Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-04-29

Micropos Medical: Kallelse till Årsstämma i Micropos Medical AB (publ)

Aktieägarna i Micropos Medical AB (publ) ("Bolaget"), 556648-2310,
kallas härmed till årsstämma onsdagen den 27 maj 2020 kl. 15.00,
Hotel Waterfront Göteborg, Adolf Edelsvärds Gata 10, Göteborg.
Inregistrering till stämman påbörjas kl. 14.30.

Anmälan

Aktieägare som önskar deltaga i stämman skall:

· dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken
senast onsdagen den 20 maj 2020

· och senast fredagen den 22 maj 2020 ha anmält sitt deltagande och
eventuellt biträde till Bolaget, antingen skriftligen till bolaget,
Adolf Edelsvärds Gata 11, 414 51 Göteborg, eller via e-post
info@micropos.se.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att
äga rätt att deltaga i bolagsstämman, begära att tillfälligt införas
i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken i god tid före onsdagen
den 20 maj 2020.

Information med anledning av Covid-19 (Coronaviruset)

Bolaget värnar om sina aktieägares och anställdas hälsa och
välbefinnande. Folkhälsomyndigheten uppmanar till försiktighet och
att undvika folksamlingar. Som en försiktighetsåtgärd avser Bolaget
att hålla årsstämman kort och effektiv. Ingen förtäring kommer att
erbjudas. Anföranden kommer att begränsas till några få minuter eller
ställas in i syfte att begränsa stämmans längd. Ett pressmeddelande
avseende besluten på stämman kommer att lämnas efter stämmans
avslutande. Vidare kommer frågorna på stämman att koncentreras till
beslutspunkterna på dagordningen. Deltagande av bolagets ledning och
styrelseledamöter kommer vara begränsad.

Aktieägare som har influensaliknande symtom, befunnit sig i ett
riskområde, tillhör någon riskgrupp eller har varit i kontakt med
någon som är smittad med Covid-19 bör endast delta via ombud. Bolaget
följer händelseutvecklingen noggrant och kommer vid behov att
uppdatera ovan beskrivna försiktighetsåtgärder inför årsstämman.

Dagordning

1. Öppnande av stämman

2. Val av ordförande vid stämman

3. Upprättande och godkännande av röstlängd

4. Val av två justeringsmän att jämte ordföranden justera protokollet

5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

6. Framläggande och godkännande av dagordning

7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen

8. Beslut:

a. om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen

b. om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt
den fastställda balansräkningen

c. om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktör

9. Fastställande av arvode och annan ersättning för styrelseuppdrag
till var och en av styrelseledamöterna samt arvode till revisorerna

10. Val av styrelse och revisorer

11. Beslut om styrelsens förslag till ökning av aktiekapitalet med
högst 707 463,85 kr genom nyemission av högst 14 149 277 aktier till
en teckningskurs om 0,90 kr. Bolagets aktieägare har företrädesrätt
att teckna aktier. Teckning sker enligt 1:7, det vill säga sju gamla
aktier ger rätt att teckna en ny.

12. Fråga om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om
nyemission. Förslaget till bemyndigande innebär att styrelsen ska få
fatta beslut om ökning av bolagets aktiekapital med högst 565 000
kronor genom nyemission mot kontant betalning av högst 11 300 000 nya
aktier. Förslaget innebär att styrelsen ska kunna besluta om
avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Skälen till detta
utvecklas nedan tillsammans med grunderna för emissionskursen.

13. Beslut om emission av högst 1 000 000 teckningsoptioner.

14. Övriga ärenden

15. Stämmans avslutande

Fullständiga beslutsförslag kommer att finnas tillgängligt hos bolaget
en vecka före, och gällande bemyndigande om nyemission tre veckor
före, bolagsstämman och kommer att finnas tillgängliga på bolagets
hemsida och skickas till de ägare som begär det.

Göteborg april 2020

Styrelsen Micropos Medical AB (publ).

Angående punkt 11

Punkten 11 innebär ett kapitaltillskott om högst 12 734 263,80 kr.

Bolaget har på förhand inhämtat teckningsförbindelser och
garantiåtaganden för teckning av 80 procent av emissionen utifall
stämman beslutar om att genomföra emissionen.

Styrelsens fullständiga beslutsförslag kommer att finnas tillgängligt
hos bolaget tre veckor före bolagsstämman och kommer att finnas
tillgängligt på bolagets hemsida och skickas till de ägare som begär
det. De aktieägare som önskar ta del av förslaget kan anmäla det till
bolaget så kommer materialet att sändas till dem med posten utan
kostnad för mottagaren.

Som avstämningsdag föreslås den 2 juni 2020.

Angående punkt 12

Styrelsen föreslår att den bemyndigas att vid ett eller flera
tillfällen fram till nästa årsstämma besluta om kontantemission av
högst 11 300 000 nya aktier med eller utan företrädesrätt för
befintliga aktieägare enligt aktiebolagslagen.

Förslaget innebär att styrelsen ska få fatta beslut om ökning av
bolagets aktiekapital med högst 565 000 kronor genom nyemission mot
kontant betalning av högst 11 300 000 nya aktier med eller utan
företrädesrätt för aktieägarna till de nya aktierna.

Om bemyndigandet nyttjas för en emission utan företrädesrätt skall
emissionskursen bestämmas till en kurs om lägst 90% av aktiens
noterade genomsnittskurs, justerad för eventuell föreslagen
utdelning, under en period om 30 handelsdagar före styrelsens beslut
om emission. Om bemyndigandet nyttjas för en företrädesemission skall
styrelsen bestämma kursen med hänsyn till marknadsförutsättningarna.

Skälen till bemyndigandet att emittera aktier utan företrädesrätt är
att Bolaget kan komma att rikta erbjudandet till en samarbetspartner
eller investerare med särskilda kunskaper eller verksamhet lämpad för
bolaget.

Angående punkt 13

Förslaget innebär att högst 1 000 000 teckningsoptioner, med avvikelse
från aktieägarnas företrädesrätt, ska ges ut och kunna tecknas av
nyckelpersonal och styrelseledamöter.

Teckningstiden för optionerna skall vara från och med den 27 maj 2020
till och med den 10 juni 2020. Betalning ska erläggas senast den 10
juni 2020. För varje teckningsoption skall betalning ske till
marknadspris enligt beräkning med Black and Scholes-modellen. Varje
teckningsoption ger rätt att teckna en (1) aktie i bolaget, envar med
ett kvotvärde om 0,05 kronor. Aktiekapitalet kan därigenom komma att
öka med högst 50 000 kronor. Den kurs, till vilken teckning av aktie
ska ske, ska uppgå till minst 130 procent av den underliggande
aktiens noterade genomsnittskurs, justerad för eventuell föreslagen
utdelning, under en period om 30 handelsdagar före bolagsstämmans
beslut att utge teckningsoptionerna. Teckning av aktier med stöd av
teckningsoptionsrätter skall ske från och med den 1 juli 2020 till
och med den 1 juli 2024.

Fördelningen sker med 60,000 st. teckningsoptioner till varje
styrelsemedlem, totalt 240 000 teckningsoptioner. Övriga 760,000
teckningsoptioner fördelas av styrelsen till VD och övriga anställda.
Skulle någon avstå från att teckna sin del kan denna erbjudas övriga.
Delbeslut per personalkategori kan fattas om stämman så önskar.

Tecknade aktier ger rätt till utdelning på samma sätt som övriga
aktier. Överskjutande teckningsoptionsrätter kan säljas till tredje
part men bolaget kommer inte att ordna en marknadsplats för dessa.
Skälen till avvikelsen från aktieägares företrädesrätt är att öka
angivna personers ansvar och skapa delaktighet i bolagets utveckling
samt att motivera till fortsatt engagemang i bolaget.

Styrelsens fullständiga beslutsförslag kommer att finnas tillgängligt
hos bolaget tre veckor före bolagsstämman och kommer att finnas
tillgängligt på bolagets hemsida och skickas till de ägare som begär
det. De aktieägare som önskar ta del av förslaget kan anmäla det till
bolaget så kommer materialet att sändas till dem med posten utan
kostnad för mottagaren.

Göteborg april 2020

Styrelsen

Micropos Medical AB (publ)

För ytterligare information kontakta:

Tomas Gustafsson, VD på Micropos Medical AB (publ), 031-760 80 05,
info@micropos.se

Om Micropos Medical AB (publ):

Micropos Medical AB (publ) (www.micropos.se) utvecklar och säljer
produkter för precisionsbehandling av cancer. Bolagets produkt
RayPilot® är framtagen för att säkerställa en förbättrad precision
vid strålbehandling av prostatacancer. Med en ökad precision kan man
på ett säkert sätt fokusera strålningen på prostata och öka
stråldosen vilket därmed kan ge en ökad möjlighet till en botande
behandling samtidigt som vanligt förekommande biverkningar kan minska
och behandlingstiden kortas. RayPilot® kan liknas vid ett GPS-system
och består av tre delar; sändare, mottagarsystem och mjukvara.
RayPilot® där förbrukningsvaran HypoCath® kan appliceras utan
kirurgiskt ingrepp är CE-märkt och godkänt för Europeisk användning.
Bolaget är listat på Spotlight Stock Market under aktiesymbolen MPOS.

Välkommen att följa Bolaget på www.facebook.com/microposmedical.

Denna information är sådan information som Micropos Medical AB (publ)
är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom
ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 29 april
2020.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/micropos-medical/r/kallelse-till-arsstamma-i-...
https://mb.cision.com/Main/11596/3099611/1238662.pdf

Författare AktieTorget News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.