Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-10-25

Mekonomen: Slutligt resultat av Mekonomens företrädesemission

Informationen i detta pressmeddelande är inte avsedd att publiceras,
offentliggöras, eller distribueras, direkt eller indirekt, i eller
till, Australien, Kanada, Japan, USA, eller någon annan jurisdiktion
där sådan publicering eller distribution skulle bryta mot tillämpliga
lagar eller regler. Se avsnittet "Viktig information" i slutet av
detta pressmeddelande.

Den slutliga sammanräkningen av resultatet av företrädesemissionen i
Mekonomen AB (publ) ("Mekonomen" eller "Bolaget") visar att 20 408
857 aktier har tecknats med stöd av teckningsrätter. Återstående 106
278 aktier har tilldelats utan stöd av teckningsrätter.
Företrädesemissionen är således fulltecknad och Mekonomen tillförs
cirka 1 621 MSEK före emissionskostnader.

Det slutliga resultatet visar att 20 408 857 aktier har tecknats med
stöd av teckningsrätter, vilket innebär att totalt cirka 99,5 procent
av företrädesemissionen tecknats med stöd av teckningsrätter. Därtill
har anmälningar mottagits om att teckna 13 143 244 aktier utan stöd
av teckningsrätter, motsvarande cirka 64,1 procent av de erbjudna
aktierna

Tilldelning av aktier tecknade utan stöd av teckningsrätter har skett
i enlighet med de tilldelningsprinciper som beskrivs i prospektet.
Som bekräftelse på tilldelning av aktier tecknade utan stöd av
teckningsrätter kommer avräkningsnota att skickas till de som
erhållit tilldelning av aktier, vilket beräknas ske den 25 oktober
2018. Inget meddelande kommer att skickas till de som inte erhållit
någon tilldelning. Tecknade och tilldelade aktier ska betalas kontant
i enlighet med instruktionerna på avräkningsnotan.

Mekonomen kommer genom företrädesemissionen att tillföras cirka 1 621
MSEK före emissionskostnader. Genom företrädesemissionen ökar
Mekonomens aktiekapital med 51 287 837,50 SEK till 141 041 555,00 SEK
och antalet aktier kommer att öka med 20 515 135 aktier. Antalet
aktier i Mekonomen kommer efter företrädesemissionen att uppgå till
56 416 622 aktier.

De nya aktierna som tecknats med stöd av teckningsrätter registrerades
hos Bolagsverket den 24 oktober 2018. Sista dagen för handel med
betalda tecknade aktier ("BTA") beräknas vara den 30 oktober 2018. De
nya aktierna beräknas bli föremål för handel på Nasdaq Stockholm
omkring den 5 november 2018.

De nya aktierna som tecknats utan stöd av teckningsrätter beräknas
registreras hos Bolagsverket omkring den 2 november 2018 och
förväntas bli föremål för handel på Nasdaq Stockholm omkring den 6
november 2018.

Finansiella och legala rådgivare
Mekonomen har i samband med företrädesemissionen utsett Nordea Bank
Abp, filial i Sverige och Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ)
till finansiella rådgivare och Hannes Snellman Attorneys Ltd har
utsetts till legal rådgivare.

För ytterligare information, kontakta:

Pehr Oscarson, vd och koncernchef Mekonomen AB,
Telefon 08-464 00 00 E-post: pehr.oscarson@mekonomengroup.com

Åsa Källenius, CFO Mekonomen AB
Telefon 08-464 00 00 E-post: asa.kallenius@mekonomengroup.com

Helena Effert, IRO Mekonomen AB
Telefon 08-464 00 00 E-post: helena.effert@mekonomengroup.com

Informationen lämnades, genom Pehr Oscarsons försorg, för
offentliggörande den 25 oktober 2018 klockan 08.00

Mekonomen Group består av norra Europas ledande bilservicekedjor, FTZ,
Inter-Team, MECA, Mekonomen och Sørensen og Balchen, med egen
grossistverksamhet, med fler än 450 butiker och över 3 300 verkstäder
vilka arbetar under koncernens varumärken. Vi erbjuder ett brett och
lättillgängligt utbud av prisvärda och innovativa lösningar och
produkter för konsumenter och företag.

Viktig information
Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att
förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier,
teckningsrätter eller andra värdepapper i Mekonomen. Inbjudan till
berörda personer att teckna aktier i Mekonomen kommer endast att ske
genom det prospekt som Mekonomen offentliggjorde den 28 september.

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller
distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till
Australien, Japan, Kanada, USA eller annan jurisdiktion där
deltagande i nyemissionen skulle kräva ytterligare prospekt,
registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt.
Detta pressmeddelande får inte heller distribueras i eller till
sådana länder eller något annat land/annan jurisdiktion om sådan
distribution skulle innebära krav på sådana åtgärder eller på annat
sätt strida mot tillämpliga regler. Åtgärder i strid med dessa
restriktioner kan utgöra brott mot tillämplig
värdepapperslagstiftning.

Inga teckningsrätter, betalda tecknade aktier eller aktier i Mekonomen
har registrerats, eller kommer att registreras, enligt United States
Securities Act från 1933 i dess nuvarande lydelse ("Securities Act")
eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan
jurisdiktion i USA och inga teckningsrätter, betalda tecknade aktier
eller aktier får erbjudas, tecknas, utnyttjas, pantsättas, beviljas,
säljas, återförsäljas, levereras eller på annat sätt överföras,
direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom enligt ett
tillämpligt undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas
av, registreringskraven i Securities Act och i enlighet med
värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan
jurisdiktion i USA. Det kommer inte att genomföras något erbjudande
av sådana värdepapper till allmänheten i USA.

De värdepapper som beskrivs häri har varken godkänts eller underkänts
av amerikanska Securities and Exchange Commission (SEC), någon
delstatlig värdepappersmyndighet eller annan myndighet i USA. Inte
heller har någon sådan myndighet bedömt eller uttalat sig om
nyemissionen respektive riktigheten och tillförlitligheten av detta
dokument. Att påstå motsatsen är en brottslig handling i USA.

Detta pressmeddelande innehåller viss framåtriktad information som
återspeglar Mekonomens aktuella syn på framtida händelser samt
finansiell och operationell utveckling. Ord som "avses", "bedöms",
"förväntas", "kan", "planerar", "tror", "uppskattar" och andra
uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende
framtida utveckling eller trender, och som inte är grundade på
historiska fakta, utgör framåtriktad information. Framåtriktad
information är till sin natur förenad med såväl kända som okända
risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida
händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte
någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och
verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som
uttalas i framåtriktad information.

Nordea Bank AB (publ) och Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) är
finansiella rådgivare till Mekonomen AB (publ), och inte till någon
annan, i samband med emissionen. Nordea och SEB ansvarar inte
gentemot någon annan än Mekonomen för rådgivning i samband med
emissionen. Informationen i det kommande emissionsprospektet lämnas
av Mekonomen.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/mekonomen/r/slutligt-resultat-av-mekonomens-fo...
http://mb.cision.com/Main/550/2654175/932815.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.