomarginal än övriga affärsområden, vilket har
en negativ effekt på koncernens bruttomarginal. Sammantaget uppgick
bruttomarginalen för koncernen i kvartalet till 45,3 procent (51,3).

Ökad lönsamhet
Den organiska tillväxten i MECA/Mekonomen uppgick till 3 procent i
tredje kvartalet och EBIT steg till 128 (116) MSEK. En ökad
bruttomarginalpress vägdes upp av högre försäljning och
kostnadsbesparingar.

I det tredje kvartalet påverkades Sørensen og Balchen negativt av
fortsatt svag konsumentförsäljning genom butik och den organiska
tillväxten uppgick till -6 procent. En effektiv kostnadskontroll och
positiv effekt från förvärv under början av året bidrog till att EBIT
för kvartalet blev i nivå med föregående år om 30 (29) MSEK.

Inter-Team hade en god försäljningstillväxt i tredje kvartalet1),
främst drivet av stark tillväxt på den polska marknaden och hög
exportförsäljning. FTZ utvecklades i linje med föregående år1) trots
en något svagare utveckling i marknaden, vilket var i linje med
utvecklingen i stora delar av den europeiska marknaden.

Fokus framåt
Vi har fortsatt fokus på att generera lönsam tillväxt i alla våra
verksamheter och leverera kommunicerade strategiska projekt

och initiativ.
Det pågående kostnadsbesparingsprogrammet som annonserades i februari
2019 löper på enligt plan och hade positiv effekt på resultatet i
tredje kvartalet. Full effekt om 65 MSEK på årsbasis beräknas från
fjärde kvartalet 2019.

Sammanslagningen av MECAs och Mekonomens centrallager i Sverige
fortgår planenligt. Under kvartalet har vi framgångsrikt genomfört
pilotleveranser från centrallagret till MECA och vi kommer skala upp
i försiktig takt, för att säkerställa fortsatt hög servicegrad till
MECAs kunder. I Polen ökar vi tillgängligheten och konkurrenskraften
i de södra delarna av landet genom öppnadet av ett nytt regionlager i
Krakow-området. Sammanslagningen av centrallagret i Strängnäs samt
öppnandet av regionlagret i Polen resulterar i tillfällig
lageruppbyggnad kommande kvartal, parallellt fokuserar vi i alla
delar av koncernen på att hålla rörelsekapitalet på en stabil nivå.

B2B försäljningen står för cirka 90 procent av total försäljning.
Digitaliseringen i koncernen är hög och huvudparten av
B2B-försäljningen av reservdelar och tillbehör till verkstäder och
andra företagskunder sker via digitala e-handelsflöden. När det
gäller B2C så har försäljning via e-handel i koncernen ökat kraftigt
de senaste åren.

Jag är övertygad om att vi har stor potential att ta marknadsandelar
och förbättra bilägarnas kundresa ytterligare genom att vässa våra
digitala försäljningsflöden. Vår direkta digitala B2C-försäljning
sker genom e-handel i affärsområdena MECA/Mekonomen och Sørensen og
Balchen. Därtill är det viktigt för att fortsätta digitalisera
bokningsflödet för verkstadstjänster inom alla våra affärsområden. Vi
ser en stor efterfrågan från bilägare att boka verkstadstjänster
digitalt där antalet digitala bokningar ökar rejält från kvartal till
kvartal.

Jag vill slutligen nämna att jag är mycket stolt att varumärket
Mekonomen för femte gången de senaste sex åren har utsetts till det
starkaste svenska varumärket i branschen "Bildelar och verkstad"2).
Även om vi huvudsakligen är ett distributionsföretag som verkar mot
verkstäder och andra företagskunder är det viktigt att vi utvecklar
vår affär med hög konsumentinsikt, där bilägarna känner till och har
positiva associationer till våra varumärken och upplever en hög grad
av kundservice genom hela kundresan.

Pehr Oscarson
Vd och koncernchef

1) FTZ och Inter-Team förvärvades 3 september 2018 och inga exakta
jämförelsesiffror finns uträknade för hela tredje

kvartalet 2018 med anledning av att bolagen före förvärvet har haft
annat räkenskapsår än Mekonomen Group.

2) Enligt en årligt återkommande konsumentundersökning genomförd av
bolaget Evimetrix kring varumärkeskännedom och

kundnöjdhet.
-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/mekonomen/r/kvartal-3-delarsrapport-januari--...
https://mb.cision.com/Main/550/2956814/1137783.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.