Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2014-05-28

Mellby Gård AB: Mellby Gård kommer att bli ägare till mer än 90 procent av aktierna i Hedson

Pressmeddelande 28 maj 2014

Detta pressmeddelande får inte distribueras, vare sig direkt eller
indirekt, i eller till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada,
Sydafrika eller Nya Zeeland. Erbjudandet riktar sig inte till (och
inte heller godkänns accepter från) personer i dessa länder eller i
andra länder där deltagandet förutsätter att ytterligare
dokumentation upprättas, registrering sker eller att någon annan
åtgärd företas utöver de åtgärder som krävs enligt svensk rätt.

Mellby Gård AB ("Mellby Gård"), genom det helägda dotterbolaget Gusgus
Förvaltnings AB ("GFAB") offentliggjorde den 1 april 2014 ett
offentligt kontanterbjudande till aktieägarna i Hedson Technologies
International AB (publ) ("Hedson") om förvärv av samtliga aktier i
Hedson till ett pris av 16 kronor per aktie ("Erbjudandet"). Den 26
maj 2014 förklarades Erbjudandet ovillkorat och acceptfristen för
Erbjudandet förlängdes till den 5 juni 2014.

Mellby Gård kan per tidpunkten för detta offentliggörande konstatera
att de aktier som lämnats in i Erbjudandet, tillsammans med de aktier
som har förvärvats utanför Erbjudandet uppgår till 6 539 908 aktier,
motsvarande 90,16 procent av aktierna i Hedson.

För att möjliggöra för de aktieägare som inte har accepterat
Erbjudandet att lämna in sina aktier har Mellby Gård förlängt
acceptfristen till och med klockan 17:00 den 5 juni 2014. Likvid till
de aktieägare som redan har accepterat Erbjudandet kommer att
erläggas omkring den 2 juni 2014. Erläggande av likvid till de
aktieägare som accepterar Erbjudandet under den förlängda
acceptfristen beräknas kunna påbörjas omkring den 12 juni 2014.

Direktregistrerade aktieägare som önskar acceptera Erbjudandet skall
underteckna och posta anmälningssedeln till:

Erik Penser Bankaktiebolag
Emissionsavdelningen/Hedson
Box 7405
103 91 Stockholm
Observera att anmälningssedeln måste vara Erik Penser Bankaktiebolag
tillhanda senast kl. 17:00 den 5 juni 2014.

För aktieägare i Hedson vars aktier är förvaltarregistrerade gäller
att accept sker i enlighet med instruktioner från förvaltaren.

GFAB avser att begära tvångsinlösen av resterande aktier i Hedson i
enlighet med aktiebolagslagen (2005:551) och verka för att aktierna i
Hedson avnoteras från Aktietorget.

För en utförlig beskrivning av Erbjudandet, inklusive villkor och
anvisningar för deltagande i Erbjudandet, vänligen se
erbjudandehandling, tilläggshandling och anmälningssedel för
Erbjudandet, tillgängliga på www.mellby-gaard.se och på
www.penser.se/hedson. Med undantag för vad som framgår av detta
pressmeddelande skall de villkor och anvisningar som framgår av
erbjudandehandlingen vara fortsatt giltiga för Erbjudandet.

Ytterligare information
Frågor från media ställs till:
Johan Andersson, verkställande direktör och koncernchef
Tel: +46 70 888 3306
E-post: johan@mellby-gaard.se

Informationen i detta pressmeddelande lämnades för publicering den 28
maj 2014 kl. 13:00 (CET).

Viktig information
Erbjudandet, i enlighet med de villkor som anges i detta
pressmeddelande, riktar sig inte till personer vars deltagande i
Erbjudandet förutsätter att ytterligare erbjudandehandling upprättas
eller registrering sker eller att någon annan åtgärd företas utöver
vad som krävs enligt svenska lagar och regler.

Detta pressmeddelande och annan dokumentation hänförlig till
Erbjudandet kommer inte att distribueras och får inte postas eller på
annat sätt distribueras eller sändas in i något land där detta skulle
förutsätta att några sådana ytterligare åtgärder företas eller där
detta skulle strida mot lagar eller regler i det landet. GFAB kommer
inte att tillåta eller godkänna någon sådan distribution. Om någon
söker acceptera Erbjudandet som ett resultat av att direkt eller
indirekt ha överträtt dessa restriktioner så kan accepten komma att
lämnas utan avseende.

Erbjudandet lämnas inte, vare sig direkt eller indirekt, genom post
eller något annat kommunikationsmedel (varmed förstås bland annat
telefax, e-post, telex, telefon och Internet) i eller in till
Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller USA
och Erbjudandet kan inte accepteras på något sådant sätt eller med
något sådant kommunikationsmedel i eller från Australien, Hongkong,
Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller USA. Följaktligen kommer
inte detta pressmeddelande eller annan dokumentation avseende
Erbjudandet att sändas eller på annat sätt tillhandahållas i eller in
till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika
eller USA och får inte heller distribueras på liknande sätt.

GFAB kommer inte att tillhandahålla något vederlag enligt Erbjudandet
till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika
eller USA.

Detta pressmeddelande skickas inte, och får inte skickas, till
aktieägare med registrerade adresser i Australien, Hongkong, Japan,
Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller USA. Banker, fondkommissionärer
och andra institutioner som innehar förvaltarregistrerade aktier för
personer i Australien, Japan, Hongkong, Kanada, Nya Zeeland,
Sydafrika eller USA, får inte vidarebefordra detta pressmeddelande,
eller andra till Erbjudandet relaterade dokument, till sådana
personer.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/mellby-gard-ab/r/mellby-gard-kommer-att-bli-ag...
http://mb.cision.com/Main/9651/9593084/250353.pdf

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.