Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2014-03-21

Midsona AB: Kallelse till årsstämma i Midsona AB (publ)

Aktieägarna i Midsona AB (publ) kallas härmed till årsstämma den 29
april 2014 kl. 15.00 i Malmö Börshus, Skeppsbron 2, Malmö, med
insläpp för registrering från kl. 14.00.

Rätt till deltagande

Rätt att delta i årsstämman har den som dels upptagits som aktieägare
i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken avseende förhållandena
den 23 april 2014, dels senast den 23 april 2014 kl. 16.00 till
bolaget anmäler sin avsikt att delta i årsstämman. Anmälan kan ske
skriftligt under adress Midsona AB, Box 21009, 200 21 Malmö, via
e-post till anmalan.stamma@midsona.com, via bolagets webbplats
www.midsona.com eller per telefon 040-601 82 00. Vid anmälan ska
anges namn, person- eller organisationsnummer samt telefonnummer
dagtid. I förekommande fall ska även antal biträden (högst två)
anges. Som bekräftelse på anmälan kommer Midsona att skicka
inträdeskort som ska uppvisas vid registreringen. De uppgifter
aktieägare lämnar kommer enbart att användas i samband med årsstämman
och därmed erforderlig registrering och bearbetning för upprättande
av röstlängd.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt
inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB för att få
delta i stämman. Sådan registrering måste vara verkställd senast den
23 april 2014 och bör begäras hos förvaltaren i god tid före denna
dag.

Fullmakt

Om aktieägare avser låta sig företrädas av ombud ska fullmakt utfärdas
för ombudet. Om fullmakten utfärdats för juridisk person ska kopia av
registreringsbevis eller, om sådan handling inte finns, motsvarande
behörighetshandling bifogas anmälan. För att underlätta
registreringen vid stämman bör fullmakt i original samt
registreringsbevis och andra behörighetshandlingar vara bolaget till
handa under ovanstående adress senast kl. 16.00 den 23 april 2014. Om
fullmakt och övriga behörighetshandlingar inte insänts i förväg ska
fullmakt i original samt övriga behörighetshandlingar kunna uppvisas
vid stämman. Fullmaktsformulär finns tillgängligt hos bolaget och på
bolagets webbplats, www.midsona.com, och sänds på begäran till
aktieägare som uppger sin postadress.

Förslag till dagordning

1 Öppnande
2 Val av ordförande vid stämman
3 Upprättande och godkännande av röstlängd
4 Godkännande av dagordning
5 Val av två justeringspersoner
6 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7 Anförande av verkställande direktören
8 Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt
koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen
9 Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt av
koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
10 Beslut om disposition av bolagets vinst enligt den fastställda
balansräkningen
11 Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande
direktören
12 Beslut om antalet styrelseledamöter, revisorer och revisorssuppleanter
13 Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna
14 Val av styrelseledamöter
15 Val av styrelseordförande
16 Val av revisor
17 Beslut om principer för utseende av valberedning
18 Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
19 Avslutning

Utdelning (punkt 10)

Styrelsen föreslår att utdelning för räkenskapsåret 2013 lämnas med en
(1) kr per aktie. Som avstämningsdag för utdelning föreslås den 5 maj
2014. Om stämman beslutar i enlighet med förslaget beräknas utdelning
komma att utsändas av Euroclear Sweden AB den 8 maj 2014.

Val av stämmoordförande, styrelse, styrelseordförande och revisorer,
fastställande av arvoden samt beslut om principer för utseende av
valberedning (punkt 2, 12-17)

Valberedningen, som har bestått av Martin Svalstedt (Stena Adactum
AB), ordförande, Stefan Marchesan (Midelfart Holding AS) samt Peter
Wahlberg (Peter Wahlberg med bolag), föreslår årsstämman besluta

att välja Åke Modig till stämmoordförande,

att välja sex ordinarie styrelseledamöter och inga suppleanter,

att välja ett registrerat revisionsbolag till revisor,

att styrelsearvode ska utgå med 400 000 kr (inklusive utskottsarbete)
till ordförande, 200 000 kr vardera till övriga ledamöter samt 20 000
kr till varje styrelseledamot utom styrelseordförande som ingår i
revisionsutskottet och 20 000 kr till varje styrelseledamot utom
styrelseordförande som ingår i ersättningsutskottet,

att arvode till revisorerna ska utgå enligt godkänd räkning,

att omval sker av styrelseledamöterna Tina Andersson, Lennart Bohlin,
Ola Erici, Åke Modig, Ralph Mühlrad och Johan Wester,

att Åke Modig omväljs till styrelseordförande,

att Deloitte AB nyväljs till revisor (Deloitte AB har upplyst om att
Per-Arne Pettersson kommer att vara huvudansvarig revisor om stämman
beslutar enligt valberedningens förslag),

att följande huvudsakliga principer ska gälla för utseende av
valberedning:

Valberedningen ska bestå av representanter för de tre största
aktieägarna per den 31 augusti 2014. Om någon av dessa avstår från
att utse representant ska nästa aktieägare i storleksordning beredas
tillfälle att utse representant.

Till ordförande i valberedningen utses den aktieägarrepresentant som
representerar den största aktieägaren. Om väsentlig förändring av
ägarstrukturen sker efter det att valberedningens ledamöter utsetts
ska valberedningens sammansättning ändras. Om någon ledamot i
valberedningen avgår innan dess arbete är fullföljt ska
valberedningen se till att ny ledamot utses med tillämpning av dessa
principer. Valberedningen ska ha rätt att belasta bolaget med
kostnader för exempelvis rekryteringskonsulter och andra konsulter
som erfordras för att valberedningen ska kunna fullgöra sitt uppdrag
och får även adjungera ledamöter till valberedningen om så befinns
lämpligt; adjungerad ledamot ska dock inte ha rösträtt i
valberedningen. Arvode för valberedningens arbete ska inte utgå.
Valberedningen ska inför årsstämman 2015 föreslå stämmoordförande,
styrelseledamöter, styrelseordförande, styrelsearvoden, eventuell
ersättning för utskottsarbete, revisorer, revisorsarvoden samt hur
valberedning ska utses. Valberedningen ska följa Svensk kod för
bolagsstyrning.

Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
(punkt 18)

De riktlinjer styrelsen föreslår innebär att ledande befattningshavare
ska erbjudas marknadsmässig och konkurrenskraftig ersättning.
Ersättningens nivå för den enskilde befattningshavaren ska vara
baserad på faktorer som befattning, kompetens, erfarenhet och
prestation. Ersättningen består av fast lön och pension samt ska
därutöver kunna bestå av rörlig lön, avgångsvederlag och icke
monetära förmåner. Den rörliga lönen ska baseras på att kvantitativa
och kvalitativa mål uppnås. Verkställande direktören ska ha möjlighet
till rörlig bonus på maximalt 50% av grundlönen och övriga i
koncernledningen maximalt 30% av grundlönen. Avgångsvederlag ska
kunna utgå med maximalt sex månadslöner om bolaget säger upp
anställningen. Lön under uppsägningstid och avgångsvederlag ska
sammanlagt kunna utgå med högst 24 månadslöner. Styrelsen föreslås få
frångå riktlinjerna om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl
för det.

Övrig information

Vid tidpunkten för denna kallelses utfärdande uppgår det totala
antalet aktier i bolaget till 22 744 790, varav 379 932 A-aktier och
22 364 858 B-aktier, med ett sammanlagt antal röster om 26 164 178.
Midsona innehar inga egna aktier.

Årsredovisning och revisionsberättelse, revisorernas yttrande över
tillämpningen av vid årsstämman 2013 beslutade riktlinjer för
ersättning till ledande befattningshavare samt fullständiga förslag
till övriga beslut hålls tillgängliga hos bolaget och på bolagets
webbplats senast tre veckor före stämman. Kopior av handlingarna
sänds till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.
Styrelsen och den verkställande direktören ska, om någon aktieägare
begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada
för bolaget eller något dotterföretag, vid årsstämman lämna
upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett
ärende på dagordningen och förhållanden som kan inverka på
bedömningen av bolagets eller ett dotterföretags ekonomiska
situation. Upplysningsplikten avser även bolagets förhållande till
annat koncernföretag samt koncernredovisningen.

Malmö, mars 2014

Midsona AB (publ)

Styrelsen

För mer information vänligen kontakta:

Midsona AB, telefon 46-40-601 82 00 eller e-post info@midsona.com

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Midsona AB skall
offentligöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om
handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för
offentliggörande den 24 mars 2014 kl 08.00.

Om Midsona AB

Midsona har en stark position på den nordiska marknaden med flera egna
välkända varumärken inom områdena kost och hälsa, naturläkemedel,
förkylning samt hygien. Koncernen representerar även ett antal
internationellt etablerade varumärken. Produkterna säljs via
dagligvaruhandeln, apoteken, hälsofackhandeln samt via postorder och
internet. Våra prioriterade varumärken: Dalblads, Friggs, Miwana,
MyggA, Naturdiet, Supernature och Tri Tolonen. Midsona omsatte 916
Mkr år 2013. Midsona-aktien (MSON) är noterad på Stockholmsbörsen,
Nordiska listan, Mindre bolag. Läs mer om Midsona på www.midsona.com.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/midsona-ab/r/kallelse-till-arsstamma-i-midsona...
http://mb.cision.com/Main/171/9555508/223248.pdf

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.