Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-08-26

Mertiva: Delårsrapport Mertiva AB, januari 2016 – juni 2016

Perioden 1 januari 2016 – 30 juni 2016

* Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0)* MSEK
* Rörelseresultatet uppgick till -0,3 (-0,3) MSEK
* Resultatet före och efter skatt uppgick till 0,2 (0,2) MSEK
* Resultat per aktie var 0,0 (0,0) SEK
* Eget kapital per den 30 juni 2016 uppgick till 107,1 (106,7) MSEK
* Eget kapital per aktie per den 30 juni 2016 uppgick till 5,7 (5,7) SEK
* Netto likvida medel och kortfristiga placeringar per den 30 juni 2016
uppgick till 17,8 (17,4) MSEK

*Jämförelsetalen inom parantes visar 6-månaders-perioden mar-aug 2015. Bolaget
har ändrat räkenskapsår.

Verksamheten under året och framtidsutsikter

Under perioden har inga väsentliga händelser inträffat. Händelser i Mertivas
viktigaste innehav Protein Sciences framgår av de kvartalsbrev som Mertiva
publicerar med Protein Sciences godkännande (se Pressmeddelanden på Mertivas
hemsida www.mertiva.se).

Vad avser framtiden, så har tidigare kommunicerats att Mertiva ska vara ett
investeringsföretag med fokus på att förvalta de långsiktiga innehaven
Mercodia och Protein Sciences på ett kostnadseffektivt sätt. I båda de
befintliga innehaven är Mertiva finansiell minoritetsägare utan väsentligt
inflytande. Huvuddelen av bolagets tidigare kassa har också skiftats ut till
aktieägarna. Sammantaget innebär detta att så länge det inte inträffar något
av vikt i dessa båda bolag kommer det sannolikt inte heller att ske några
större förändringar i Mertivas verksamhet.

Väsentliga händelser efter rapportperioden

Inga väsentliga händelser har inträffat efter rapportperioden.

Organisation

Mertiva AB har inga anställda. Styrelsen består av Håkan Blomdahl (ordf),
Tommy Israelsson och Andreas Bergsten. Andreas Bergsten är VD och arbetar
deltid i denna roll på konsultbasis.

Transaktioner med närstående

Andreas Bergsten är sedan årsstämman 2014-02-21 styrelseledamot i Mertiva och
arbetar dessutom sedan 2013-04-22 på konsultbasis som VD i Mertiva och
fakturerar genom bolag 10 KSEK per månad plus moms för VD-arbetet. I övrigt
har inga transaktioner med närstående gjorts under verksamhetsåret.

Bokslutskommuniké

Bokslutskommunikén för verksamhetsår 2016 planeras att offentliggöras den 27
februari 2017 och kommer då finnas tillgänglig för utskrift på Mertivas
hemsida www.mertiva.se.

Mertivas aktie

Aktiekapitalet uppgick per 2016-06-30 till 933 611,30 SEK fördelat på 18 672
226 aktier, där alla aktier är av samma slag.

Bolaget är listat på NGM:s Nordic MTF och handlas under kortnamnet MERT MTF.

Redovisningsprinciper och granskning

Delårsrapporten har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och
Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och
koncernredovisning (K3). Rapporten har inte varit föremål för granskning av
bolagets revisorer.

Stockholm den 26 augusti 2016

Håkan Blomdahl, Styrelseordförande

Tommy Israelsson, Styrelseledamot

Andreas Bergsten, Styrelseledamot och Verkställande Direktör

Rapporten finns tillgänglig i sin helhet på www.mertiva.se samt i bifogad fil
till detta pressmeddelande.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Andreas Bergsten, VD Mertiva AB

info@mertiva.se

070-5673670

________________________________________________________________________________

Om Mertiva

Mertiva AB är ett investeringsföretag som i huvudsak består av innehav i
Protein Sciences Corporation och Mercodia AB.

Mertiva-aktien är listad på NGM:s handelsplats Nordic MTF (kortnamn: MERT
MTF).

Mer information finns på www.mertiva.se.

Denna information offentliggörs enligt lagen om värdepappersmarknaden, lagen
om handel med finansiella instrument eller krav ställda i noteringsavtal.

Författare NGN

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.