Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2014-04-01

Mellby Gård AB: Mellby Gård lämnar offentligt kontanterbjudande till aktieägarna i Hedson Technologies International AB (publ)

Pressmeddelande 1 april 2014

Detta pressmeddelande får inte distribueras, vare sig direkt eller
indirekt, i eller till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada,
Sydafrika eller Nya Zeeland. Erbjudandet riktar sig inte till (och
inte heller godkänns accepter från) personer i dessa länder eller i
andra länder där deltagandet förutsätter att ytterligare
dokumentation upprättas, registrering sker eller att någon annan
åtgärd företas utöver de åtgärder som krävs enligt svensk rätt.

Mellby Gård AB lämnar härmed, genom det helägda bolaget Gusgus
Förvaltnings AB ("GFAB"), ett offentligt uppköpserbjudande till
aktieägarna i Hedson Technologies International AB (publ) ("Hedson")
avseende samtliga aktier i Hedson ("Erbjudandet"). Aktierna i Hedson
är upptagna till handel på Aktietorget AB ("Aktietorget").

Erbjudandet i sammandrag

· GFAB erbjuder 16,00 kronor kontant för varje aktie i Hedson,
vilket innebär att Erbjudandets totala värde uppgår till cirka 116
miljoner kronor.[1]

· Erbjudandet innebär:
· en premie om 23 procent jämfört med Backahill Utveckling AB:s
erbjudande om 13 kronor per aktie i Hedson[2];

· en premie om 52 procent jämfört med den volymviktade
genomsnittskursen om 10,52 kronor per aktie i Hedson under de tre
senaste månaderna före offentliggörandet av Backahill Utveckling AB:s
erbjudande den 18 februari 2014; och

· en premie om 21 procent jämfört med stängningskursen om 13,20
kronor per aktie i Hedson den 31 mars 2014, den sista handelsdagen
före offentliggörandet av Erbjudandet.

· Aktieägare i Hedson vilka tillsammans innehar cirka 62,0 procent
av aktierna i Hedson, har i avtal med GFAB förbundit sig att
acceptera Erbjudandet under vissa villkor.

· Fullföljandet av Erbjudandet är inte villkorat av finansiering
från tredje part.

· Acceptfristen för Erbjudandet förväntas inledas omkring den 28
april 2014 och avslutas omkring den 23 maj 2014.

· Likviddagen beräknas infalla den 1 juni 2014.

Bakgrund och strategiska motiv till Erbjudandet
Hedson är ett miljöteknikföretag och världsledande leverantör av
tvätt-, tork- och lyftutrustning till eftermarknaden för
bilindustrin.

GFAB är ett indirekt helägt dotterbolag till Mellby Gård AB, som anser
att Hedson är ett snabbväxande och konkurrenskraftigt
kvalitetsföretag som har utvecklats väl under nuvarande huvudägare.
Mellby Gård har bred erfarenhet från att genomföra lyckade
tillväxtstrategier i samarbete med ledningsgrupper.

Mellby Gård förutser inte några väsentliga effekter av Erbjudandets
genomförande för de anställda eller för anställningar vid de platser
där Hedson idag bedriver verksamhet.

Erbjudandet
GFAB erbjuder 16 kronor kontant för varje aktie i Hedson. Det erbjudna
vederlaget kommer att justeras om Hedson genomför en utdelning eller
annan värdeöverföring innan likvid redovisats inom ramen för
Erbjudandet och kommer följaktligen att minskas med ett motsvarande
belopp per aktie för varje sådan utdelning eller värdeöverföring.

Courtage utgår ej i Erbjudandet.

Erbjudandet innebär:

· en premie om 23 procent jämfört med Backahill Utveckling AB:s
erbjudande om 13 kronor per aktie i Hedson;

· en premie om 52 procent jämfört med den volymviktade
genomsnittskursen om 10,52 kronor per aktie i Hedson under de tre
senaste månaderna före offentliggörandet av Backahill Utveckling AB:s
erbjudande den 18 februari 2014;

· en premie om 21 procent jämfört med stängningskursen om 13,20
kronor per aktie i Hedson den 31 mars 2014, den sista handelsdagen
före offentliggörandet av Erbjudandet.

· Erbjudandets totala värde är cirka 116 miljoner kronor.[3]

Aktieägande i Hedson
Mellby Gård-koncernen äger eller kontrollerar inte några aktier i
Hedson.

GFAB kan under acceptfristen komma att förvärva, eller ingå
överenskommelser om att förvärva, aktier i Hedson. Sådana förvärv
eller överenskommelser skall ske i överensstämmelse med svensk lag
och offentliggöras i enlighet med tillämpbara regler.

Åtaganden och stöd för Erbjudandet
Aktieägare i Hedson, vilka tillsammans innehar 4 494 812 aktier,
motsvarande cirka 62,0 procent av aktierna i Hedson, har, enligt
avtal med GFAB, förbundit sig att acceptera Erbjudandet och överlåta
sina aktier till GFAB i Erbjudandet. Dessa åtaganden är villkorade av
att ingen annan part offentliggör ett konkurrerande erbjudande
avseende förvärv av aktier i Hedson till ett pris om 17 kronor, eller
mer, per aktie och att GFAB beslutar sig för att inte, inom fem
bankdagar, därefter justera Erbjudandet till ett pris som åtminstone
motsvarar priset i det konkurrerande erbjudandet.

Villkor för Erbjudandet
Fullföljande av Erbjudandet är villkorat av:

1. att Erbjudandet accepteras i sådan utsträckning att GFAB blir
ägare till aktier motsvarande mer än 90 procent av aktierna i Hedson
efter full utspädning;

2. att inte någon annan offentliggör ett erbjudande att förvärva
aktier i Hedson på villkor som för Hedsons aktieägare är förmånligare
än de villkor som gäller enligt Erbjudandet;

3. att samtliga för Erbjudandet och förvärvet av Hedson erforderliga
tillstånd, godkännanden, beslut och andra åtgärder från myndigheter
eller liknande, inklusive från konkurrensmyndigheter, har erhållits
på för GFAB acceptabla villkor eller att tillämpliga tidsfrister
eller vänteperioder hänförliga därtill har löpt ut eller avslutats;

4. att varken Erbjudandet eller förvärvet av Hedson helt eller delvis
omöjliggörs eller väsentligen försvåras till följd av lagstiftning
eller annan reglering, domstolsavgörande, myndighetsbeslut eller
motsvarande omständighet, som föreligger eller skäligen kan
förväntas, som ligger utanför GFAB:s kontroll och vilken GFAB inte
rimligen hade kunnat förutse vid tidpunkten för Erbjudandets
offentliggörande;

5. att inga omständigheter, som GFAB inte hade kännedom om vid
tidpunkten för Erbjudandets offentliggörande, har inträffat som
väsentligt negativt påverkar, eller kan förväntas väsentligt negativt
påverka, Hedson:s försäljning, resultat, likviditet, eget kapital
eller tillgångar;

6. att GFAB inte upptäcker att information som offentliggjorts av
Hedson eller på annat sätt tillhandahållits av Hedson till GFAB är
felaktig eller vilseledande i något väsentligt avseende, eller
upptäcker att information om väsentlig omständighet som borde ha
offentliggjorts av Hedson inte har blivit offentliggjord; och

7. att Hedson inte vidtar några åtgärder som är ägnade att försämra
förutsättningarna för Erbjudandets lämnande eller genomförande.

GFAB förbehåller sig rätten att återkalla Erbjudandet för det fall det
står klart att något av ovanstående villkor inte uppfyllts eller kan
uppfyllas. Såvitt avser villkoren 2-7 får emellertid ett sådant
återkallande endast ske om den bristande uppfyllelsen är av väsentlig
betydelse för GFABs förvärv av Hedson. GFAB förbehåller sig rätten
att helt eller delvis frånfalla ett, flera eller samtliga av
ovanstående villkor, inklusive att, såvitt avser villkor 1 ovan,
fullfölja Erbjudandet vid en lägre acceptansnivå.

Finansiering
Erbjudandet är inte föremål för något finansieringsvillkor. GFAB
kommer att finansiera Erbjudandet genom egna likvida medel och/eller
aktieägarlån från Mellby Gård AB.

Beskrivning av GFAB och Mellby Gård AB
GFAB är ett svenskt aktiebolag med organisationsnummer 556726-1119.
GFAB är ett helägt bolag av Mellby Gård AB. Mellby Gård AB ägs i sin
tur indirekt av Rune Andersson med familj. Mellby Gård-koncernen
består av ett antal rörelsedrivande dotterbolag och intressebolag.
Mellby Gård-koncernen hade för verksamhetsåret 2012/2013 (juli -
juni) en omsättning på ca 4 miljarder kronor, en vinst före skatt på
ca 550 miljoner kronor och ett eget kapital på ca 5,5 miljarder
kronor. För mer information, se www.mellby-gaard.se.

Preliminär tidsplan
Acceptfristen för Erbjudandet förväntas inledas omkring den 28 april
2014 och avslutas fyra veckor senare, omkring den 23 maj 2014.
Erbjudandehandling för Erbjudandet kommer att offentliggöras kort
före inledningen av acceptfristen. Förutsatt att Erbjudandet
förklaras ovillkorat senast omkring den 26 maj 2014, förväntas
utbetalning av vederlag komma att påbörjas omkring den 1 juni 2014.

GFAB förbehåller sig rätten att förlänga acceptfristen för
Erbjudandet, liksom att senarelägga tidpunkten för utbetalning av
vederlag.

Erforderliga godkännanden från berörda konkurrensmyndigheter förväntas
ha erhållits före utgången av den ovan angivna acceptfristen

Inlösen och avnotering
För det fall GFAB, i samband med Erbjudandet eller på annat sätt, blir
ägare till mer än 90 procent av aktierna i Hedson avser GFAB att
påkalla inlösen i enlighet med aktiebolagslagen i syfte att förvärva
samtliga utestående aktier i Hedson. I samband härmed avser GFAB
verka för att Hedson-aktien avnoteras från Aktietorget.

Tillämplig lag och tvister
Svensk lag, Kollegiets för svensk bolagsstyrning regler rörande
offentliga uppköpserbjudanden avseende aktier i svenska aktiebolag
vilkas aktier handlas på vissa handelsplattformar
("Takeover-reglerna"), Aktiemarknadsnämndens uttalanden om tolkning
och tillämpning av Takeover-reglerna och - i förekommande fall -
Aktiemarknadsnämndens tidigare uttalanden om tolkning och tillämpning
av Näringslivets Börskommittés regler om offentliga
uppköpserbjudanden är tillämpliga på Erbjudandet.

Erbjudandet är lämnat i enlighet med Takeover-reglerna. Tvist rörande,
eller som uppkommer i anledning av, Erbjudandet ska avgöras av svensk
domstol exklusivt, varvid Stockholms tingsrätt ska utgöra första
instans.

Rådgivare
Mellby Gård och GFAB har anlitat Erneholm & Haskel som finansiell
rådgivare och Cederquist som legal rådgivare.

Ytterligare information
Frågor från media ställs till:
Johan Andersson, verkställande direktör och koncernchef
Tel: +46 70 888 3306
E-post: johan@mellby-gaard.se

Detta pressmeddelande lämnades för offentliggörande den 1 april 2014
kl 08:30.

Viktig information
Erbjudandet i, enlighet med de villkor som anges i detta
pressmeddelande, riktar sig inte till personer vars deltagande i
Erbjudandet förutsätter att ytterligare erbjudandehandling upprättas
eller registrering sker eller att någon annan åtgärd företas utöver
vad som krävs enligt svenska lagar och regler.

Detta pressmeddelande och annan dokumentation hänförlig till
Erbjudandet kommer inte att distribueras och får inte postas eller på
annat sätt distribueras eller sändas in i något land där detta skulle
förutsätta att några sådana ytterligare åtgärder företas eller där
detta skulle strida mot lagar eller regler i det landet. GFAB kommer
inte att tillåta eller godkänna någon sådan distribution. Om någon

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.