Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-02-22

Mertiva: BOKSLUTSKOMMUNIKÉ Mertiva AB, september 2014 – december 2015

Perioden 1 september 2015 – 31 december 2015

* Nettoomsättningen uppgick till 0,0 MSEK
* Rörelseresultatet uppgick till -0,2 MSEK
* Resultatet före och efter skatt uppgick till 0,1 MSEK
* Resultat per aktie var 0,0 SEK
* Eget kapital per den 31 december 2015 uppgick till 106,8 (106,9) MSEK
* Eget kapital per aktie per den 31 december 2015 uppgick till 5,7 (5,7) SEK
* Likvida medel och kortfristiga placeringar per den 31 december 2015 uppgick
till 17,6 (22,3) MSEK

Perioden 1 september 2014 – 31 december 2015

* Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK
* Rörelseresultatet uppgick till -0,9 (-1,3) MSEK
* Resultatet före och efter skatt uppgick till -0,2 (0,2) MSEK
* Resultat per aktie var 0,0 (0,0) SEK

Kommentar om finansiella rapporter

Årsstämman 2014-12-19 fattade beslut om att Mertivas verksamhetsår ska vara
kalenderår. För att möjliggöra en övergång till den nya ordningen omfattade
därför det aktuella verksamhetsåret 16 månader och löpte från 1 september
2014 till 31 december 2015.

Mertiva presenterade tidigare under året en delårsrapport efter 6 månader och
även en andra delårsrapport efter 12 månader.

Verksamheten under året och framtidsutsikter

Under fyramånadersperioden sep 2015-dec 2015 har inga väsentliga händelser
inträffat i bolaget.

I början av verksamhetsåret genomfördes ett mindre aktieförvärv, då Mertiva
förvärvade ytterligare 416 050 aktier i Protein Sciences Corporation till
kursen 1,5 USD per aktie, vilket motsvarade en total köpeskilling om 4,6
MSEK. Efter förvärvet äger Mertiva 11 755 852 aktier i Protein Sciences.
Mertiva förvärvade aktierna från ett dödsbo i USA.

Mertivas beslut att göra detta aktieförvärv grundade sig på att Mertiva ansåg
att förvärvspriset var attraktivt. I beslutet vägdes även in aktiemarknadens
värdering av Mertiva-aktien, vilken tydde på att Mertivas aktieägare delade
uppfattningen att 1,5 USD per aktie var ett attraktivt pris för aktier i
Protein Sciences.

Den tillgång som utgör störst del av Mertivas värde är innehavet i Protein
Sciences. Protein Sciences distribuerar kvartalsvisa informationsbrev till
sina aktieägare (”Shareholder Letters”). Protein Sciences har godkänt att
Mertiva offentliggör dessa informationsbrev, varför Mertiva under året har
publicerat dessa informationsbrev som pressmeddelanden och på Mertivas
hemsida. I de informationsbrev som Protein Sciences distribuerat under
verksamhetsåret framgår bland annat följande:

* FDA gav Flublok en exklusivitet på 12 år, vilket inget annat vaccin fått
tidigare. Exklusiviteten innebär att ingen liknande produkt kan bli godkänd
av FDA före 2025.

* PSC fick sin nya produktionsanläggning i Pearl River godkänd, vilket
mångdubblar deras produktionskapacitet.
* I en klinisk studie visade sig den quadrivalenta versionen av Flublok
skydda 31% fler personer från influensa än de traditionella äggbaserade
vaccinen som finns på marknaden idag.

Vad avser framtiden, så fattades under föregående verksamhetsår det
strategiska beslutet att Mertiva ska vara ett investeringsföretag med fokus
på att förvalta de långsiktiga innehaven Protein Sciences och Mercodia på ett
kostnadseffektivt sätt. Under föregående verksamhetsår skiftades också
huvuddelen av bolagets tidigare kassa ut till aktieägarna. I båda de
befintliga innehaven är Mertiva finansiell minoritetsägare utan väsentligt
inflytande. Sammantaget innebär detta att så länge det inte inträffar något
av vikt i dessa båda bolag kommer det sannolikt inte heller att ske några
större förändringar i Mertivas verksamhet.

Väsentliga händelser efter rapportperioden

Inga väsentliga händelser har inträffat efter rapportperioden.

Organisation

Mertiva AB har inga anställda. Styrelsen består av Håkan Blomdahl (ordf),
Tommy Israelsson och Andreas Bergsten. Andreas Bergsten är Verkställande
Direktör och arbetar deltid i denna roll på konsultbasis.

Transaktioner med närstående

Andreas Bergsten är sedan årsstämman 2014-02-21 styrelseledamot i Mertiva och
arbetar dessutom sedan 2013-04-22 på konsultbasis som VD i Mertiva och
fakturerar genom bolag. Under verksamhetsåret uppgick konsultarvodena för
VD-arbetet till 20 KSEK per månad plus moms fram t o m 31 oktober 2015 och
därefter till 10 KSEK per månad plus moms. I övrigt har inga transaktioner
med närstående gjorts under verksamhetsåret.

Årsstämma och förslag till utdelning

Mertiva AB:s årsstämma planeras att hållas den 7 april 2015. Bolaget
återkommer med en kallelse med detaljer om tid och plats. Styrelsen föreslår
att ingen utdelning lämnas för 2014/2015.

Kommande halvårsrapport

Halvårsrapporten planeras att offentliggöras den 26 augusti 2016 och kommer då
finnas tillgänglig för utskrift på Mertivas hemsida www.mertiva.se.

Mertivas aktie

Aktiekapitalet uppgick per 2015-12-31 till 933 611,30 SEK fördelat på 18 672
226 aktier, där alla aktier är av samma slag. Årsstämman 2014-12-19 fattade
beslut om att en minskning av aktiekapitalet för överföring från bundet till
fritt eget kapital skulle genomföras. Detta har genomförts under det gångna
verksamhetsåret.

Bolaget är listat på NGM:s Nordic MTF och handlas under kortnamnet MERT MTF.

Redovisningsprinciper och granskning

Delårsrapporten har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och
Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och
koncernredovisning (K3). Rapporten har inte varit föremål för granskning av
bolagets revisorer.

Stockholm den 22 februari 2016

Håkan Blomdahl, Styrelseordförande

Tommy Israelsson, Styrelseledamot

Andreas Bergsten, Styrelseledamot och Verkställande Direktör

Hela rapporten finns att läsa i pdf-filen som bifogas detta pressmeddelande.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Andreas Bergsten, VD Mertiva AB

info@mertiva.se

070-5673670

_____________________________

Om Mertiva

Mertiva AB är ett investeringsföretag som i huvudsak består av innehav i
Protein Sciences Corporation och Mercodia AB.

Mertiva-aktien är listad på NGM:s handelsplats Nordic MTF (kortnamn: MERT
MTF).

Mer information finns på www.mertiva.se.

Denna information offentliggörs enligt lagen om värdepappersmarknaden, lagen
om handel med finansiella instrument eller krav ställda i noteringsavtal.

Författare NGN

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.