Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-10-21

Mellby Gård AB: MELLBY GÅRD OFFENTLIGGÖR SLUTLIGT UTFALL I BUDET PÅ KAPPAHL

Erbjudandet lämnas inte, och detta pressmeddelande får inte
distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till, och inga
anmälningssedlar kommer att accepteras från eller på uppdrag av
aktieägare i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland,
Sydafrika eller USA eller i något annat land där lämnande av
Erbjudandet, distribution av detta pressmeddelande eller godkännande
av accept av Erbjudandet skulle strida mot tillämpliga lagar eller
regler eller skulle kräva att ytterligare erbjudandehandlingar
upprättas eller registrering sker eller att någon annan åtgärd
företas utöver vad som krävs enligt svensk lag.

Mellby Gård AB ("Mellby Gård") offentliggjorde den 29 juli 2019 ett
offentligt erbjudande till aktieägarna i KappAhl AB (publ)
("KappAhl") att överlåta samtliga sina aktier i KappAhl till Mellby
Gård för 20 kronor kontant per aktie ("Erbjudandet"). Mellby Gård har
i pressmeddelande den 7 oktober 2019 förklarat att Mellby Gård
fullföljer Erbjudandet och förklarat Erbjudandet ovillkorat samt att
Mellby Gård förlänger acceptfristen till och med den 18 oktober 2019.
Erbjudandet är nu avslutat.

Aktierna som lämnats in i Erbjudandet vid utgången av den förlängda
acceptfristen den 18 oktober 2019 uppgår, tillsammans med de aktier
som redan innehas av Mellby Gård, till totalt 71 711 980 aktier,
motsvarande cirka 93,4 procent[1] av det totala antalet aktier och
röster i KappAhl. Den 7 oktober 2019 offentliggjorde Mellby Gård att
Mellby Gårds innehav i KappAhl, efter den förlängda acceptfristens
utgång den 4 oktober 2019, uppgick till cirka 91,5 procent av det
totala antalet aktier och röster i KappAhl, att Mellby Gård
fullföljde Erbjudandet och förklarade Erbjudandet ovillkorat, samt
att Mellby Gård förlängde acceptfristen till och med den 18 oktober
2019.

Under den förlängda, slutliga, acceptfristen som avslutades den 18
oktober 2019 har 1 221 123 aktier lämnats in i Erbjudandet, vilket
motsvarar cirka 1,6 procent av det totala antalet aktier och röster i
KappAhl. Under den förlängda acceptfristen har Mellby Gård även
förvärvat 147 532 aktier i KappAhl på marknaden, vilket motsvarar
cirka 0,2 procent av det totala antalet aktier och röster i KappAhl.
Inga förvärv har gjorts till ett pris som överstiger priset i
Erbjudandet om 20 kronor per aktie.

Redovisning av likvid för de aktier som lämnats in i Erbjudandet under
den förlängda, slutliga, acceptfristen beräknas påbörjas omkring den
24 oktober 2019.

Mellby Gård har påkallat tvångsinlösen avseende de återstående
aktierna i KappAhl. KappAhl har ansökt om avnotering av KappAhls
aktier från Nasdaq Stockholm och sista dag för handel är den 30
oktober 2019.

Mellby Gård innehar inte några finansiella instrument som ger
finansiell exponering mot KappAhls aktie.

[1] Antalet utestående aktier i KappAhl uppgår till 76 820 380 aktier.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Johan Andersson, verkställande direktör på Mellby Gård
Tel: +46 708 88 33 06
E-mail: johan@mellby-gaard.se

Information om Erbjudandet finns tillgänglig på: www.mellby-gaard.se

Informationen i detta pressmeddelande lämnas av Mellby Gård i enlighet
med Takeover-reglerna. Denna information lämnades för
offentliggörande den 21 oktober 2019, kl. 13:00 (CET).

Viktig information

Erbjudandet, i enlighet med de villkor som anges i detta
pressmeddelande, riktar sig inte till personer vars deltagande i
Erbjudandet kräver att ytterligare erbjudandehandling upprättas eller
registrering sker eller att någon annan åtgärd företas utöver vad som
krävs enligt svenska lagar och regler.

Detta pressmeddelande och övrig dokumentation hänförlig till
Erbjudandet kommer inte att distribueras och får inte postas eller på
annat sätt distribueras eller sändas inom eller in i något land där
distribution eller Erbjudandet skulle förutsätta att några sådana
ytterligare åtgärder företas eller där det skulle strida mot lagar
eller regler i det landet - Mellby Gård kommer inte att tillåta eller
godkänna någon sådan åtgärd. Varje försök till accept av Erbjudandet
som är ett resultat av att dessa restriktioner direkt eller indirekt
har överträtts kan komma att lämnas utan avseende.

Erbjudandet lämnas inte och kommer inte att lämnas, vare sig direkt
eller indirekt, inom eller in i, genom post eller något annat
kommunikationsmedel eller hjälpmedel, vare sig av mellanstatlig
karaktär eller för utländsk handel eller genom nationella börsers
hjälpmedel, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland,
Sydafrika eller USA. Detta inbegriper men är inte begränsat till
telefax, e-post, telex, telefon och internet eller andra former av
elektronisk överföring. Erbjudandet kan inte accepteras och aktier
kan inte överlåtas i Erbjudandet på något sådant sätt eller med något
sådant kommunikationsmedel eller hjälpmedel inom eller från
Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller USA
eller av personer som befinner sig i eller är bosatta i Australien,
Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller USA.
Följaktligen kommer inte och ska inte detta pressmeddelande eller
annan dokumentation avseende Erbjudandet postas, på annat sätt
överföras, distribueras, vidarebefordras eller sändas in i eller inom
Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller USA
eller till en person som är från, befinner sig i eller är bosatt i
Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller
USA.

Varje försök till överlåtelse av aktier i Erbjudandet som direkt eller
indirekt är ett resultat av en överträdelse av dessa restriktioner är
ogiltigt och varje försök att överlåta aktier av en person som
befinner sig i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland,
Sydafrika eller USA eller av ombud, förvaltare eller annan mellanhand
som agerar på icke-diskretionär basis för en huvudman som lämnar
instruktioner inom eller från Australien, Hongkong, Japan, Kanada,
Nya Zeeland, Sydafrika eller USA är ogiltigt och kommer inte att
accepteras. Varje person som innehar aktier och som deltar i
Erbjudandet kommer att intyga att de inte är från, befinner sig i
eller deltar i Erbjudandet från Australien, Hongkong, Japan, Kanada,
Nya Zeeland, Sydafrika eller USA, samt att de inte på
icke-diskretionär basis agerar på uppdrag för en huvudman som är
från, befinner sig i eller ger en order om att delta i erbjudandet
från Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika
eller USA. Mellby Gård kommer inte att tillhandahålla något vederlag
enligt Erbjudandet till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya
Zeeland, Sydafrika eller USA.

Detta pressmeddelande skickas inte, och får inte skickas, till
aktieägare med registrerade adresser i Australien, Hongkong, Japan,
Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller USA. Banker, fondkommissionärer,
mäklare och andra institutioner som innehar förvaltarregistrerade
aktier för personer i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya
Zeeland, Sydafrika eller USA, får inte vidarebefordra detta
pressmeddelande, eller andra till Erbjudandet relaterade dokument,
till sådana personer.

Med "USA" avses i detta avsnitt Amerikas förenta stater (dess
territorier och besittningar, alla stater i USA och
Columbiadistriktet).

Detta pressmeddelande har offentliggjorts på svenska och engelska. Vid
en eventuell avvikelse i innehåll mellan språkversionerna ska den
svenskspråkiga versionen äga företräde.

Framtidsinriktad information

Information i detta pressmeddelande som rör framtida förhållanden
eller omständigheter, inklusive information om framtida resultat,
tillväxt och andra prognoser samt om fördelar med Erbjudandet, utgör
framtidsinriktad information. Sådan information kan vanligtvis, men
inte alltid, identifieras genom användningen av ord såsom "bedöms",
"förväntas" eller "tros", eller liknande uttryck.

Framtidsinriktad information är till sin natur förknippad med risk och
osäkerhet, eftersom den avser förhållanden som är beroende av
omständigheter som kan inträffa i framtiden. Till följd av ett
flertal faktorer, av vilka flera ligger utom Mellby Gårds kontroll,
finns det inga garantier för att faktiska resultat inte kommer att
avvika avsevärt från de resultat som anges eller antyds i den
framtidsinriktade informationen. All sådan framtidsinriktad
information gäller endast per den dagen den lämnades och Mellby Gård
har ingen skyldighet (och åtar sig ingen sådan skyldighet) att
uppdatera eller revidera den, vare sig till följd av ny information,
framtida händelser eller andra förhållanden, förutom enligt vad som
krävs av tillämplig lag och annan reglering.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/mellby-gard-ab/r/mellby-gard-offentliggor-slu...
https://mb.cision.com/Main/9651/2936846/1126513.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.