Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-08-15

MELG: Delårsregnskap 1. halvår 2019

STYRETS KOMMENTAR TIL DELÅRSREGNSKAP PR. 30.06.2019

Resultat
Styret er godt fornøyd med bankens resultat hittil i 2019 som utgjør 64,2 MNOK
før skatt, mot 58,2 MNOK i 2. kvartal 2018. I hovedsak skyldes
resultatforbedringen økt rentenetto og tilbakeføring av tidligere
tapsavsetninger etter IFRS 9.

Netto renteinntekter
Rentenetto i 2. kvartal utgjorde 37,6 MNOK, mot 35,3 MNOK i forrige kvartal og
34,5 MNOK i 2. kvartal i fjor. Økt rentenetto i 2. kvartal skyldes utlånsvekst,
samt at varslet renteøkning ble effektiv fra slutten av mai. Gjennomsnittlig 3
måneders nibor har fortsatt å stige også i 2. kvartal og er i slutten av
kvartalet 1,52% mot 1,34% i starten. Hele verdipapirgjelden og en større del av
innskuddsmassen er niborbasert, og utvikling i nibor gjør at rentekostnadene
øker for banken. Dette gjør at en ny renteøkning for innskudd og utlån er
varslet i slutten av juni. Rentenettoen i første halvår er 4,0 MNOK høyere enn
første halvår i fjor. Dette skyldes bankens utlånsvekst. Den relative
rentenettoen målt i forhold til gjennomsnittlig forvaltningskapital pr. 2.
kvartal var 1,64% mot 1,62% pr. 2. kvartal i fjor.

Andre driftsinntekter
Netto inntekter fra banktjenester ble i 2. kvartal 9,6 MNOK, mot 9,1 MNOK i
forrige kvartal og 9,3 MNOK i 2. kvartal i fjor.

Banken benytter Eika Boligkreditt ved at en del av lån inntil 60 % av boligens
verdi finansieres over kredittforetakets balanse, med en løpende
porteføljeprovisjon tilbake til banken. Dermed oppnår man gunstige vilkår til
kunden, kombinert med at den samlede fundingkostnaden holdes lav og
finansieringsbehovet reduseres for banken. Ved utgangen av kvartalet hadde
banken formidlet en løpende portefølje på 1.829 MNOK til Eika Boligkreditt. Lån
formidlet gjennom Eika Boligkreditt AS utgjør 24,4% av bankens samlede utlån til
privatmarkedet. Provisjonsinntektene fra Eika Boligkreditt er 1,2 MNOK lavere
enn pr. 2. kvar i fjor. Det skyldes at fundingkostandene i boligkredittselskapet
har økt mer enn kundenes lånerente.

Provisjonsinntekter fra forsikring og sparing øker sammenlignet med fjorårets 1.
halvår. Utvikling i skadeforsikringsporteføljen har i hittil i år økt med 5,6%.
Provisjoner fra betalingsformidling er hittil i år 1,2 MNOK høyere enn i fjor.

Driftskostnader
Bankens driftskostnader er 0,9 MNOK høyere enn tilsvarende kvartal i fjor.
Hittil i år er sum driftskostnader 2,0 MNOK høyere enn i fjor.
Personalkostnadene er 0,4 MNOK høyere enn for første halvår i fjor. Antall
årsverk er det samme. Administrasjonskostnader og andre driftskostnader er 1,4
MNOK høyere enn i fjor og skyldes i hovedsak IT-kostnader.

De relative kostnadene, målt i forhold til forvaltningskapitalen, utgjør 1,05
som i fjor. Kostnader målt i forhold til inntekter er hittil i år 42,6%, mot
tilsvarende 43,8% i fjor.

Nedskrivninger på utlån
Generelt har tapene de senere årene vært svært lave. Dette har sammenheng med en
forsiktig kredittpolitikk, kombinert med et godt eiendomsmarked i vår region og
et næringsliv som har klart seg godt. Ved innføring av IFRS 9 ble det tatt i
bruk modellbasert tapsavsetning. Tapsavsetningene bygger på
risikoklassifiseringsmodellen designet felles for banker knyttet til Eika.
Tapsavsetningene er et produkt av størrelse på engasjement, PD - verdi
(sannsynlighet for mislighold) og LGD (tap gitt mislighold). LGD er en faktor
beregnet ut fra tapshistorikk fra alle Eika-bankene og kan være noe høyere enn
hva vår egen tapshistorikk tilser. Likevel har egen bank ikke nok hendelser for
å bygge eget grunnlag til modellen. Modellbasert tapsberegning medførte en
betydelig økning i tapsavsetningene implementert mot egenkapitalen 01.01.2018.
Utvikling i porteføljen i første halvår medfører en tilbakeføring av tidligere
avsetninger og som medfører inntektsført tap på 4,9 MNOK hittil i 2019. Økning i
individuelle nedskrivninger i steg 3 utgjør for første halvår 2,8 MNOK.

Misligholdte lån over 90 dager er pr. 30.06.19 på 81,2 MNOK, mot 58,4 MNOK i
fjor. Misligholdte engasjementer er godt sikret i fast eiendom, men med
likviditetsutfordringer. Disse har tett oppfølging fra banken.

Utlån
Bankens brutto utlån til privatmarkedet er hittil i 2019 økt med 275 MNOK,
inklusive Eika boligkreditt. Dette tilsvarer en årsvekst på 7,6%.
Bedriftsmarkedsporteføljen er redusert 22 MNOK etter innfrielse av et større
engasjement.

Innskudd
Innskuddene har økt med 485 MNOK hittil i år, noe som medfører at bankens
innskuddsdekning nå er økt til 76,3% ved utgangen av kvartalet.

Likviditet
Banken har bibeholdt sitt egenpålagte krav til likvid reserve gjennom å eie en
betydelig portefølje av likvide obligasjoner og pengemarkedsfond. For å få en
profesjonell og forsiktig forvaltning av disse verdiene, er
obligasjonsporteføljen satt ut for forvaltning under et sterkt regulert mandat
til Eika Kapitalforvaltning AS. Banken har valgt å investere likviditetsreserven
i verdipapirer med lav risiko og høy likviditet. Dette gjør at avkastningen på
likvidene trekker rentenettoen noe ned.

Soliditet
Myndighetene har fastsatt et minimumskrav til bankens egenkapital. Bankens har i
første kvartal foretatt en ny kapitalvurderingsprosess. Nytt kapitalkrav er på
konsolidert nivå som hensyntar vår andel i Eika Gruppen AS og EBK. Dette
hensyntar også økte bufferkrav. Styret har på basis av bankens risikoprofil,
fremtidige strategi og myndighetens krav fastsatt mål for kapitaldekningen med
utgangspunkt i disse kravene. Sammen med bankens kapitaldekning pr 30.06.2019
fremgår disse konsoliderte tallene av tabellen under:

Ren kjernekapital (eierbeviskapital og tilbakeholdt overskudd)

Myndighets-krav pr 31.12.2019* 15,4%
Bankens interne mål 16,4%
Bankens kapitaldekning pr. 2.kv. 16,2%

Ansvarlig kapital (Ren kjernekapital med tillegg av fondsobligasjoner og
ansvarlig lån)

Myndighets-krav pr 31.12.2019* 18,9%
Bankens interne mål 19,9%
Bankens kapitaldekning pr. 2.kv. 20,4%

* Inkludert i myndighetskravene er en motsyklisk kapitalbuffer på maksimalt nivå
som utgjør 2,5% fra og med 31.12.2019. I tillegg er medtatt Pilar 2-tillegg
fastsatt av Finanstilsynet den 21.11.2016 til 3,3%. Tall pr. 2. kvartal
inkluderer 50% av årets resultat.

Det forventes at tilførsel av resultat gjennom året vil gjøre at mål for ren
kjernekapital oppfylles. Finanstilsynet fastsatte i november 2016 bankens
ICAAP-tillegg (pilar 2 krav) til 3,3%. Finanstilsynet har varslet om en ny
vurdering av bankens pilar 2-krav (SREP) og vil i nærmeste fremtid fastsette et
nytt krav basert på bankens egen kapitaldekningsvurdering foretatt i første
kvartal. Dette vil også være på konsolidert basis.

Heimdal Eiendomsmegling AS
Melhus Sparebank eier 41,45% av Heimdal Eiendomsmegling AS. Heimdal-Gruppen AS
og HEM Ansatte AS utgjør øvrige eiere i selskapet. Heimdal Eiendomsmegling AS
har som formål å drive eiendomsmegling og er en god kanal for tilgang på nye
kunder til banken.

Forventninger fremover
En vurdering av fremtidig utvikling er nødvendigvis beheftet med usikkerhet.
Banken har i en periode økt inntektene fra kjernevirksomheten. Fremover vil
økning i niborrenten gi økte fundingkostnader. Det er antatt at dette vil
fortsette å øke rentenivået i markedet for bl.a. boliglån.

Bankens kapitalgrunnlag og kapitalplan gir mulighet for en noe høyere vekst i år
enn i fjor. Sammen med utvikling av eksisterende kunder og kostnadskontroll,
videreføres målsettingen et langsiktig resultat som gir 10%
egenkapitalavkastning etter skatt.

Erklæring fra styret og daglig leder
Vi erklærer etter beste overbevisning at delårsregnskapet for perioden 1. januar
til 30. juni 2019 er utarbeidet i samsvar med IAS 34 - Delårsrapportering, og at
opplysningene i regnskapet gir et rettvisende bilde av Melhus Sparebanks
eiendeler, gjeld, finansielle stilling og resultat som helhet. Vi erklærer også,
etter beste overbevisning, at delårsberetningen gir en rettvisende oversikt over
viktige begivenheter i regnskapsperioden og deres innflytelse på
delårsregnskapet, de mest sentrale risiko- og usikkerhetsfaktorer virksomheten
står ovenfor neste regnskapsperiode, samt av vesentlige transaksjoner av
nærstående.

Melhus, 15. august 2019
STYRET I MELHUS SPAREBANK

Source Url: https://newsweb.oslobors.no/message/483057

Författare OSE News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.