Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-05-06

Micropos Medical: Valberedningen i Micropos Medical ABs förslag till årsstämman 2019

Bakgrund

En valberedning bestående av aktieägarrepresentanter och
styrelseordförande, har bildats för Micropos Medical AB.

Valberedningens representanter är:

Anders Walldov, Brohuvudet AB, ordförande i valberedningen
Hans Sköld
Torben Jörgensen, styrelseordförande

Valberedningens uppgifter har varit att inför årsstämman 2019
förbereda val av revisor, val av ordförande och övriga ledamöter av
styrelsen, val av ordförande vid årsstämman, arvodesfrågor och
därtill hörande frågor. Valberedningen har haft möten samt löpande
avstämningar över telefon.

Dessa möten och avstämningar har huvudsakligen ägnats åt utvärdering
av den nuvarande styrelsens arbete, diskussioner om antalet
styrelseledamöter, behovet av nyrekrytering, diskussioner kring
presumtiva nya styrelseledamöter samt åt diskussioner om
styrelsearvoden.

Valberedningens motiverade yttrande

För att bedöma de krav som kommer att ställas på styrelsen till följd
av bolagets nuvarande situation och dess framtida inriktning, har
valberedningen diskuterat styrelsens sammansättning, vad avser till
exempel branscherfarenhet och kompetens. En viktig utgångspunkt har
varit att styrelsens sammansättning ska spegla och ge utrymme åt de
olika kompetenser och erfarenheter som krävs för Micropos Medical AB.

Valberedningen föreslår till omval följande ledamöter: Torben
Jörgensen, Olof Sandén och Ove Mattsson. Christer Ljungberg har
undanbett sig omval. Som ny ledamot föreslår vi Tom Sundelin.

Till styrelsens ordförande föreslås Ove Mattsson.

Valberedningen gör bedömningen att den föreslagna styrelsen med hänsyn
till bolagets verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt,
är ändamålsenligt sammansatt för att möta de krav bolagets verksamhet
ställer. Valberedningen har särskilt beaktat bolagets strategiska
utveckling, styrning och kontroll samt de krav som dessa faktorer
ställer på styrelsens kompetens och sammansättning.

Samtliga styrelseledamöter bedöms vara oberoende i förhållande till
bolaget och bolagsledningen. Samtliga ledamöter bedöms vara oberoende
i förhållande till bolagets större aktieägare med beaktande av de
krav som Svensk Kod för Bolagsstyrning uppställer avseende styrelsens
oberoende.

Valberedningen föreslår att KPMG, med Jan Malm som huvudansvarig
revisor, väljs till bolagets revisorer. Det noteras att förordnandet
är för en ettårsperiod.

Inga synpunkter har inkommit från aktieägarna till valberedningen i de
aktuella frågorna.

Valberedningen i Micropos Medical AB kommer att framlägga följande
förslag till bolagets årsstämma:

Valberedningens förslag avseende ordförande vid årsstämman

Valberedningen föreslår Ove Mattsson som ordförande vid stämman.

Valberedningens förslag avseende antalet styrelseledamöter och
suppleanter i styrelsen

Valberedningen föreslår fyra styrelseledamöter och inga suppleanter.

Valberedningens förslag avseende arvode till styrelsen

Valberedningen föreslår att ett fast styrelsearvode om 500 000 kronor
ska fastställas för perioden till och med slutet av årsstämman 2020
att fördelas enligt följande. Styrelsens ordförande erhåller 200 000
kronor och övriga ledamöter 100 000 kronor var.

Valberedningens förslag avseende arvode till revisorn

Valberedningen föreslår att arvode till revisorerna, för perioden till
och med slutet av årsstämman 2020, ska oförändrat utgå enligt godkänd
räkning.

Valberedningens förslag avseende val av revisorer

Valberedningen föreslår att KMPG väljs till bolagets revisorer med Jan
Malm som huvudansvarig revisor.

Valberedningens förslag avseende val av styrelseledamöter

Valberedningen föreslår omval av Torben Jörgensen, Olof Sandén och Ove
Mattsson.

Som ny ledamot föreslår valberedningen Tom Sundelin.

Till styrelsens ordförande föreslås Ove Mattsson.

Stockholm 2019-04-16

På Valberedningens uppdrag

Anders Walldov

För ytterligare information kontakta:

Tomas Gustafsson, VD på Micropos Medical AB (publ), 031-760 80 05,
info@micropos.se

Om Micropos Medical AB (publ):

Micropos Medical AB (publ) (www.micropos.se) utvecklar och säljer
framtidens produkter för precisionsbehandling av cancer. Bolagets
första produkt RayPilot® är inledningsvis avsedd för att säkerställa
en förbättrad strålbehandling av prostatacancer. Med en högre
precision kan man på ett säkert sätt fokusera strålningen på prostata
och öka stråldosen vilket därmed kan ge en ökad möjlighet till en
botande behandling samtidigt som vanligt förekommande biverkningar
kan minska och behandlingstiden kortas. RayPilot® kan liknas vid ett
GPS-system och består av tre delar; sändare, mottagarsystem och
mjukvara. I en unik kommande generation av RayPilot® sändare
kombineras positionering, in-situ dosimetri och automatisk
patientidentifikation. Certifieringsarbetet pågår för
förbrukningsvaran RayPilot® HypoCath® som innebär att kunderna
slipper kirurgiskt ingrepp för användning av RayPilot®. Bolaget är
listat på Spotlight Stock Market under aktiesymbolen MPOS.

Välkommen att följa Bolaget på www.facebook.com/microposmedical.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/micropos-medical/r/valberedningen-i-micropos-...
https://mb.cision.com/Main/11596/2804740/1038185.pdf

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.