Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-04-04

MICRO SYSTEMATION AB: Kallelse till årsstämma 2016 i MSAB

Micro Systemation AB
Kallelse till årsstämma

Kallelse till årsstämma 2016 i MSAB

Stockholm, Sverige, 2016-04-04 08:00 CEST (GLOBE NEWSWIRE) --

Aktieägare i

MICRO SYSTEMATION AB (publ)

kallas härmed till årsstämma tisdag 10 maj 2016 kl. 18.00 i Gällöfsta Citys
lokaler på Biblioteksgatan 29 i Stockholm. Inregistrering till årsstämman
börjar klockan 17:15.

RÄTT ATT DELTAGA

Aktieägare i Micro Systemation AB (publ), 556244-3050, som önskar deltaga i
bolagsstämman ska dels vara införda i den av Euroclear Sweden AB förda
aktieboken den 3 maj 2016 och dels ha anmält sig enligt nedan.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt
att deltaga vid bolagsstämman, tillfälligt inregistrera sina aktier i eget namn
hos Euroclear Sweden AB. Aktieägare som önskar omregistrera sina aktier måste
underrätta sin förvaltare om detta i god tid före den 3 maj 2016, då sådan
omregistrering skall vara verkställd.

ANMÄLAN

Anmälan om deltagande skall ha kommit bolaget tillhanda senast den 3 maj 2016
klockan 24:00, antingen via formulär på www.msab.com, via telefon 08-402 90 75
vardagar 9.00 – 16.00 eller brevledes under adress: Micro Systemation AB,
Årsstämman, Box 7835, 103 98 Stockholm. Anmälan på annat sätt kommer inte att
godtagas. Vid anmälan skall namn, person- eller organisationsnummer, adress,
telefonnummer samt eventuellt biträde angivas. Fullmaktsformulär tillhandahålls
av bolaget på begäran och finns även tillgängligt på bolagets hemsida
www.msab.com. Fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar
bör vara bolaget tillhanda under ovanstående adress senast den 3 maj 2016 för
att underlätta inpassering till årsstämman.

ANTALET AKTIER OCH RÖSTER

Det totala antalet aktier är 19.082.000 varav 1.000.000 A-aktier, 17.460.000
B-aktier och 622.000 C-aktier. Det totala antalet röster är 28.082.000 varav
10.000.000 röster hänför sig till A-aktier, 17.460.000 röster till B-aktier och
622.000 röster till C-aktier. Samtliga C-aktier samt 81.596 B-aktier hålls i
eget förvar av bolaget.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1. Val av ordförande och utseende av protokollförare på stämman

2. Upprättande och godkännande av röstlängd

3. Godkännande av dagordning

4. Val av minst en justeringsman

5. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad

6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt
koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen

7. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkningen samt
koncernresultat- och koncernbalansräkningen

8. Beslut om disposition av bolagets vinst enligt den fastställda
balansräkningen

9. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och VD

10. Fastställande av arvode till styrelse och revisorer

11. Val av styrelseledamöter och revisor

12. Behandling av styrelsens förslag till beslut om fastställande av riktlinjer
för ersättning till ledande befattningshavare

13. Val av valberedning

14. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller
bolagsordningen

15. Stämman avslutas

BESLUTSFÖRSLAG I KORTHET

Stämmans ordförande (punkt 1)

Valberedningen föreslår Henrik Tjernberg till ordförande för årsstämman.

Resultatdisposition (punkt 8)

Styrelsen föreslår årsstämman att disponera över bolagets resultat i enlighet
med styrelsens förslag i årsredovisningen. Vidare föreslås en ordinarie kontant
utdelning om 2,2 kr per aktie och att den 12 maj 2016 skall vara avstämningsdag
för utdelningen. Om stämman beslutar i enlighet med detta förslag beräknas
utbetalning ske från Euroclear Sweden AB den 17 maj 2016.

Fastställande av arvode till styrelsen och revisorn samt val av
styrelseledamöter och styrelsens ordförande (punkt 10 och 11)

Bolagets valberedning har meddelat att de föreslår att styrelsearvode till
styrelseledamöter som inte är anställda av bolaget skall utgå med 175 000
kronor, att styrelseordförande arvoderas med 475 000 kronor, samt att arvode
till revisorerna skall utgå enligt löpande räkning. Vidare föreslår
valberedningen omval av: Robert Ahldin, Jan-Olof Backman, Katarina G Bonde och
Örjan Gatu. Henrik Tjernberg föreslås fortsätta som bolagets ordförande. Vidare
föreslår valberedningen nyval av ledamoten Carl Bildt. Valberedningen föreslår
omval av Deloitte AB, med den auktoriserade revisorn Erik Olin som
huvudansvarig som revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Behandling av styrelsens frslag till beslut om fastställande av riktlinjer för
ersättning till ledande befattningshavare (punkt 12)

De övergripande principerna för ersättning till ledande befattningshavare ska
utgå från befattningen, den individuella prestationen, koncernens resultat och
att ersättningen ska vara konkurrenskraftig. Den sammanlagda ersättningen till
ledande befattningshavare ska bestå av fast lön, rörlig lön i form av
incitament baserat på prestationsmål. Till detta kommer villkor vid uppsägning
och avgångsvederlag.

Val av valberedning (punkt 13)

Valberedningen består idag av Ordförande Erik Hermansson samt ledamöterna
Joakim Dal och Henrik Tjernberg. Valberedningen föreslår årsstämman att omvälja
Erik Hermansson till Ordförande, samt omvälja Henrik Tjernberg och Joakim Dal
till ledamöter. Valberedningen föreslår att om en ledamot lämnar valberedningen
innan dess arbete är utfört beslutar återstående ledamöter, efter hörande av
styrelsen, om ny ledamot skall utses och utser i så fall ny ledamot med
beaktande av att valberedningen skall representera bolagets samtliga
aktieägare.

Ytterligare information

Redovisningshandlingar och revisionsberättelse för bolaget och koncernen jämte
övriga handlingar som enligt Aktiebolagslagen ska finnas tillgängliga vid
årsstämman liksom fullmaktsformulär och styrelsens fullständiga förslag till
beslut och styrelsens yttranden enligt 18 kap 4 § aktiebolagslagen, kommer att
finnas tillgängliga hos bolaget och på bolagets webbplats, www.msab.com, senast
tre veckor före årsstämman och kommer kostnadsfritt att skickas till de
aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Styrelsen och VD ska, om
någon aktieägare begär det, och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig
skada för bolaget, lämna upplysningar om dels förhållanden som kan inverka på
bedömningen av ett ärende på dagordningen, dels förhållanden som kan inverka på
bedömningen av bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation, eller
bolagets förhållande till annat koncernföretag.

För mer information kontakta: kristina.mackintosh@msab.com eller
henrik.tjernberg@msab.com

Stockholm i april 2016

Micro Systemation AB (publ)

Styrelsen

Författare SSE

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.