Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-11-01

Midsona AB: KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA i MIDSONA AB

Aktieägarna i Midsona AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma
den 1 december 2017 kl. 11.30 i bolagets lokaler på Dockplatsen 16,
våning 5, Malmö. Registreringen börjar kl. 11.00 och avbryts när
stämman öppnas.

Rätt till deltagande

Rätt att delta i bolagsstämman har den som dels upptagits som
aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken avseende
förhållandena den 25 november 2017, dels senast den 25 november 2017
till bolaget anmäler sin avsikt att delta i den extra bolagsstämman.
Anmälan kan ske skriftligen under adress Midsona AB, c/o Fredersen
Advokatbyrå, Turning Torso, 211 15 Malmö eller via e-post till
midsona@fredersen.se Vid anmälan ska anges, namn, person- eller
organisationsnummer samt telefonnummer dagtid. I förekommande fall
ska även antal biträden (högst två) anges. Efter registrerad anmälan
kommer anmälaren att motta en bekräftelse. Om ingen bekräftelse
erhålls har anmälan inte skett på rätt sätt. De uppgifter aktieägare
lämnar kommer enbart att användas i samband med den extra
bolagsstämman och därmed erforderlig registrering och bearbetning av
röstlängd.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade, d.v.s. förvarade
i en depå, måste tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn i den
av Euroclear Sweden AB förda aktieboken för att få delta i stämman.
Sådan registrering måste vara verkställd senast den 25 november 2017
och bör begäras i god tid före denna dag hos den som förvaltar
aktierna.

Fullmakt

Om aktieägare avser låta sig företrädas av ombud ska fullmakt utfärdas
för ombudet. Fullmakten ska vara skriftlig, av aktieägaren
undertecknad och daterad. Om aktieägaren är en juridisk person ska
kopia av registreringsbevis eller, om sådan handling inte finns,
motsvarande behörighetshandling bifogas anmälan. Handlingen ska
styrka rätten hos den som undertecknat fullmakten att utse ombud för
den juridiska personen. För att underlätta registreringen vid stämman
bör fullmakt i original samt registreringsbevis och andra
behörighetshandlingar vara bolaget till handa under ovanstående
adress senast den 25 november 2017. Om fullmakt och övriga
behörighetshandlingar inte insänts i förväg ska fullmakt i original
samt övriga behörighetshandlingar kunna uppvisas vid stämman.
Fullmaktsformulär finns tillgängligt hos bolaget och på bolagets
hemsida, www.midsona.com, och sänds på begäran till aktieägare som
uppger sin postadress.

Förslag till dagordning

1. Stämman öppnas
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av förslaget till dagordning
5. Val av en protokolljusterare
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. m.m.
8.
9. Avslutning

Beslut om emission och överlåtelse av teckningsoptioner m.m. (punkt 7)

Styrelsen föreslår stämman besluta att bolaget ska ge ut högst 630 000
teckningsoptioner fördelade på serierna 2017/2020, 2018/2019 samt
2020/2022 till lika delar, envar berättigande till teckning av en
aktie av serie B i bolaget. Med avvikelse från aktieägarnas
företrädesrätt ska ett av bolaget helägt dotterbolag äga rätt att
senast en vecka efter stämmobeslutet vederlagsfritt teckna samtliga
630 000 utgivna teckningsoptioner. Dotterbolaget ska sedermera, vid
tre tillfällen över tre års tid, överlåta teckningsoptioner till
nuvarande och framtida ledande befattningshavare i bolagets koncern
enligt följande:

- Serie 2017/2020, om 210 000 teckningsoptioner, ska överlåtas av dotterbolaget senast den 7 december 2017,

- serie 2018/2021, om 210 000 teckningsoptioner, ska överlåtas av dotterbolaget under perioden från och med den 1 december till och med den 7 december 2018, och

- serie 2019/2022, om 210 000 teckningsoptioner, ska överlåtas av dotterbolaget under perioden från och med den 1 december till och med den 7 december 2019.

Om någon överlåtelse enligt ovan inte kan ske under den angivna
perioden till följd av att förvärvaren har tillgång till
insiderinformation, ska överlåtelse i stället ske så snart som
möjligt efter att tillgången till insiderinformation har upphört.

Vid varje tillfälle teckningsoptionerna ska överlåtas av dotterbolaget
till de ledande befattningshavarna inom bolaget och bolagets koncern
ska fördelningen av erbjudande om förvärv ske enligt följande, varvid
fördelningen ska vara lika för alla inom respektive kategori,
justerat för tjänstgöringsgrad, anställningstid och andra objektivt
godtagbara omständigheter:

Verkställande direktör i bolaget: 60 000 teckningsoptioner,

Funktionschefer: 90 000 teckningsoptioner, dock högst 30 000
teckningsoptioner per person,

Affärsområdeschefer: 60 000 teckningsoptioner, dock högst 15 000
teckningsoptioner per person.

Vidareöverlåtelse från dotterbolaget till respektive befattningshavare
ska ske på marknadsmässiga villkor baserat på en beräkning enligt den
s.k. Black & Scholes-modellen utförd av sakkunnig, oberoende
rådgivare.

Tiden för utnyttjande av teckningsoptionerna ska vara från och med den
1 augusti 2020 till och med den 20 december 2020 såvitt avser serie
2017/2020, från och med den 1 augusti 2021 till och med den 20
december 2021 såvitt avser serie 2018/2021 och från och med den 1
augusti 2022 till och med den 20 december 2022 såvitt avser serie
2019/2022.

Aktier som tecknas med utnyttjande av optionsrätt ska betalas med ett
belopp per aktie motsvarande 110 procent av den volymvägda
genomsnittskursen för bolagets B-aktie enligt Nasdaq Stockholms
officiella kurslista under den period på 14 handelsdagar som avslutas
dagen innan respektive överlåtelsedag. Teckningskursen ska dock inte
understiga aktiens kvotvärde.

Vid fullt utnyttjande av optionsrätterna ökas aktiekapitalet med
totalt 3 150 000 kronor (1 050 000 kronor per år) genom utgivande av
högst 630 000 aktier (210 000 aktier per år), var och en med ett
kvotvärde om 5 kronor. Omräkning kan dock komma att ske på sätt som
framgår av de fullständiga villkoren för optionsprogrammet. Vid fullt
utnyttjande av föreslagna optioner kommer utspädningseffekten att
motsvara cirka 1,35 procent av antalet aktier respektive 1,22 procent
av antalet röster. Utspädningseffekten har beräknats som antalet
tillkommande aktier respektive röster vid fullt utnyttjande i
förhållande till summan av nuvarande antal aktier respektive röster
och antalet tillkommande aktier respektive röster vid fullt
utnyttjande. Överteckning eller underteckning i emissionen kan inte
förekomma.

Skälet för avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att bolaget
vill kunna erbjuda ledande befattningshavare i koncernen möjlighet
att ta del av bolagets framtida värdeutveckling. Ett långsiktigt
ekonomiskt intresse i bolaget antas stimulera berörda
befattningshavares intresse för koncernens verksamhet, öka
motivationen samt stärka engagemanget i koncernen. Således anser
styrelsen det vara till fördel för bolaget och aktieägarna att
berörda befattningshavare på detta sätt erbjuds att förvärva
teckningsoptioner i bolaget.

Överlåtelse av optionerna till befattningshavarna ska ske till
marknadsvärde, innebärande att dotterbolaget inte drabbas av
kostnader med anledning av programmet utöver kostnader för rådgivning
i samband med programmets införande. Kostnaden för programmet bedöms
därför inte föranleda något behov av säkringsåtgärder.

Detta förslag har beretts av styrelsen och ersättningsutskottet i
samråd med juridiska och ekonomiska rådgivare.

Beslutet förutsätter för sin giltighet att det har biträtts av
aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som
de aktier av samtliga slag i bolaget som är företrädda på stämman.

Beslut om bemyndigande för VD att besluta om justering av besluten
(punkt 8)

Styrelsen föreslår att stämman bemyndigar den verkställande
direktören, eller den som den verkställande direktören i övrigt
förordnar, att vidta smärre justeringar och förtydliganden av de på
stämman fattade besluten i den utsträckning detta är erforderligt för
registrering och verkställande av besluten.

Övrig information

Vid tidpunkten för denna kallelses utfärdande uppgår det totala
antalet aktier i bolaget till 46 008 064, varav 539 872 A-aktier och
45 468 192 B-aktier, med ett sammanlagt antal röster om 50 866 912.
Bolaget innehar inga egna aktier.

Fullständigt beslutsunderlag kommer att hållas tillgängligt hos
bolaget och på bolagets hemsida minst fyra veckor före stämman.
Handlingarna sänds, utan kostnad, på begäran till aktieägare som
uppger sin postadress. Styrelsen och den verkställande direktören
ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan
ske utan väsentlig skada för bolaget eller dotterbolaget, vid den
extra bolagsstämman lämna upplysningar om förhållanden som kan
inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen.
Upplysningsplikten avser även bolagets förhållande till annat
koncernföretag samt koncernredovisningen.

Malmö i november 2017

Midsona AB (publ)

Styrelsen

För ytterligare information vänligen kontakta: Peter Åsberg,
koncernchef Midsona AB, telefon 46 730 26 16 32, eller Lennart
Svensson, CFO Midsona AB, telefon 46 767 74 33 04

Om Midsona AB

Midsona har en stark position på den nordiska marknaden med flera egna
välkända varumärken inom hälsolivsmedel, egenvård och hygien.
Koncernen representerar även ett antal internationellt etablerade
varumärken. Produkterna säljs via dagligvaruhandeln, apoteken,
hälsofackhandeln samt via postorder och internet. Prioriterade
varumärken är: DALBLADS, FRIGGS, HELIOS, KUNG MARKATTA, MIWANA,
NATURDIET, TRI TOLONEN och URTEKRAM. Midsona omsatte 1 744 Mkr år
2016. Midsonaaktien (MSON) är noterad på NASDAQ OMX Stockholm, Mindre
bolag. Läs mer om Midsona på www.midsona.com

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/midsona-ab/r/kallelse-till-extra-bolagsstamma-...
http://mb.cision.com/Main/171/2380410/744894.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.