Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-07-28

Metsäliitto Osuuskunta: Metsä Groupin vuoden 2021 tammi-kesäkuun vertailukelpoinen liiketulos 416 miljoonaa euroa

Metsä Group puolivuosikatsaus tammi-kesäkuu 2021, 28.7.2021 klo 12.00

tammi-kesäkuu 2021 (1-6/2020)

 • Liikevaihto oli 2 942 miljoonaa euroa (2 453).
 • Liiketulos oli 379 miljoonaa euroa (163). Vertailukelpoinen liiketulos oli 416 miljoonaa euroa (158).
 • Tulos ennen veroja oli 354 miljoonaa euroa (139). Vertailukelpoinen tulos ennen veroja oli 391 miljoonaa euroa (134).
 • Vertailukelpoinen sijoitetun pääoman tuotto oli 15,0 % (6,2).
 • Liiketoiminnasta kertyneet nettorahavirrat olivat 374 miljoonaa euroa (203).

huhti-kesäkuu 2021 (4-6/2020)

 • Liikevaihto oli 1 542 miljoonaa euroa (1 200).
 • Liiketulos oli 243 miljoonaa euroa (102). Vertailukelpoinen liiketulos oli 242 miljoonaa euroa (96).
 • Tulos ennen veroja oli 232 miljoonaa euroa (93). Vertailukelpoinen tulos ennen veroja oli 231 miljoonaa euroa (86).
 • Vertailukelpoinen sijoitetun pääoman tuotto oli 17,2 % (7,6).
 • Liiketoiminnasta kertyneet nettorahavirrat olivat 279 miljoonaa euroa (167).

Tapahtumat vuoden 2021 toisella neljänneksellä

 • Pitkä- ja lyhytkuituisen sellun dollarimääräiset keskiarvomarkkinahinnat nousivat edelliseen neljännekseen verrattuna.
 • Kartonkien toimitusmäärät olivat ennätyskorkeat ja kysyntä pysyi vahvana.
 • Metsä Boardin Husumin sellutehtaan hakekuljettimen tulipalo pysäytti selluntuotannon neljäksi viikoksi.                       
 • Metsä Group aloitti kaavaprosessin mekaanisten puutuotteiden tuotannon laajentamiseksi Äänekosken tehdasalueella.

 

koronaviruspandemia

Metsä Groupin toiminnassa on kolme tärkeää painopistealuetta koronaviruspandemian torjunnassa: henkilöstön turvallisuus, täysipainoinen osallistuminen pandemian torjuntaan yhteiskunnan osana ja liiketoiminnan jatkuvuuden turvaaminen. Metsä Groupissa seurataan ja noudatetaan viranomaisten ohjeistuksia koronavirukseen liittyen. Tärkein varotoimenpide on lähikontaktien minimoiminen.

Metsä Groupin resurssitilanne on ollut kaiken kaikkiaan normaali koronaviruspandemian aikana. Tuotanto ja toimitukset ovat olleet normaalisti käynnissä muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta.

katsausKauden jälkeiset tapahtumaT

Heinäkuussa päätettiin merkittävästä investoinnista, joka kasvattaa Husumin kartonkitehtaan vuotuista tuotantokapasiteettia 200 000 tonnilla. Investoinnin arvo on noin 210 miljoonaa euroa, ja se vahvistaa Metsä Boardin asemaa Euroopan johtavana taivekartongin valmistajana. Rakentamisen esivalmistelutyöt käynnistyvät lokakuussa 2021 Husumin tehdasintegraatin suunnitellun vuosihuoltoseisokin yhteydessä. Lisäkapasiteetin ylösajon arvioidaan käynnistyvän syksyllä 2023 ja täysi tuotantokapasiteetti arvioidaan saavutettavan vuoden 2025 loppuun mennessä. Lisäkapasiteetti suunnataan pääosin Pohjois-Amerikan ja Euroopan markkinoille, joissa Metsä Boardin kartonkien kysynnän kasvun arvioidaan jatkuvan. Metsä Boardin heinä-syyskuun 2021 liiketulokseen sisältyy Husumin kartonkikoneeseen liittyvä noin 5 miljoonan euron arvonalentumiskirjaus, joka raportoidaan vertailukelpoisuuteen vaikuttavana eränä.

Tulosohjeistus heinä-syyskuu 2021

Metsä Groupin vertailukelpoisen liiketuloksen arvioidaan heinä-syyskuussa 2021 paranevan huhti-kesäkuusta 2021.

Pääjohtaja Ilkka Hämälä:

"Metsä Groupin 2021 ensimmäinen vuosipuolisko muodostui kokonaisuudessaan erinomaiseksi. Vuoden 2020 viimeisellä neljänneksellä alkanut kysynnän kasvu ja hintojen nousu selluliiketoiminnassa sekä mekaanisissa puutuotteissa jatkui koko kauden ajan. Myös kartonkiteollisuus jatkoi vahvaa suorittamistaan. Sielläkin nähtiin ennestään vahvan kysynnän voimistumista, minkä seurauksena myös hintatasot eri markkina-alueilla olivat noususuunnassa. Pehmopaperin kysyntä oli edellisvuotta merkittävästi matalampaa kotitaloustuotteissa, eikä pandemian ajoittainen laantuminen näkynyt vielä merkittävästi suurtaloussegmentin kysynnässä.

Metsä Group on käynnistänyt merkittäviä investointihankkeita Raumalla, Husumissa ja Kemissä vuosina 2019-2020. Investointihankkeet etenevät suunnitellusti kohti vuosina 2022-2023 tapahtuvia uusien laitosten käynnistyksiä. Rakennusalan vilkastuminen ja teräksen vahva hinnan nousu ovat aiheuttaneet projekteille kustannuspaineita.

Heinäkuussa päätettiin merkittävästä investoinnista, joka kasvattaa Husumin kartonkitehtaan vuotuista tuotantokapasiteettia 200 000 tonnilla. Konserni jatkaa ydinliiketoimintojensa kehittämistä Mariestadin pehmopaperitehtaan suunnittelulla sekä mekaanisen puunjalostusteollisuuden kehityssuunnitelmalla Äänekosken integraatin yhteydessä. Nämä hankkeet tulevat ympäristöluvituksen ja kaavoituksen valmistuessa investointipäätösharkintaan aikaisintaan vuonna 2022.

Metsä Spring jatkaa työtä metsäteollisuuden uusien liiketoimintojen kehittämiseksi. Innovaatioyhtiön perustamisesta lähtien olemme investoineet viiteen raaka-aineidemme ja tuotteidemme arvoketjuihin liittyvään hankkeeseen. Tavoitteena näissä hankkeissa on luoda uutta arvonmuodostusta konsernin vahvojen perusteollisuuden yksiköiden yhteyteen.

Suurimmat Metsä Springin hankkeista ovat Äänekoskella toimiva tekstiilikuidun koetehdas ja niin ikään Äänekoskelle loppuvuonna valmistuva 3D-kuitupakkausten koetehdas.

Ilmastonmuutos ja luontokato ovat maailmanlaajuisessa mittakaavassa asioita, joiden torjunta on huomioitava kaikessa päätöksenteossa. Suomalaiset metsät ovat merkittävä alkulähde globaalien markkinoiden tarpeelle uusiutuvista raaka-aineista tehdyille tuotteille. Teemme tuotteita jokaisen ihmisen päivittäistä elämää ja hyvinvointia varten. Nämä tuotteet on valmistettava mahdollisimman materiaalitehokkaasti ja ilman fossiilisia polttoaineita. Tämä vaatii pitkäjänteistä teollisuutemme kehitystyötä ja valmiutta investoida tähän toimialaan.

Metsätaloutta on edelleen kehitettävä sekä suuremman puuntuotannon ja siten hiilensidonnan aikaan saamiseksi että samanaikaisesti menetelmiltään paremmin biodiversiteetin ylläpitoa tukevaksi. Tarvitsemme lisää arvokkaiden metsäekosysteemien suojelutoimia ja samanaikaisesti talousmetsissä koko ajan uudistuvia tapoja niin taloudelliselta kuin ekologiseltakin kannalta entistä parempaan puuntuotantoon. EU-tason lainsäädännössä ja strategioissa sekä kansallisissa päätöksissä on tärkeää huomioida metsätalouden koko arvoketjun merkitys niin ilmasto- ja ympäristökysymysten kuin kansallisen taloudellisen menestyksen kannalta. Olemme edelleen valmiit tekemään kehitystyössä osamme. Toimiala edellyttää ennustettavaa ja vakaata toimintaympäristöä."

TUNNUSLUKUJA

2021 2020 2021 2020 2020
1-6 1-6 4-6 4-6 1-12
Liikevaihto, milj. euroa 2 941,9 2 452,7 1 542,3 1 199,7 5 054,9
EBITDA, milj. euroa 572,1 324,7 318,3 183,3 679,3
  Vertailukelpoinen, 570,9 320,0 317,2 177,2 670,9
milj. euroa
  % liikevaihdosta 19,4 13,0 20,6 14,8 13,3
Liiketulos, milj. euroa 379,0 163,2 243,2 102,1 375,8
  Vertailukelpoinen 416,0 158,5 242,1 96,1 367,7
liiketulos, milj. euroa
  % liikevaihdosta 14,1 6,5 15,7 8,0 7,3
Kauden tulos ennen 353,7 138,7 232,3 92,5 330,1
veroja, milj. euroa
  Vertailukelpoinen, 390,7 134,0 231,2 86,5 322,0
milj. euroa
Kauden tulos, milj. 282,6 109,1 184,5 74,0 262,2
euroa
Sijoitetun pääoman 13,7 6,4 17,2 8,1 7,2
tuotto, %
  Vertailukelpoinen, % 15,0 6,2 17,2 7,6 7,1
Oman pääoman tuotto, % 13,5 5,8 17,1 8,0 6,8
  Vertailukelpoinen, % 15,0 5,6 17,0 7,5 6,6
Omavaraisuusaste kauden 59,5 56,4 59,5 56,4 57,2
lopussa, %
Nettovelkaantumisaste -1,3 11,4 -1,3 11,4 4,3
kauden lopussa, %
Korolliset nettovelat -59,5 422,8 -59,5 422,8 167,7
kauden lopussa, milj.
euroa
Kokonaisinvestoinnit, 430,8 167,7 257,2 105,9 400,5
milj. euroa
Liiketoiminnan 373,6 203,0 278,7 167,3 667,4
nettorahavirta, milj.
euroa
Henkilöstö kauden 10 070 9 854 10 070 9 854 9 213
lopussa

Liikevaihto ja Puunhankinta Puutuote Sellu- ja Kartonki Pehmo- ja
liiketulos 1-6/202 ja -teollisuus saha -teollisuus tiivispaperit
metsä -teollisuus
1 -palvelut
,

milj. euroa

Liikevaihto 1 023,1 297,0 1 213,5 1 049,5 448,1
  Liiketoiminnan 2,0 0,5 8,2 14,3 4,1
muut
tuotot
  Liiketoiminnan -1 004,8 -273,6 -915,5 -831,9 -413,3
kulut
  Poistot ja -5,2 -10,1 -100,6 -46,3 -21,7
arvonalentumiset
Liiketulos 15,2 13,8 205,6 185,6 17,2
  Vertailukelpoisu 0,0 0,0 34,5 5,7 0,0

u
t
e
e
n
vaikuttavat erät
Vertailukelpoinen 15,2 13,8 240,1 191,3 17,2
liiketulos
  % 1,5 4,7 19,8 18,2 3,8
liikevaihdosta

LÄHIAJAN NÄKYMÄT

Puun kysyntä kohdistuu sulan maan aikana korjattaviin kohteisiin. Energiapuuksi ostetaan sekä latvusmassaa että energiarankaa. Metsänhoitopalveluiden kysyntä jatkuu hyvänä.

Metsä Woodin kysynnän odotetaan jatkuvan erittäin hyvänä päämarkkinoilla kaikissa tuoteryhmissä. Kerto[®] LVL:n kysynnän odotetaan jatkuvan vahvana kaikilla päämarkkinoilla rakentamisen jatkuessa voimakkaana. Havuvanerin kysynnän odotetaan jatkuvan erittäin hyvänä päämarkkinoilla korvaavien tuotteiden rajallisen saatavuuden vuoksi. Koivuvanerin kysynnän odotetaan jatkuvan poikkeuksellisen vahvana erityisesti kuljetusvälineteollisuudessa. Metsä Woodin Ison-Britannian liiketoiminnan kysynnän odotetaan jatkuvan vahvana lähikuukausina.

Markkinahavusellun kysynnän odotetaan jatkuvan hyvällä tasolla Euroopassa ja vahvistuvan Kiinassa paperin ja kartongin kysynnän kasvaessa kausiluonteisesti alhaisemman kysyntäkauden jälkeen. Sahatavaran kysynnän odotetaan jatkuvan vahvana kaikilla päämarkkinoilla rakentamisen aktiivisuuden jatkuessa. Metsä Fibren Kemin sellutehtaan vuosihuoltoseisokki ajoittuu kolmannelle vuosineljännekselle.

Metsä Boardin kartonkien toimitusmäärien arvioidaan heinä-syyskuussa laskevan huhti-kesäkuun sekä tammi-maaliskuun ennätyskorkeista toimitusmääristä. Laskuun vaikuttaa osin Husumin sellutehtaan hakekuljettimen tulipalo kesäkuussa, mikä aiheutti noin 26 000 tonnin tuotannonmenetykset kartongissa ja noin 55 000 tonnin tuotannonmenetykset sellussa. Myös markkinasellujen toimitusmäärien arvioidaan laskevan. Metsä Boardin taivekartongin ja valkoisten kraftlainereiden keskihintojen paikallisissa valuutoissa arvioidaan heinä-syyskuussa paranevan huhti-kesäkuun keskihintoihin verrattuna.

Epävarmuus koronaviruspandemiatilanteen vaikutuksista tuotteiden lyhyen ajan kysyntään jatkuu Metsä Tissuen toimintamaissa. Pehmopaperituotteiden kysynnän odotetaan kasvavan sitä mukaa, kun pandemiarajoituksia puretaan. Tiivispapereiden kysynnän odotetaan jatkavan lievää kasvuaan. Varmistaakseen toiminnan kannattavuuden yhtiö vastaa raaka-aineiden ja muiden kustannusten kohoamiseen ohjaamalla hinnoitteluaan aktiivisesti.

METSÄ GROUP
 

Lisätiedot:

Vesa-Pekka Takala, EVP, CFO, Metsä Group, puh. 010 465 4260
Juha Laine, viestintäjohtaja, Metsä Group, puh. 010 465 4541
 

Författare Cision