Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-10-18

Micropos Medical: Kallelse till extra bolagsstämma i Micropos Medical AB (publ)

Aktieägarna i Micropos Medical AB (publ) ("Bolaget"), 556648-2310,
kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 4 november 2019
kl. 10.00, Hotel Waterfront Göteborg, Adolf Edelsvärds Gata 10,
Göteborg. Inregistrering till stämman påbörjas kl. 9.30.

Anmälan

Aktieägare som önskar deltaga i stämman skall:

· vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast
måndagen den 28 oktober 2019 och

· senast måndagen den 28 oktober 2019 ha anmält sitt deltagande och
eventuellt biträde till Bolaget, antingen skriftligen till bolaget,
Adolf Edelsvärds Gata 11, 414 51 Göteborg, eller via e-post
info@micropos.se.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att
äga rätt att deltaga i bolagsstämman, begära att tillfälligt införas
i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken i god tid före måndagen
den 28 oktober 2019.

Dagordning

1. Öppnande av stämman
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Val av två justeringsmän att jämte ordföranden justera protokollet
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Framläggande och godkännande av dagordning
7. Beslut om styrelsens förslag till ökning av aktiekapitalet med
högst 707 463,85 kr genom nyemission av högst 14 149 277 aktier till
en teckningskurs om 0,55 kr. Bolagets aktieägare har företrädesrätt
att teckna aktier. Teckning sker enligt 1:6, det vill säga sex gamla
aktier ger rätt att teckna en ny.

8. Stämmans avslutande
Punkten 7 innebär ett kapitaltillskott om högst 7 782 102,35 kr.

Styrelsens fullständiga förslag till beslut om nyemission samt de
handlingar som föreskrivs i 13 kap. 6 § aktiebolagslagen kommer från
och med måndagen den 14 oktober 2019 att finnas tillgängliga för
aktieägarna på bolagets huvudkontor, Adolf Edelsvärds Gata 11,
Göteborg. De aktieägare som önskar ta del av förslaget kan anmäla det
till bolaget så kommer materialet att sändas till dem med posten utan
kostnad för mottagaren.

Som avstämningsdag föreslås den 12 november 2019.

Fullständigt beslutsförslag angående punkten 7 kommer att finnas
tillgängligt hos bolaget tre veckor före bolagsstämman och kommer att
finnas tillgängliga på bolagets hemsida och skickas till de ägare som
begär det.

Göteborg i oktober 2019

Styrelsen Micropos Medical AB (publ).

För ytterligare information kontakta:

Tomas Gustafsson, VD på Micropos Medical AB (publ), 031-760 80 05,
info@micropos.se

Om Micropos Medical AB (publ):

Micropos Medical AB (publ) (www.micropos.se) utvecklar och säljer
framtidens produkter för precisionsbehandling av cancer. Bolagets
första produkt RayPilot® är inledningsvis avsedd för att säkerställa
en förbättrad strålbehandling av prostatacancer. Med en högre
precision kan man på ett säkert sätt fokusera strålningen på prostata
och öka stråldosen vilket därmed kan ge en ökad möjlighet till en
botande behandling samtidigt som vanligt förekommande biverkningar
kan minska och behandlingstiden kortas. RayPilot® kan liknas vid ett
GPS-system och består av tre delar; sändare, mottagarsystem och
mjukvara. Certifieringsarbetet pågår för förbrukningsvaran RayPilot®
HypoCath® som innebär att kunderna slipper kirurgiskt ingrepp för
användning av RayPilot®. Bolaget är listat på Spotlight Stock Market
under aktiesymbolen MPOS.

Välkommen att följa Bolaget på www.facebook.com/microposmedical.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/micropos-medical/r/kallelse-till-extra-bolags...
https://mb.cision.com/Main/11596/2935336/1125335.pdf

Författare AktieTorget News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.