Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-09-24

Mekonomen: Mekonomen offentliggör villkoren för företrädesemissionen

Informationen i detta pressmeddelande är inte avsedd att publiceras,
offentliggöras, eller distribueras, direkt eller indirekt, i eller
till, Australien, Kanada, Japan, USA, eller någon annan jurisdiktion
där sådan publicering eller distribution skulle bryta mot tillämpliga
lagar eller regler. Se avsnittet "Viktig information" i slutet av
detta pressmeddelande.

Mekonomen offentliggör villkoren för företrädesemissionen

Mekonomen AB (publ) ("Mekonomen" eller "Bolaget") offentliggjorde den
24 augusti 2018 att styrelsen beslutat att, under förutsättning av
godkännande av den extra bolagsstämman den 26 september 2018,
genomföra en nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare.
Styrelsen för Mekonomen offentliggör i dag villkoren för
företrädesemissionen genom detta pressmeddelande.

Företrädesemissionen i korthet:

· Aktieägare i Mekonomen har företrädesrätt att teckna fyra (4) nya
aktier per sju (7) befintliga aktier, det vill säga en
teckningsrelation om 4:7.

· Teckningskursen har fastställts till 79 kronor per ny aktie,
vilket motsvarar en total emissionslikvid om 1 621 MSEK före
emissionskostnader.

·
· Sista dagen för handel i Bolagets aktier inklusive rätt att
erhålla teckningsrätter är den 27 september 2018 och första dagen för
handel exklusive rätt att erhålla teckningsrätter är den 28 september
2018. Handel med teckningsrätter sker på Nasdaq Stockholm under
perioden från och med den 3 oktober 2018 till och med den 16 oktober
2018.

· Företrädesemissionen omfattas av teckningsåtaganden motsvarande
42,9 procent av aktierna i företrädesemissionen. Resterande del av
emissionen omfattas av garantiåtagande från Nordea Bank AB (publ)
("Nordea") och Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) ("SEB") med
förbehåll för sedvanliga villkor. I tillägg har aktieägare
representerande ytterligare 8,8 procent av det totala antalet aktier
och röster i Bolaget meddelat sin avsikt att teckna sina respektive
pro-rata andelar.

· Företrädesemissionen förutsätter godkännande av den extra
bolagsstämman som äger rum den 26 september 2018. Aktieägare som
innehar totalt 51,7 procent av aktierna och rösterna i Mekonomen har
åtagit sig eller uttalat sin avsikt att rösta för
företrädesemissionen på den extra bolagsstämman.

Bakgrund och motiv
Den 6 juli 2018 offentliggjordes Mekonomens förvärv av
bildelsdistributörerna FTZ[1] i Danmark och Inter-Team[2] i Polen av
HELLA[3] för en köpeskilling om 395 MEUR[4] (4 189 MSEK[5]) på kassa-
och skuldfri basis.

Genom förvärvet stärker Mekonomen sin position inom försäljning av
bildelar i norra Europa och etablerar en stark marknadsposition i
Danmark samt i Polen, där Mekonomen inte bedriver någon verksamhet
idag. Förvärvet är i linje med Bolagets strategi om att vara en
central del av den pågående konsolideringen i Europa. Förvärvet
beräknas bidra positivt till Mekonomens resultat per aktie under
nästa år och generera betydande synergier framöver.

Förvärvet har finansierats med bankfinansiering från Nordea Bank AB,
Skandinaviska Enskilda Banken AB och AB Svensk Exportkredit. En del
av finansieringen, 158 MEUR, avses återbetalas genom den nu aktuella
företrädesemissionen.

För ytterligare information om bakgrund och motiv, innefattande
ytterligare information om Bolaget, förvärvet samt Bolagets strategi
och finansiella mål, hänvisas till pressmeddelandet den 6 juli 2018
och till det emissionsprospekt som beräknas offentliggöras den 28
september 2018.

Villkor för emissionen
Aktieägare kommer att erhålla fyra (4) teckningsrätter för varje aktie
som innehas på avstämningsdagen den 1 oktober 2018. Sju (7)
teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny aktie.
Aktiekapitalet kan ökas med högst 51 287 837,50 SEK och det högsta
antalet aktier som kan komma att emitteras är 20 515 135.
Teckningskursen är fastställd till 79 SEK per aktie och
emissionslikviden förväntas uppgå till 1 621 MSEK före kostnader
hänförliga till företrädesemissionen.

Aktier kan även tecknas utan stöd av teckningsrätter. Tilldelning av
aktier tecknade utan stöd av teckningsrätter ska i första hand
tilldelas dem som tecknat aktier med stöd av teckningsrätter, oavsett
om de var aktieägare på avstämningsdagen eller inte, pro rata i
förhållande till det antal teckningsrätter som var och en utnyttjat
för teckning, och i andra hand tilldelas övriga som anmält intresse
av att teckna aktier utan stöd av teckningsrätter, pro rata i
förhållande till deras anmälda intresse, samt i tredje hand tilldelas
Nordea och SEB pro rata i förhållande till ställda garantiåtaganden.

Avstämningsdagen för fastställande av vilka aktieägare som äger rätt
att erhålla teckningsrätter är den 1 oktober 2018. Aktierna handlas
inklusive rätt till deltagande i företrädesemissionen till och med
den 27 september 2018. Teckning ska ske under teckningsperioden från
och med den 3 oktober 2018 till och med den 18 oktober 2018. Handeln
i teckningsrätter kommer att pågå från och med den 3 oktober 2018
till och med den 16 oktober 2018 på Nasdaq Stockholm. Även betalda
tecknade aktier (BTA) kommer att handlas på Nasdaq Stockholm.

Aktieägare som väljer att inte delta i företrädesemissionen kommer att
få sin ägarandel i Bolaget utspädd med cirka 36 procent, men har
möjlighet att ekonomiskt kompensera sig för denna utspädning genom
att sälja sina teckningsrätter.

Företrädesemissionen förutsätter godkännande av den extra
bolagsstämman som kommer att hållas den 26 september 2018 klockan
15:30 i Mekonomens lokaler på Solnavägen 4, våning 10, i Stockholm.
Kallelsen till den extra bolagsstämman finns tillgänglig på
Mekonomens hemsida.

Teckningsåtagande och garantiförbindelser
Bolagets huvudägare LKQ Netherlands BV, som innehar 26,5 procent av
det totala antalet aktier och röster i Mekonomen, har åtagit sig att
rösta för företrädesemissionen och teckna sin pro rata-andel i
emissionen. Även Didner & Gerge och Fjärde AP-fonden, som tillsammans
innehar 16,4 procent av det totala antalet aktier och röster i
Mekonomen, har åtagit sig att rösta för företrädesemissionen och
teckna sin pro rata-andel i emissionen.

Resterande del av företrädesemissionen omfattas av garantiåtagande
från Nordea och SEB med förbehåll för sedvanliga villkor. I tillägg
har aktieägare representerande sammanlagt 8,8 procent av det totala
antalet aktier och röster i Bolaget meddelat sin avsikt att rösta för
styrelsens beslut om företrädesemission på bolagsstämman och att
teckna sina respektive pro-rata andelar i emissionen.

Preliminär tidplan

26 Extra bolagsstämma för godkännande av styrelsens beslut om
september företrädesemission
2018
27 Sista handelsdag i aktien inklusive rätt att delta i
september företrädesemissionen
2018
28 Första handelsdag i aktien exklusive rätt att delta i
september företrädesemissionen
2018
28 Beräknad dag för offentliggörande av prospekt
september
2018
1 oktober Avstämningsdag, det vill säga aktieägare som är
registrerade i

2018 aktieboken denna dag kommer att erhålla teckningsrätter som medför
rätt att delta i emissionen
3-16 Handel i teckningsrätter
oktober
2018
3-18 Teckningsperiod
oktober
2018
3-30 Handel i betalda tecknade aktier (BTA)
oktober
2018
23 Beräknad dag för offentliggörande av preliminärt utfall i
oktober emissionen
2018
25 Beräknad dag för offentliggörande av slutligt utfall i emissionen
oktober
2018

Finansiella och legala rådgivare
Mekonomen har i samband med företrädesemissionen utsett Nordea Bank AB
(publ) och Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) till finansiella
rådgivare och Hannes Snellman Attorneys Ltd har utsetts till legal
rådgivare.

För ytterligare information, kontakta:

Pehr Oscarson, vd och koncernchef Mekonomen AB,
Telefon 08-464 00 00 E-post: pehr.oscarson@mekonomengroup.com

Åsa Källenius, CFO Mekonomen AB
Telefon 08-464 00 00 E-post: asa.kallenius@mekonomengroup.com

Helena Effert, IRO Mekonomen AB
Telefon 08-464 00 00 E-post: helena.effert@mekonomengroup.com

Denna information är sådan information som Mekonomen AB (publ) är
skyldigt att

offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.Informationen
lämnades,

genom Pehr Oscarsons försorg, för offentliggörande den 24 september
2018

klockan 23.10.
Mekonomen Group består av norra Europas ledande bilservicekedjor, FTZ,
Inter-team, MECA, Mekonomen och Sørensen og Balchen, med egen
grossistverksamhet, med fler än 450 butiker och över 3 300 verkstäder
vilka arbetar under koncernens varumärken. Vi erbjuder ett brett och
lättillgängligt utbud av prisvärda och innovativa lösningar och
produkter för konsumenter och företag.

Viktig information
Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att
förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier,
teckningsrätter eller andra värdepapper i Mekonomen. Inbjudan till
berörda personer att teckna aktier i Mekonomen kommer endast att ske
genom det prospekt som Mekonomen beräknar kunna offentliggöra omkring
den 28 september.

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller
distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till
Australien, Japan, Kanada, USA eller annan jurisdiktion där
deltagande i nyemissionen skulle kräva ytterligare prospekt,
registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt.
Detta pressmeddelande får inte heller distribueras i eller till
sådana länder eller något annat land/annan jurisdiktion om sådan
distribution skulle innebära krav på sådana åtgärder eller på annat
sätt strida mot tillämpliga regler. Åtgärder i strid med dessa
restriktioner kan utgöra brott mot tillämplig
värdepapperslagstiftning.

Inga teckningsrätter, betalda tecknade aktier eller aktier i Mekonomen
har registrerats, eller kommer att registreras, enligt United States
Securities Act från 1933 i dess nuvarande lydelse ("Securities Act")
eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan
jurisdiktion i USA och inga teckningsrätter, betalda tecknade aktier
eller aktier får erbjudas, tecknas, utnyttjas, pantsättas, beviljas,
säljas, återförsäljas, levereras eller på annat sätt överföras,
direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom enligt ett
tillämpligt undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas
av, registreringskraven i Securities Act och i enlighet med
värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan
jurisdiktion i USA. Det kommer inte att genomföras något erbjudande
av sådana värdepapper till allmänheten i USA.

De värdepapper som beskrivs häri har varken godkänts eller underkänts
av amerikanska Securities and Exchange Commission (...

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.