Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2014-05-26

Mellby Gård AB: Mellby Gårds kontanterbjudande till aktieägarna i Hedson Technologies International fullföljs och acceptfristen förlängs

Pressmeddelande 26 maj 2014

Detta pressmeddelande får inte distribueras, vare sig direkt eller
indirekt, i eller till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada,
Sydafrika eller Nya Zeeland. Erbjudandet riktar sig inte till (och
inte heller godkänns accepter från) personer i dessa länder eller i
andra länder där deltagandet förutsätter att ytterligare
dokumentation upprättas, registrering sker eller att någon annan
åtgärd företas utöver de åtgärder som krävs enligt svensk rätt.

· Mellby Gård har nått 89,74 procent av aktierna och rösterna i
Hedson

· Mellby Gård frånfaller villkoret om 90 procents anslutningsgrad
och fullföljer Erbjudandet

· Acceptfristen förlängs till och med den 5 juni 2014
Den 1 april 2014 offentliggjorde Mellby Gård AB ("Mellby Gård"), genom
det indirekt helägda dotterbolaget Gusgus Förvaltnings AB ("GFAB")
ett offentligt erbjudande till aktieägarna i Hedson Technologies
International AB ("Hedson") att sälja alla aktier i Hedson till GFAB
för 16 kronor kontant per aktie ("Erbjudandet").

Aktierna som lämnats in i Erbjudandet vid utgången av den initiala
acceptperioden den 23 maj 2014 uppgår till totalt 6 500 979 aktier i
Hedson, motsvarande 89,62 procent av aktierna i Hedson.

Vidare har GFAB, sedan 1 april 2014, utanför Erbjudandet, förvärvat
totalt 8 559 aktier i Hedson, vilket motsvarar 0,12 procent av
aktierna i Hedson. Ingen av dessa aktier har förvärvats till ett pris
som överstiger priset i Erbjudandet.

Detta innebär att per tidpunkten för detta offentliggörande den 26 maj
2014 uppgår aktierna som lämnats in i Erbjudandet, tillsammans med de
aktier som förvärvats av GFAB utanför Erbjudandet, till totalt 6 509
538 aktier, motsvarande 89,74 procent av aktierna i Hedson. Därutöver
har aktieägare som innehar 20 000 aktier, motsvarande 0,28 procent av
aktierna i Hedson meddelat sin avsikt att acceptera Erbjudandet och
lämna in sina aktier snarast.

Mot bakgrund av ovanstående har GFAB beslutat att man fullföljer
Erbjudandet vilket innebär att Erbjudandet inte har några kvarstående
utstående villkor.

För att möjliggöra för de aktieägare som ännu inte har accepterat
Erbjudandet att lämna in sina aktier har GFAB beslutat att förlänga
acceptfristen till och med klockan 17:00 den 5 juni 2014. Likvid till
de aktieägare som redan har accepterat Erbjudandet kommer att
erläggas omkring den 2 juni 2014. Erläggande av likvid till de
aktieägare som accepterar Erbjudandet under den förlängda
acceptfristen beräknas kunna påbörjas omkring den 12 juni 2014. GFAB
kommer att förvärva samtliga aktier som lämnats in under den
förlängda acceptfristen.

GFAB kan komma att förvärva aktier på marknaden under den förlängda
acceptfristen.

GFAB avser att begära tvångsinlösen av resterande aktier i Hedson i
enlighet med aktiebolagslagen (2005:551) och verka för att aktierna i
Hedson avnoteras från Aktietorget.

Direktregistrerade aktieägare som önskar acceptera Erbjudandet skall
underteckna och posta anmälningssedeln till:

Erik Penser Bankaktiebolag
Emissionsavdelningen/Hedson
Box 7405
103 91 Stockholm

Observera att anmälningssedeln måste vara Erik Penser Bankaktiebolag
tillhanda senast kl. 17:00 den 5 juni 2014.

För aktieägare i Hedson vars aktier är förvaltarregistrerade gäller
att accept sker i enlighet med instruktioner från förvaltaren.

För en utförlig beskrivning av Erbjudandet, inklusive villkor och
anvisningar för deltagande i Erbjudandet, vänligen se
erbjudandehandling, tilläggshandling och anmälningssedel för
Erbjudandet, tillgängliga på www.mellby-gaard.se och på
www.penser.se/hedson. Med undantag för vad som framgår av detta
pressmeddelande skall de villkor och anvisningar som framgår av
erbjudandehandlingen vara fortsatt giltiga för Erbjudandet.

Ytterligare information
Frågor från media ställs till:
Johan Andersson, verkställande direktör och koncernchef
Tel: +46 70 888 3306
E-post: johan@mellby-gaard.se

Informationen i detta pressmeddelande lämnades för publicering den 26
maj 2014 kl. 08:30 (CET).

Viktig information
Erbjudandet, i enlighet med de villkor som anges i detta
pressmeddelande, riktar sig inte till personer vars deltagande i
Erbjudandet förutsätter att ytterligare erbjudandehandling upprättas
eller registrering sker eller att någon annan åtgärd företas utöver
vad som krävs enligt svenska lagar och regler.

Detta pressmeddelande och annan dokumentation hänförlig till
Erbjudandet kommer inte att distribueras och får inte postas eller på
annat sätt distribueras eller sändas in i något land där detta skulle
förutsätta att några sådana ytterligare åtgärder företas eller där
detta skulle strida mot lagar eller regler i det landet. GFAB kommer
inte att tillåta eller godkänna någon sådan distribution. Om någon
söker acceptera Erbjudandet som ett resultat av att direkt eller
indirekt ha överträtt dessa restriktioner så kan accepten komma att
lämnas utan avseende.

Erbjudandet lämnas inte, vare sig direkt eller indirekt, genom post
eller något annat kommunikationsmedel (varmed förstås bland annat
telefax, e-post, telex, telefon och Internet) i eller in till
Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller USA
och Erbjudandet kan inte accepteras på något sådant sätt eller med
något sådant kommunikationsmedel i eller från Australien, Hongkong,
Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller USA. Följaktligen kommer
inte detta pressmeddelande eller annan dokumentation avseende
Erbjudandet att sändas eller på annat sätt tillhandahållas i eller in
till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika
eller USA och får inte heller distribueras på liknande sätt.

GFAB kommer inte att tillhandahålla något vederlag enligt Erbjudandet
till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika
eller USA.

Detta pressmeddelande skickas inte, och får inte skickas, till
aktieägare med registrerade adresser i Australien, Hongkong, Japan,
Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller USA. Banker, fondkommissionärer
och andra institutioner som innehar förvaltarregistrerade aktier för
personer i Australien, Japan, Hongkong, Kanada, Nya Zeeland,
Sydafrika eller USA, får inte vidarebefordra detta pressmeddelande,
eller andra till Erbjudandet relaterade dokument, till sådana
personer.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/mellby-gard-ab/r/mellby-gards-kontanterbjudand...
http://mb.cision.com/Main/9651/9591361/249120.pdf

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.